วันอาทิตย์, สิงหาคม 1, 2021
หน้าแรก บริการข้อมูล/ความรู้ คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน

คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน

คู่มือประชาชน

คู่มือที่เกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   คู่มือที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน การขอเลขที่บ้าน การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว การขอหนังหสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน การตรวจคัดและรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร...