กองการศึกษา

0
3890

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานที่ควบคุมและดูแลด้านการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติ วินิจฉัย สั่งการ ประมานงานและการตรวจสอบควบคุมการดำเนินงาน ประเมินผลและรายงาน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งทางด้านการบริหารการศึกษา ส่งเสริมทางการบริหารงานทั่วไปและทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน สัมมนาประสางานและให้บริการทางด้านวิชาการ งานส่งเสริมควบคุมมาตรฐาน ทางการศึกษาจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานการณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชน งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานศูนย์เยาวชน  งานห้องสมุด งานส่งเสริมและเป็นนันทนาการ งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน นอกจากนี้ยังมีงานส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยแบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่าย ๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

โดยมี นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย หมู่ที่  ๔  ตำบลปงแสนทอง
  หัวหน้าศูนย์ คือ นางสวรรค์     บังเมฆ
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่  5  ตำบลปงแสนทอง
  หัวหน้าศูนย์ คือ นางวณิชชา    ขวดแก้ว
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด หมู่ที่  ๗  ตำบลปงแสนทอง
  หัวหน้าศูนย์ คือ นางศิริลักษณ์  มานะศิลป์
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน หมู่ที่  ๒  ตำบลชมพู
  หัวหน้าศูนย์ คือ นางปิยะภรณ์  พลอยไธสงค์
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ที่  ๔  ตำบลชมพู
  หัวหน้าศูนย์ คือ นางทองเหรียญ  ศักดิ์ดี
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง หมู่ที่  ๘  ตำบลชมพู
  หัวหน้าศูนย์ คือ นางสาวสนธยา  ยอดเมือง
 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด หมู่ที่  ๒  ตำบลพระบาท
  หัวหน้าศูนย์ คือ นางอรทัย  นันต๊ะภาพ
 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่  ๓  ตำบลพระบาท
  หัวหน้าศูนย์ คือ นางปพิชญา   คำปันศักดิ์
 9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาด หมู่ที่ ๔  ตำบลพระบาท
  หัวหน้าศูนย์ คือ นางหนึ่งฤทัย   แขนงแก้ว
 10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้า หมู่ที่ ๗  ตำบลพระบาท
  หัวหน้าศูนย์ คือ นางทิพยวรรณ  หอมแก่นจันทร์
 11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑  ตำบลพระบาท
  หัวหน้าศูนย์ คือ นางสาวขวัญดาว  สิงห์สี

 

Print Friendly, PDF & Email