ข่าวกิจกรรม/โครงการ

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2565 (กาดป๋ายเดือน)

บรรยากาศการจำหน่าย “กิน ชิม ช๊อป ของดีเมืองเขลางค์นคร” ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ( กาดป๋ายเดือน ) ในวันศุกร์ที่ 30  กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ อาคารตลาดนัดชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ข้างโรงรับจำนำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

บรรยากาศการจำหน่าย “กิน ชิม ช๊อป ของดีเมืองเขลางค์นคร” ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ( กาดก๋างเดือน )…
Read More...
1 of 332

ข่าวการพัฒนาพื้นที่

โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกาดใต้ ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านแม่กืย ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านไร่ข่วงเปา ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองปล้อง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกอกชุม ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน…
Read More...

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าดอยพระบาท

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 03.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ…

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…
Read More...

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...
1 of 10

ข่าวสารสภาเทศบาล

1 of 29

รายงานประชุมสภาเทศบาล

1 of 14

การเลือกตั้งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

1 of 9

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร(ด้วยเหตุพิเศษ)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ได้มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงจังหวัดลำปาง ซึ่งยังคงมีสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง…

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

e-GP

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ« »กิจกรรมออกกำลังกาย« »วิชาพระพุทธศาสนาและจริยธรรม« »วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ« »วิชาสังคมและวัฒนธรรม«…

ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มสตรี

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ตำบลปงแสนทอง » คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เด็ก และเยาวชน ภายในตำบลจำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนมงคลกาญจน์ และชุมชนศรีสง่า «                   1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ตำบลปงแสนทอง 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง ทำอาหารเพลเลี้ยงพระ ณ วัดนาก่วมใต้ - ทำความสะอาดวัดปงแสนทอง - ทำอาหารแจกสำหรับผู้ที่มาทำบุญ ในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดปงแสนทอง 2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ตำบลปงแสนทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทองพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ ได้ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของแบ่งปันสุข ให้กับผู้สูงอายุ เด็ก และสตรีในชุมชนบ้านหมอสมและชุมชนบ้านวังแคว้ง จำนวน 6 ราย…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ตำบลปงแสนทอง 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง จัดเตรียมงานสมโภชพระทองคำ ณ วัดปงแสนทอง เนื่องในวันวิสาขบูชา 2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง 3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหมอสม…

ข่าวสารกองทุนสวัสดิการชุมชน

การอุดหนุนเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการดำเนินงานการอุดหนุนเงินสมทบ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชมุชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ…

บริการข้อมูล/ความรู้

18 มีนาคม “วันท้องถิ่นไทย”

วันท้องถิ่นไทย ตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124)…
1 of 22

มติ กทจ.ลำปาง

รายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ