เทศบาลเมืองเขลางค์นครดำเนินการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก บริเวณหมู่บ้านคันทรีวิว หมู่ 10 ตำบลปงแสนทอง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง