กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0
4249

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายใต้พันธกิจ “เขลางค์นคร เมืองน่าอยู่ สะอาดสวยงาม ประชาชนมีสุขภาพดี ร่วมภาคีรักษาสิ่งแวดล้อม” โดยมีหน้าที่บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การรักษาความสะอาด การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ดูแลบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาล ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ การควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ ควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์ และการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยแบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และฝ่ายบริการสาธารณสุข

โดยมี   นางสุกานดา เอมะสุวรรณ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Print Friendly, PDF & Email