วันศุกร์, มกราคม 28, 2022

โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกาดใต้ ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านแม่กืย ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านไร่ข่วงเปา ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองปล้อง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกอกชุม ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกล้วยหลวง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหัวฝาย ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านฟ่อน ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านชมพู ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน...

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้ว นายกฯ ใหม่พร้อมแถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาลฯ เร็วๆนี้

นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้มีประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ไปเมื่อวันเลือกตั้ง 28 มีนาคม 2564 บัดนี้ ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.กลาง) ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ดังนี้ - ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้แก่ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง -...

การรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง ได้มีมติที่ประชุมรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเทศบาลทั่วประเทศ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ว่า ในส่วนการรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของพื้นที่จังหวัดลำปางดังกล่าวนั้น เป็นการรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เฉพาะเทศบาลบางแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เฉพาะผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม...
airbnb2

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

มติ กทจ.ลำปาง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน

Print Friendly, PDF & Email