กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานที่ดูแลงานส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นยังบริการให้คําแนะนําปรึกษาแก่ผู้ประสบ ปัญหาด้านสังคม ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ ทําหน้าที่ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสงเคราะห์

นางสุคนธ์  ห่วงไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โดยแบ่งงานรับผิดชอบ ออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่

  • งานธุรการ
  • ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย งานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
  • ฝ่ายพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมอาชีพ
  • ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม งานกิจการสตรีและผู้สูงอาย