วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 26, 2021

อำนาจหน้าที่เทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีดังนี้ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา ให้มีโรงฆ่าสัตว์ ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดา...

นโยบายนายกเทศมนตรี

คำแถลงนโยบายของนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ติดต่อ (มาตรา 7(3))

ที่อยู่/เบอร์โทร/แผนที่ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตั้งอยู่เลขที่ 999 ถนนเลี่ยงเมืองสายอินทร์บุรี-เชียงใหม่ หมู่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง 52000 เบอร์โทรศัพท์/ แฟกซ์ : 0-5422-5967. สายตรงนายกเทศมนตรี 081-9519125 หัวหน้าส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขภายใน นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีฯ 081-9519125 - นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกฯ - 054-225967 ต่อ 211 นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกฯ - 054-225967 ต่อ 213 นายประดิษฐ์ เสริมสุข...

ตราสัญลักษณ์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลชมพูพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น "เทศบาลเมืองเขลางค์นคร" สืบเนื่องจากเทศบาลมีจำนวนประชากร ขนาดพื้นที่และจำนวนรายได้ที่เข้าหลักเกณฑ์ ต้องเลื่อนจากเทศบาลขนาดเล็ก ขึ้นมาเป็นเทศบาลขนาดกลางพร้อมๆ กับได้จัดทำตราสัญลักษณ์ขึ้นมาใหม่ สำหรับดวงตราสัญลักษณ์นี้ได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ผู้ทรงภูมิปัญญา ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนต่าง ๆ ร่วมระดมสมองพิจารณาคัดเลือก จนได้ดวงตราสัญลักษณ์ ที่สวยงามและมีความหมาย ดังนี้ ดวงอาทิตย์และรัศมี? หมายถึงความสว่างไสวของแสงอาทิตย์จนเกิดประกายส่องแสงอย่างรุ่งโรจน์ ซึ่งแสดงถึงเมืองที่กำลังเจริญรุ่งเรืองไปด้วยแหล่ง อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาจนสามารถส่งไปแข่งขัน ยังต่างแดน องค์ธาตุ หมายถึงเมืองที่มีพุทธศาสนาประจำอยู่ ซึ่งได้บรรจุพระสารีริกธาตุขององค์พระศาสดาไว้...

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร "เมืองแห่งคุณภาพ" (คุณภาพคน คุณภาพชีวิต คุณภาพการบริหารจัดการ) ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง? แนวทางการพัฒนา 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 2.พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 3.พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 2.การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนา 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2.การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม 3.พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 4.พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่าสามารถ ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 5.สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6.ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ที่หลากหลาย 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อมั่นคงและเป็นธรรมในสังคม แนวทางการพัฒนา 1.ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 2.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 3.เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 4.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 5.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย 6.พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4.ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตร แนวทางการพัฒนา 1.ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพิ่มขีดความสามารถ ของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 2.ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และบริหารจัดการ 3.ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง กลุ่ม เครือข่าย และสถาบันทางการเกษตร 4.ส่งเสริมพัฒนา...

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบและบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำวัง ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟ 634 กิโลเมตร และเส้นทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน 604 กิโลเมตร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองลำปาง มี่พื้นที่ 195.49 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล คือ ตำบลปงแสนทอง ตำบลชมพู ตำบลพระบาท และตำบลกล้วยแพะ ตำบล พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) ตำบลกล้วยแพะ 46.06 ตำบลชมพู 29.71 ตำบลปงแสนทอง 31.23 ตำบลพระบาท 88.49 รวมทุกตำบล 195.49   สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ...

ข้อมูลท่องเที่ยว

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2512 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 86 ตอนที่ 22 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2512 ขณะนั้นมีพื้นที่ในการปกครอง 4 ตำบล 37...