กองคลัง

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานพัฒนารายได้ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน งานรับจดทะเบียนพาณิชย์ งานจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียม ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน จัดทํา บัญชีงบแสดงฐานะการเงิน

นายวนัช  ชิวหรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โดยกองคลังได้แบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน งานธุรการ
  • ฝ่ายบริหารงานคลัง ประกอบด้วย งานการเงินและบัญชี
  • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบด้วย งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานทะเบียนพาณิชย์