สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขตที่ 1

นางวาสนา แปงคำ
นายสุริยา ชุ่มอินทร์จักร์

นางพรวิภา ประวิงค์

นายสมศักดิ์ เสริมสุข

นายวันชัย อินทะนัก

นายสมยศ โพธิ์ทอง

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขตที่ 2

 นางอมรา ชัยสวัสดิ์
นายอนุกูล ฟูปลูก

นายสุชาติ จันต๊ะวงศ์

นายประสิทธิ์ ปันศรี

นายเรียน ต๊ะรังษี

นายธวัชชัย ฝั้นเต็ม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขตที่ 3


นายไกรเพชร ปิ่นฝั้น

นายบุญส่ง ศรียอด

จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์ แปงสาย

นายอ๊อด ตาเต็มดวง

นางศุภวรรณ ศรีวิไล

นายธวัชชัย สุปินะ