header  
| หน้าแรก-รายการเรื่องร้องทุกข์ | ส่งเรื่องร้องทุกข์ | ร้องทุกข์ที่ดำเนินการแล้ว |

รายการเรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหาเรื่องร้องทุกช์ (ป้อนชื่อผู้ร้อง หรือรายละเอียดในคำร้อง) :
เลขรับที่/
วันที่รับ
ผู้ร้อง รายละเอียด หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ
ระหว่างรอรับเรื่อง
-
นางศิริพร คำใจ ยังไม่ระบุหน่วยงาน
ยังไม่ได้กระจายงาน
1058
27 พ.ค. 2567
ปองพล แก้วปินใจ กองช่าง-ส่วนกลาง
ยังไม่ได้รายงาน
1057
27 พ.ค. 2567
นายสวัสดิ์ เครื่อนวล กองช่าง-ส่วนกลาง
ยังไม่ได้รายงาน
ระหว่างรอรับเรื่อง
27 พ.ค. 2567
สงวนสิทธิ์แสดงข้อมูลผู้ร้อง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - 1.ขอตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหนองห้าตะวันออก(กลุ่มบนเหมือง) 2.ตรวจสอบการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน(กลุ่มบนเหมืองหนองห้าตะวันออก) การบำรุงรักษาการซ่อมแซม,การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเป็นไปตามระเบียบราชการหรือไม่ 3.ในแต่ละเดือน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีการจัดเก็บจำนวนเงินเพิ่มขึ้น 10 บาทจากค่าใช้น้ำปกติเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่
ยังไม่ระบุหน่วยงาน
ยังไม่ได้กระจายงาน
ระหว่างรอรับเรื่อง
27 พ.ค. 2567
สงวนสิทธิ์แสดงข้อมูลผู้ร้อง
แจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ - 1.ขอตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหนองห้าตะวันออก(กลุ่มบนเหมือง) 2.ตรวจสอบการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน(กลุ่มบนเหมืองหนองห้าตะวันออก) การบำรุงรักษาการซ่อมแซม,การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเป็นไปตามระเบียบราชการหรือไม่ 3.ในแต่ละเดือน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีการจัดเก็บจำนวนเงินเพิ่มขึ้น 10 บาทจากค่าใช้น้ำปกติเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่
ยังไม่ระบุหน่วยงาน
ยังไม่ได้กระจายงาน
1056
27 พ.ค. 2567
นายอดิศาสตร์ คำเขื่อน กองช่าง-ส่วนกลาง
ยังไม่ได้รายงาน
1055
27 พ.ค. 2567
สงวนสิทธิ์แสดงข้อมูลผู้ร้อง
เรื่องอื่น ๆ (ระบุ) - น้ำท่วมขังผิวถนน เรื่องที่ 1 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หลายจุดในชุมชน เรื่องที่ 2 ซ่อมแซมผิวถนน บริเวณสะพานขาวหนองหัวหงอก และ คลองส่งน้ำ ซอย 10 เรื่องที่ 3 มีน้ำท่วมขังบนผิวถนน บริเวณซอย 1 หนองหัวหงอก และซอย 13 หน้ามราชภัฏ จึงขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วยครับขอบคุณครับ
กองช่าง-ส่วนกลาง
ยังไม่ได้รายงาน
1055
27 พ.ค. 2567
สงวนสิทธิ์แสดงข้อมูลผู้ร้อง
หินคลุก/ซ่อมแซมผิวถนน/ดินลูกรัง - เรื่องที่ 1 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หลายจุดในชุมชน เรื่องที่ 2 ซ่อมแซมผิวถนน บริเวณสะพานขาวหนองหัวหงอก และ คลองส่งน้ำ ซอย 10 เรื่องที่ 3 มีน้ำท่วมขังบนผิวถนน บริเวณซอย 1 หนองหัวหงอก และซอย 13 หน้ามราชภัฏ จึงขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วยครับขอบคุณครับ
กองช่าง-ส่วนกลาง
ยังไม่ได้รายงาน
1055
27 พ.ค. 2567
สงวนสิทธิ์แสดงข้อมูลผู้ร้อง
ซ่อมแซมไฟฟ้า/โคมไฟสาธารณะ - เรื่องที่ 1 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หลายจุดในชุมชน เรื่องที่ 2 ซ่อมแซมผิวถนน บริเวณสะพานขาวหนองหัวหงอก และ คลองส่งน้ำ ซอย 10 เรื่องที่ 3 มีน้ำท่วมขังบนผิวถนน บริเวณซอย 1 หนองหัวหงอก และซอย 13 หน้ามราชภัฏ จึงขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วยครับขอบคุณครับ
กองช่าง-ส่วนกลาง
ยังไม่ได้รายงาน
1054
27 พ.ค. 2567
นางวิไลวรรณ น้อยปลูก กองช่าง-ส่วนกลาง
ยังไม่ได้รายงาน
1053
27 พ.ค. 2567
นันท์นภัส กำบังตน กองช่าง-ส่วนกลาง
ยังไม่ได้รายงาน
1052
27 พ.ค. 2567
นางเจนจิรา ปาคำวัง กองช่าง-ส่วนกลาง
ยังไม่ได้รายงาน
1012
21 พ.ค. 2567
นายประใด อินทะธรรมมา กองช่าง-ฝ่ายการโยธา
ยังไม่ได้รายงาน
1047
24 พ.ค. 2567
สงวนสิทธิ์แสดงข้อมูลผู้ร้อง กองช่าง-ฝ่ายการโยธา
ยังไม่ได้รายงาน
1046
24 พ.ค. 2567
นายบุญธรรม สุวรรณวงค์ กองช่าง-ฝ่ายการโยธา
ยังไม่ได้รายงาน
1045
24 พ.ค. 2567
นายอดิศาสตร์ คำเขื่อน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ยังไม่ได้รายงาน
นต.82
21 พ.ค. 2567
นายธวัชชัย สุปินะ กองช่าง-ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ยังไม่ได้รายงาน
นต.81
21 พ.ค. 2567
นายพุฒิ วงค์วิชัย กองช่าง-ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ยังไม่ได้รายงาน
976
16 พ.ค. 2567
ร.ต.มานพน้อย หอมแก่นจันทร์ กองช่าง-ฝ่ายการโยธา
ยังไม่ได้รายงาน
981
16 พ.ค. 2567
นายเสงี่ยม ยศแก้วอุด กองช่าง-ฝ่ายการโยธา
ยังไม่ได้รายงาน
         
แสดงรายการที่ 1 ถึง 20 [จากทั้งสิ้น 35258 รายการ]
หน้าที่
หน้าที่ผ่านมา > หน้าสุดท้าย >|

Log in