กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0
4648

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายใต้พันธกิจ “เขลางค์นคร เมืองน่าอยู่ สะอาดสวยงาม ประชาชนมี สุขภาพดี มีภาคีร่วมรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” โดยมีหน้าที่บริการประชาชนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การรักษาความสะอาด การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ดูแลบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การควบคุมการฆ่าและ จําหน่ายเนื้อสัตว์ การควบคุมสัตว์แมลงนําโรค การระงับแก้ไขเหตุรําคาญ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ และการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

นางสุกานดา เอมะสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โดยแบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานธุรการ งานวางแผนสาธารณสุข งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
  • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม งานเก็บขนขยะมูลฝอย/งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  • ฝ่ายบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
Print Friendly, PDF & Email