หัวหน้าส่วนราชการ

พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมานุวงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
โทรศัพท์ 097-239 5626

นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ
รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
โทรศัพท์ 054-225967

นางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
โทรศัพท์ 054-225967

นางสาวพัฒนี เมืองใจมา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 054-225967 ต่อ 207

นายวนัช ชิวหรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 054-225967 ต่อ 120

นายถาวร อินทิยศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 054-225967 ต่อ 317

นางสุคนธ์ ห่วงไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 054-225967 ต่อ 110

นางสาวพจนา  วรรณเสวี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ
โทร. 054-225967 ต่อ 409

นางณัชพันธ์ มานพ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 054-225967 ต่อ 105

นางเตือนตรา หาญมนตรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 054-225967 ต่อ 401