วันเสาร์, เมษายน 24, 2021

ภาพมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 21 เมษายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญมาผู้ประสานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายบุญนัด  สงสุทธิ บ้านเลขที่ 151/1 หมู่ 7 ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,000 บาท     ...
airbnb2

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับเกียรติจากนายสวัสดิ์ จันทะวงศ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 3 โดยมีนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง...

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับเกียรติจากนายสวัสดิ์ จันทะวงศ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 2 โดยมีนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง...

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ« »กิจกรรมออกกำลังกาย« »วิชาพระพุทธศาสนาและจริยธรรม« »วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ« »วิชาสังคมและวัฒนธรรม« »กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านดนตรีล้านนา« »กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ ตำบลปงแสนทอง« »กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ ตำบลชมพู« »กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ ตำบลพระบาท« »กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ ตำบลกล้วยแพะ« »โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี« »พิธีปิดโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร...

มติ กทจ.ลำปาง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน

Print Friendly, PDF & Email