วันอาทิตย์, สิงหาคม 1, 2021

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครครั้งแรก

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครครั้งแรก โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับเกียรติจากนายวาฑิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นางสุกัญญา ชมภูชัย ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำปาง...

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าประชุมรวม 13 ท่าน ซึ่งมีญัตติที่สำคัญ ดังนี้ - การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 1 คน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง...