วันพฤหัสบดี, มกราคม 21, 2021

ภาพมอบเงินสวัสดิการด้านเสียชีวิตของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 15 มกราคม 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิต แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางสาวประคอง  พริบไหว  ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางศรีเมือง  เขียวรูจี บ้านเลขที่ 26 หมู่ 4 ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 4,500 บาท ...
airbnb2

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ข่าวผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บริการข้อมูล/ความรู้

มติ กทจ.ลำปาง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน

Print Friendly, PDF & Email