กองช่าง

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่น อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ํา ระบบประปา ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเทศบาล มีหน้าที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการให้คําปรึกษาแนะนํา ออกแบบ วางโครงการ ก่อสร้าง การขออนุญาตปลูกสร้างต่อเติม เปลี่ยนแปลงอาคาร และรับผิดชอบงานสวนสาธารณะ งานไฟฟ้าสาธารณะ งานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล

นายถาวร อินทิยศ
ผู้อำนวยการกองช่าง

โดยกองช่างได้แบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานธุรการและงานสารบรรณ งานพัสดุ
  • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประกอบด้วย งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานควบคุมอาคาร
  • ฝ่ายการโยธา ประกอบด้วย งานสวนสาธารณะ งานอาคารและสถานที่ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานไฟฟ้าสาธารณะ งานซ่อมบํารุงทางและสะพาน