วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
“เมืองแห่งคุณภาพ”
(คุณภาพคน คุณภาพชีวิต คุณภาพการบริหารจัดการ)

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง?

แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
2.พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน
3.พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง

2.การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2.การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม
3.พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์
4.พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่าสามารถ ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
5.สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6.ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ที่หลากหลาย

3.เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อมั่นคงและเป็นธรรมในสังคม

แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
3.เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
4.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ
5.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย
6.พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4.ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตร

แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพิ่มขีดความสามารถ ของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และบริหารจัดการ
3.ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง กลุ่ม เครือข่าย และสถาบันทางการเกษตร
4.ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกร

5.การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนา
1.เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของการท่องเที่ยวในระดับชุมชน
3.ส่งเสริมกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่
4.พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
5.สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ
6.เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
1.อนุรักษณ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน
3.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน
5.ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและบริการสาธารณะในชุมชน

ภารกิจหลักหรือพันธกิจ ( Mission )
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มและทุกระดับ
3. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จาริตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา (Goals)
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชนทุกชุมชนทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองสิทธิพื้นฐาน มีความเสมอภาคในการดำรงชีวิต และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นตน
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่
6. เพื่ออนุรักษณ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม