สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานกลางของเทศบาลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ กําหนดไว้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามแผนนโยบาย และแนวทางแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ดูแล ด้านธุรการและงานสารบรรณกลาง งานรัฐพิธี งานประชุมสภาเทศบาล งานเลือกตั้ง งานบริหารงานบุคคล การบริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองในท้องถิ่น งานติดต่อประสานของหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

นางสาวพัฒนี เมืองใจมา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล แบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่
• ฝ่ายอํานวยการ
ประกอบด้วย งานธุรการ งานบริหารกิจการสภา งานกฎหมาย
• ฝ่ายปกครอง
ประกอบด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ
• ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตร ประกอบด้วย งานทะเบียนราษฎร งานข้อมูลทะเบียนราษฎร