หน่วยตรวจสอบภายใน

ภารกิจ

หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและ ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นางสาวพยอม คำเครื่อง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางอภิรดา รักษ์อภิวันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน