วันอังคาร, กรกฎาคม 7, 2020

โครงการอบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกล้วยเเพะ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกล้วยเเพะ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ที่บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “เชื้อแบคทรีเรียบาซิลัส...
airbnb2

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บริการข้อมูล/ความรู้

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน

มติ กทจ.ลำปาง