Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for มีนาคม 2018

Calendar Month Navigation

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
26
27

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

28

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง เขลางค์นคร

1

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

2

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

3
4
5
6

โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ

7
8

โครงการจัดงานเนื่องในวันสตรีสากลและวันสตรีไทย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

9

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

โครงการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

10
11
12
13

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

14

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

15
16

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เวที “การอบรมขยายเครือข่าย LA ๒๑ การจัดการขยะมูลฝอยให้กับวัด

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (LA 21)

17
18
19
20

โครงการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

21
22
23

โครงการประชุมผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

24
25

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว

26
27

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

28

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

29

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

30

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงการติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวทุกข์และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

31

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

1
+ Export Events