วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 26, 2021

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 3

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3

ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมืองเขลางค์นครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญมา      ผู้ประสานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายสงคราม  เหลืองอ่อน บ้านเลขที่ 239 หมู่ 7 ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท ...
airbnb2

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ข่าวผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บริการข้อมูล/ความรู้

มติ กทจ.ลำปาง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน

Print Friendly, PDF & Email