WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress บริการข้อมูล/ความรู้ | เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วันอังคาร, พฤศจิกายน 12, 2019

14 พฤศจิกายน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันที่ 14 พฤศจิกายน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อันกอปรด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระราชอุตสาหะวิริยะและการที่ทรงสละเวลาส่วนพระองค์แม้ในยามดึกดื่นค่ำคืนอย่างเหน็ดเหนื่อยตรากตรำ พระวรกายมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นับตั้งแต่ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากทั้งฝนแล้งและน้ำท่วม ทำให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างฉับพลันในขณะนั้นว่า ”สมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก (Check dams) และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่า และเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่ง” ที่สำคัญทรงเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระทัยว่าน่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้ และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปหมดดังที่ทรงสังเกตเห็น ในขณะนั้นให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวได้...

วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP มาจัดเก็บในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ทำความเข้าใจก่อน 2 ข้อ หลักๆ คือ ทำไมต้องดึงข้อมูลมาเก็บในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ? เพราะตามคู่มือการเชื่อมโยงของกรมบัญชีกลางบอกว่า สามารถเรียกข้อมูลย้อนหลังได้แค่ 20 รายการ (ซึ่งในวันที่เรียกข้อมูลจะต้องมีการบันทึกข้อมูลด้วย) จึงจำเป็นที่แต่ละหน่วยงานจะต้องทำการจัดเก็บข้อมูลไว้เองเพื่อดูข้อมูลย้อนหลัง เมื่อพัฒนาเว็บไซต์จนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมบัญชีกลางมายังเว็บไซต์หน่วยงานได้สำเร็จแล้ว จบงานเลยหรือไม่? ไม่จบครับ จะต้องมีคนที่ทำการรีเฟรสเว็บไซต์หรือรีเฟรสโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย 1 ครั้ง ในวันที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบของกรมบัญชีกลาง เพื่อจะได้ดึงข้อมูลในวันนั้นๆมาลงในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของเรา (เวลาที่เปิดให้เชื่อมโยงคือ 12.01-12.59 และ 17.01-08.59 น....