header  
| หน้าแรก-รายการเรื่องร้องทุกข์ | ส่งเรื่องร้องทุกข์ | ร้องทุกข์ที่ดำเนินการแล้ว |
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ เฉพาะชื่อ-นามสกุลเท่านั้นที่จะต้องใช้ในการแสดงข้อมูล
***หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง, ที่อยู่/เบอร์โทรผิด
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะไม่นำเรื่องของท่านไปดำเนินการ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้

<- ยกเลิก/ไปดูรายการเรื่องร้องทุกข์ที่ส่งเข้ามาทั้งหมด
เขียนที่ :
วันที่เขียน : 25 เม.ย. 2567
ชื่อผู้ร้องทุกข์ : นามสกุล : อายุ : ปี
เลขบัตรประจำตัวประชาชน : อยู่บ้านเลขที่ : หมู่ที่ :
บ้าน : ตำบล : อำเภอ :
จังหวัด : โทรศัพท์ :
 
กรุณาเลือกและป้อนข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ซ่อมแซมบ่อพัก/ฝาท่อระบายน้ำชำรุด/สูญหาย ร้องเรียน/ตรวจสอบเกี่ยวกับอาคาร
ซ่อมแซมไฟฟ้า/โคมไฟสาธารณะ ดูด/ล้างท่อระบายน้ำ
หินคลุก/ซ่อมแซมผิวถนน/ดินลูกรัง ตัดหญ้า
ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ก่อสร้างถนน/ระบบระบายน้ำ
แจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ ขอใช้บริการเก็บขยะมูลฝอย
ขอให้เก็บเศษหญ้า/เศษกิ่งไม้
บริการน้ำอุปโภค-บริโภค การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตัดกิ่งไม้ในที่สาธารณะ ล้างถนน/ล้างตลาด/สถานที่สาธารณะ
สูบน้ำ/ช่วยน้ำท่วม ตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณะ
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย การสงเคราะห์ทั่วไป
ยื่นคำร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ เรื่องอื่น ๆ (ระบุ)
 
บริเวณสถานที่ :
รายละเอียดของเรื่อง :
ไฟล์ประกอบ :
หมายเหตุ : กรณีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการต่าง ๆ (อาทิ ก่อสร้างถนน วางท่อระบายน้ำ ขยายเขตประปาชุมชน วางระบบเสียงตามสายใหม่ งานโครงการประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น) ต้องผ่านกระบวนการเวทีประชาคมบรรจุในแผนชุมชนและบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
Log in