ข่าวกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (กาดก้อมเมืองเขลางค์) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเป็นการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (กาดก้อมเมืองเขลางค์) อาทิเช่น 1. ไส้อั่วดวงเดือน 2.สินค้าเกษตรปลอดภัย 3. อิ่มเพลินบ้านพี่ดาว
Read More...

โครงการบริหารศูนย์บริการเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกล้วยเเพะ

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

โครงการบริหารศูนย์บริการเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

การประชุมซักซ้อมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “เย็นอ๊ก ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองเขลางค์นคร”

ด้วย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดจัดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “เย็นอ๊ก ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองเขลางค์นคร” เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์…
Read More...
1 of 365

ข่าวการพัฒนาพื้นที่

โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกาดใต้ ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านแม่กืย ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านไร่ข่วงเปา ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองปล้อง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกอกชุม ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน…
Read More...

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าดอยพระบาท

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 03.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…
Read More...

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...
1 of 10

ข่าวสารสภาเทศบาล

1 of 32

รายงานประชุมสภาเทศบาล

1 of 14

การเลือกตั้งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

1 of 9

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา 🌎

🎊กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆในวันนี้🎊 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (การพิมพ์ภาพจากมือ) 🎨🤚🏻 สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วย โลกสวยด้วยมือเรา 🌏…

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยผักผลไม้

สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วย ผัก ผลไม้🥬🍇 ซึ่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้ คุณครูพาเด็กๆประกอบอาหาร เมนูคือ ส้มตำ🥕 🥗 การประกอบอาหาร ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กอย่างเป็นองค์รวม…

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความ

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว                                    เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)…

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

e-GP

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ«                                                                 »กิจกรรมแแกกำลังกาย«…

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ« »กิจกรรมออกกำลังกาย« »วิชาพระพุทธศาสนาและจริยธรรม« »วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ« »วิชาสังคมและวัฒนธรรม«…

การดำเนินงานของกลุ่มผู้สูงวัย

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. บ้านศรีก้ำ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระและนั่งสมาธิ เนื่องในวันพระ ณ วัดศรีก้ำ                 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมกราคม 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. บ้านลำปางกลางตะวันตก ในวันที่ 14 มกราคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ได้ร่วมกลุ่มกันเพื่อนำของขวัญมาแจกเด็กในชุมชน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ                 ในวันที่ 17 มกราคม 2566…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนธันวาคม 2565

ตำบลปงแสนทอง 1. บ้านปงแสนทอง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ช่วยกันจัดเตรียมงานสืบชะตาหลวง ณ วัดปงแสนทอง                   2. บ้านศรีก้ำ  ในวันที่ 8, 16, 22, 30 ธันวาคม 2565…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ตำบลปงแสนทอง 1. บ้านปงแสนทอง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ช่วยกันจัดเตรียมงานกฐินสามัคคีประจำปี                 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมงานกฐินสามัคคี ณ…

ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มสตรี

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ  อบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อ                       - กลุ่มสตรีออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน                      -…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมกราคม 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ         2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหมอสม  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนสอนเด็กและเยาวชนในการนำพืชผักสวนครัวมาประกอบอาหาร เนื่องจากกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนธันวาคม 2565

ตำบลปงแสนทอง » คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง ร่วมกับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข มอบสิ่งของให้คนในตำบล จำนวน 6 ราย ได้แก่ ชุมชนบ้านแม่กืย และชุมชนบ้านสำเภา และได้ทำการประชุมชี้แจงรายรับรายจ่ายและการทำงานของกลุ่มสตรี «…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ตำบลปงแสนทอง 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง  ช่วยกันจัดเตรียมงานบุญกฐิน และทำโรงทานถวาย                         - กลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดกระเบื้อง ณ วัดปงแสนทอง                           2.…

ข่าวสารกองทุนสวัสดิการชุมชน

การอุดหนุนเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการดำเนินงานการอุดหนุนเงินสมทบ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชมุชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ » ประจำปี 2565 « ♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…

บริการข้อมูล/ความรู้

1 of 23

มติ กทจ.ลำปาง

รายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ