คู่มือประชาชน

0
2242

คู่มือที่เกี่ยวกับเงินสงเคราะห์imagem

 1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

 

คู่มือที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

 1. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร14
 2. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
 3. การขอเลขที่บ้าน
 4. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
 5. การขอหนังหสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
 6. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
 7. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
 8. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
 9. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
 10. การตรวจคัดและรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร
 11. การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร  ใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิมhomeregis
 12. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
 13. การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2499
 14. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
 15. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
 16. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน
 17. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน
 18. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
 19. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
 20. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
 21. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
 22. การรับแจ้งการย้ายเข้า
 23. การรับแจ้งการย้ายที่อยุ่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด
 24. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
 25. การรับแจ้งการย้ายออก
 26. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
 27. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว  แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
 28. การรับแจ้่งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
 29. การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  ท.ร.13
 30. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
 31. การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย

คู่มือที่เกี่ยวกับการชำระภาษี

 1. การรับชำระภาษีป้าย

คู่มือที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบ้าน/อาคารhouse-construction

 1. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 2. การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
 3. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 4. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
 5. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 6. การขอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
 7. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 8. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
 9. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33
 10. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา 34
 11. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
 12. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 13. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 14. การแจ้งถมดิน  เพิ่มเติม
 15. การแจ้งขุดดิน  เพิ่มเติม

คู่มือที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชยกิจico_shop_level1

 1. การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ 2499 กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา
 2. การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ 2499 กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 3. การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ 2499 กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา
 4. การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ 2499 กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา
 5. การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
 6. การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ 2499 กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

คู่มือที่เกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการbangmad6

 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 2. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 3. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 4. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 5. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 6. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 7. การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 8. แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์

คู่มือที่เกี่ยวกับการโฆษณา (ปิดโปสเตอร์/ใบปลิว)

 1. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

คู่มือที่เกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จบำนาญ

 1. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม
 3. การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม
 4. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
 5. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ

 

Print Friendly, PDF & Email