วันพุธ, ธันวาคม 2, 2020

บรรยากาศโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุชุมชนวัดบ้านต้า

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.30 น. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้มอบหมายให้นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุชุมชนวัดบ้านต้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นพร้อมทั้งสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบรูณาการ
airbnb2

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บริการข้อมูล/ความรู้

มติ กทจ.ลำปาง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน

Print Friendly, PDF & Email