คณะผู้บริหาร

0
91561

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
หมายเลขโทรศัพท์ 081-9519125

นายจำเนียร พรหมเพชร
รองนายกเทศมนตรี
นายธาราเงิน จันทร์คำ
รองนายกเทศมนตรี
นายนคร โยธาวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
นายบุญส่ง ทิวงศ์ษา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายจตุพงศ์ ไชยเชียงของ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายบุญเรือน เครือวิยะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

Print Friendly, PDF & Email