ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข ครั้งที่ 1

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข ณ วัดแม่กืย โดยมีพระครูภูริปัญญาวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดแม่กืย เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมในครอบครัว”
Read More...

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

รับมอบเครื่องกันหนาวจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)…

📌📌 รับมอบเครื่องกันหนาวจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมลำปาง (OR) 📌📌 🔷 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00…
Read More...
1 of 340

ข่าวการพัฒนาพื้นที่

โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกาดใต้ ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านแม่กืย ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านไร่ข่วงเปา ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองปล้อง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกอกชุม ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน…
Read More...

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าดอยพระบาท

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 03.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ…

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…
Read More...

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...
1 of 10

ข่าวสารสภาเทศบาล

1 of 30

รายงานประชุมสภาเทศบาล

1 of 14

การเลือกตั้งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

1 of 9

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความ

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว                                    เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)…

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

e-GP

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ«                                                                 »กิจกรรมแแกกำลังกาย«…

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ« »กิจกรรมออกกำลังกาย« »วิชาพระพุทธศาสนาและจริยธรรม« »วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ« »วิชาสังคมและวัฒนธรรม«…

ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มสตรี

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนตุลาคม 2565

ตำบลปงแสนทอง » คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เด็ก และเยาวชน ภายในตำบลจำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านกาดโป่ง ชุมชนบ้านช้าง และชุมชนบ้านกาดใต้ «                          1.…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกันยายน 2565

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานพระบาทเมืองบุญ ณ วัดม่อนจำศีล «                                                ตำบลปงแสนทอง » คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุ  และเด็ก «…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ตำบลปงแสนทอง » คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เด็ก และเยาวชน ภายในตำบลจำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนมงคลกาญจน์ และชุมชนศรีสง่า «                   1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ตำบลปงแสนทอง 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง ทำอาหารเพลเลี้ยงพระ ณ วัดนาก่วมใต้ - ทำความสะอาดวัดปงแสนทอง - ทำอาหารแจกสำหรับผู้ที่มาทำบุญ ในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดปงแสนทอง 2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ…

ข่าวสารกองทุนสวัสดิการชุมชน

การอุดหนุนเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการดำเนินงานการอุดหนุนเงินสมทบ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชมุชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ » ประจำปี 2565 « ♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…

บริการข้อมูล/ความรู้

18 มีนาคม “วันท้องถิ่นไทย”

วันท้องถิ่นไทย ตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124)…
1 of 22

มติ กทจ.ลำปาง

รายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ