Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for ตุลาคม 2017

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยชั้นเรียนปฐมวัย

10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยชั้นเรียนปฐมวัย

จ่ายเบี้ยยังชีพ

11

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง เขลางค์นคร

12
13

โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมสำคัญของเทศบาล

14
15
16
17

โครงการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

18
19
20

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

21
22
23

โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมสำคัญของเทศบาล

24
25

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

26
27

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟ ครัวตานวัดลำปางกลางตะวันตก

28
29
30
31
1

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

รับสมัครผู้สูงอายุประจำปี

2

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

รับสมัครผู้สูงอายุประจำปี

3

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

รับสมัครผู้สูงอายุประจำปี

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

4

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

รับสมัครผู้สูงอายุประจำปี

5

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

รับสมัครผู้สูงอายุประจำปี

+ Export Events