วันอาทิตย์, สิงหาคม 1, 2021

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)

    วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 และเพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย และนำผลการประเมินไปพัฒนาแก้ไข...

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้ว นายกฯ ใหม่พร้อมแถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาลฯ เร็วๆนี้

นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้มีประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ไปเมื่อวันเลือกตั้ง 28 มีนาคม 2564 บัดนี้ ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.กลาง) ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ดังนี้ - ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้แก่ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง -...

การรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง ได้มีมติที่ประชุมรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเทศบาลทั่วประเทศ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ว่า ในส่วนการรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของพื้นที่จังหวัดลำปางดังกล่าวนั้น เป็นการรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เฉพาะเทศบาลบางแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เฉพาะผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม...
airbnb2

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

มติ กทจ.ลำปาง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน

Print Friendly, PDF & Email