กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กองการเจ้าหน้าที่ แบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่
• ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ประกอบด้วย งานสรรหาและเลือกสรร และ งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
• ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ประกอบด้วย งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และ งานบริหารงานทั่วไป
• กลุ่มงานสิทธิและสวัสดิการ
ประกอบด้วย งานสิทธิและสวัสดิการ และ งานบุคลากรทางการศึกษา