หัวหน้าส่วนราชการ

0
87982

นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
หมายเลขโทรศัพท์ 054-225967 ต่อ 217

นายศักดา กันหาเวียง
รองปลัดเทศบาล
โทร. 054-225967 ต่อ 222

นางสาวพัฒนี เมืองใจมา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 054-225967 ต่อ 207

นายวนัช ชิวหรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 054-225967 ต่อ 120

นายถาวร อินทิยศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 054-225967 ต่อ 317

นางสุคนธ์ ห่วงไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 054-225967 ต่อ 110

นางสาวพจนา  วรรณเสวี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทร. 054-225967 ต่อ 409

นางสุกานดา เอมะสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร. 054-225967 ต่อ 105

นางเตือนตรา หาญมนตรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 054-225967 ต่อ 401

 

Print Friendly, PDF & Email