คณะผู้บริหาร

0
90816

นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
หมายเลขโทรศัพท์ 054-225967 ต่อ 217

Print Friendly, PDF & Email