สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
85881

นายสมยศ โพธิ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

b12นางแสงเทียน ถาคำฟู
รองประธานสภา
b13นายพิชาญ อินสุข
เลขานุการสภา
b14นายสมยศ โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
b12นางแสงเทียน ถาคำฟู
สมาชิกสภาเทศบาล
b11จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์ แปงสาย
สมาชิกสภาเทศบาล
b13นายพิชาญ อินสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
b31นายน้อม สุวรรณวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
b36นายไกรเพชร ปิ่นฝั้น
สมาชิกสภาเทศบาล
b15นายวันชัย อินทะนัก
สมาชิกสภาเทศบาล
b24นายจักรพงษ์ ธรรมใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
b35นายอ๊อด ตาเต็มดวง
สมาชิกสภาเทศบาล
b21นางพรทิพย์ ว่องเชิงค้า
สมาชิกสภาเทศบาล
b26นายภวัต ใจแก้วแดง
สมาชิกสภาเทศบาล
b32นายธวัชชัย สุปินะ
สมาชิกสภาเทศบาล
b16นายนาคิน อินทะปัญโญ
สมาชิกสภาเทศบาล
b25นายประสิทธิ์ สีตาบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล
Print Friendly, PDF & Email