วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
“เมืองแห่งคุณภาพ”
(คุณภาพคน คุณภาพชีวิต คุณภาพการบริหารจัดการ)

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ
2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
3.สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
 2. ระดับความสำเร็จของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่คุณภาพ
 3. ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
 4. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

กลยุทธ์

 1. พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
 2. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
 3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการ     ของแต่ละบุคคล
 4. สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาสำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

 

2.ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ
2.เพื่อให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
3.เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
4.เพื่อการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
5.เพื่อพัฒนาและสร้างระบบ  รับมือ  ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

กลยุทธ์

 1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ
 2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย
 3. พัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 4. การให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและจิตอาสาด้านสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน
 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข
 7. เพิ่มอัตรากำลังและประสิทธิภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข
 8. เพิ่มวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอควบคุมการบริการด้านสาธารณสุข

ตัวชี้วัด

 1. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
 2. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพอนามัย
 3. ร้อยละของความพึงพอใจในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
 4. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย
 5. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน  การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3.เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการเกษตรปลอดภัย
4.เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.เพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 2. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
 3. ระดับความสำเร็จของการขยายฐานของเครือข่ายครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย
 4. ร้อยละของชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการสู่ชุมชนเข้มแข็ง
 5. ระดับความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลที่มีมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

กลยุทธ์

 1. เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
 2. ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ
 3. ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตร ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกช่วงวัยให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง
 5. พัฒนา และจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด
 6. พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

4.ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา  ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว
3.เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัด

 1. ระดับความสำเร็จในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. โครงการด้านการส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการที่ชุมชุนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
 3. จำนวนแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
 4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน
 2. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
 3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
 4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ

5.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
3.เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ  คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ระดับความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม
 3. คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 4. ร้อยละชุมชนน่าอยู่สวยงามมากกว่าหรือเท่ากับ
 5. ร้อยละของแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล้ำผิดกฎหมายมากกว่าหรือเท่ากับ

กลยุทธ์

 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน
 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ
 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนบนสังคม  เศรษฐกิจสีเขียว
 6. เสริมสร้างเครือข่ายและจิตอาสา ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 7. เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 8. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย มีน้ำอุปโภคบริโภค มีไฟฟ้าทุกครัวเรือน มีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด
2.มีระบบข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.มีการจัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน แสดงประโยชน์การใช้ที่ดิน

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละโครงการถนนปลอดภัยที่ก่อสร้าง ปรับปรุง
 2. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภคและบริโภค
 3. จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
 4. ร้อยละโครงการสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ
 5. ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด
 6. จำนวนระบบข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
 7. ระดับความพึงพอใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ

กลยุทธ์

 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
 2. พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด
 3. ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง
 4. สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์และลานอเนกประสงค์ เพื่อการนันทนาการ
 5. พัฒนาฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกภารกิจ
 6. จัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน

7.ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.มีการบริหารงานองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด
2.ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการและมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้น
3.รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด

 1. ค่าคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA.) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 2. ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA.)
 3. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพิ่มขึ้น
 4. จำนวนเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
 5. ผลสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
 6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในภาพรวม

กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
 2. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรรมอย่างทั่วถึง
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า