วันศุกร์, กรกฎาคม 3, 2020

โครงการอบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพระบาท

วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร มอบหมายให้ นายบุญส่ง ทิวงศ์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพระบาท ณ ศูนย์เลี่ยงเมืองชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตำบลพระบาท โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ที่บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “เชื้อแบคทรีเรียบาซิลัส ทูริงเยนซิส หรือบีที”...
airbnb2

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บริการข้อมูล/ความรู้

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน

มติ กทจ.ลำปาง