กองวิชาการและแผนงาน

0
4301

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในด้านวิชาการ ส่งเสริมและให้คําปรึกษาในการบริหารและพัฒนางานตาม หน่วยต่างๆ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหลายด้าน ได้แก่ การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี/เพิ่มเติม การจัดทําแผนการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา งานระบบข้อมูลต่างๆ การบริหารจัดการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ งานรับแจ้งการแก้ไขปัญหาของประชาชน งานนิติการ และให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในท้องถิ่น การดูแลพัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาลให้เป็น ปัจจุบัน งานดูแลระบบเสียงตามสายตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

นางสาวพจนา วรรณเสวี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

โดยแบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานธุรการ
  • ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ประกอบด้วย งานจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์
  • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทํางบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล
  • งานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์

Print Friendly, PDF & Email