คณะผู้บริหาร

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
หมายเลขโทรศัพท์ 081-9519125

นายจำเนียร พรหมเพชร
รองนายกเทศมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์ 083-5652595
นายธาราเงิน จันทร์คำ
รองนายกเทศมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์ 081-7966046
นายนคร โยธาวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์ 065-7826916
นายบุญส่ง ทิวงศ์ษา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์ 087-7578228
นายจุติพงศ์ ไชยเชียงของ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์ 064-9497979
นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์ 089-6327202