กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

» การอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนฯ «

ในัวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำโดยนางแสงดาว  จันทบ  ประธานกองทุนฯ พร้อมคณะกรรมการกองทุน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลำพูน โดยในช่วงเช้าได้เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน” ณ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง และ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์

» ประจำปี 2566 «

> กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร <

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 27 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางแตน  เขื่อนแก้ว บ้านเลขที่ 250 ชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

   

     

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 27 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางจันทร์คำ  ปรางค์แก้ว บ้านเลขที่j 306/216 ชุมชนบ้านสันติภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

       

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 27 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายบุญทอง  ทิพย์สุรีย์ บ้านเลขที่ 109/1 ชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 27 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางบัวศรี  ชุ่มสีแก้ว บ้านเลขที่ 136 ชุมชนบ้านศรีก้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

                    

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 27 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายบุญธรรม  ใจละออ บ้านเลขที่ 168/1 ชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

                   

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 27 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายหมาย  มิ่งเชื้อ บ้านเลขที่ 211 ชุมชนบ้านทุ่งกู้ด้าย หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

               

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 27 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางสาวคำปิว  สุต๋า บ้านเลขที่ 461 ชุมชนบ้านประสบสุข หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

               

> กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ <

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 25 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางสุข  หมอช้าง บ้านเลขที่ 187/3 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

         

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 25 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางสุก  หอมแก่นจันทร์ บ้านเลขที่ 19/1 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

               

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 25 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางย้อย  ชัยวังเย็น บ้านเลขที่ 195/2 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

               

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 25 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายสุขสี  ฟ้าคำตัน บ้านเลขที่ 118 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

               

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 25 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายจาง  ปะละน่าน บ้านเลขที่ 45/1 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

         

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 25 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางขันแก้ว  สิงห์คำ บ้านเลขที่ 357 ชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

           

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 25 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางสาวมา  คำเขื่อน บ้านเลขที่ 317 ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

            

> กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร <

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 22 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางบุญมี  ขันโท บ้านเลขที่ 41/1 ชุมชนบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

                 

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 22 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางสาวศรีเนตร  อินผูก บ้านเลขที่ 368 ชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

              

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 22 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายแก้ว  ใจบรรทัด บ้านเลขที่ 102/1 ชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

               

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 22 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางจันทร์แก้ว  บุญสูง บ้านเลขที่ 30 ชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

                        

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 22 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางสาวนภาพร  มณีเนตร บ้านเลขที่ 110/1 ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

      

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 22 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางบัวจีน  สอนแปง บ้านเลขที่ 187/1 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

       

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 22 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางสาวชโรชา  จันทร์ตาไชย บ้านเลขที่ 98 ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

       

> กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) <

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 20 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมีนางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางเล็ก  คมสัน บ้านเลขที่ 196 ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

                     

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 20 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมีนางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางสาวพรรณี  ปกแก้ว บ้านเลขที่ 121 ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

              

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 20 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมีนางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางเกศินี  ทิเลางาม บ้านเลขที่ 565 ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

                     

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 20 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมีนางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางสาวบัวผัด  เหล็กดี บ้านเลขที่ 89/1 ชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

         

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 20 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมีนางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางเสาร์คำ  บุญภา บ้านเลขที่ 77/1 ชุมชนบ้านย่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

          

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 20 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมีนางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นายเป็ง  คำชุม บ้านเลขที่ 9809 ชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

               

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 20 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมีนางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางสาวศิริพร  ใจแก่หลวง บ้านเลขที่ 47 ชุมชนบ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 800 บาท

                      

» ร่วมไว้อาลัยคณะกรรมการกองทุนฯ«

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  นำโดยนางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพและไว้อาลัยแด่ นางอรุณี  สุริยะมณี ฝ่ายตรวจสอบกองทุนฯ ณ วัดพระบาท ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

   

» การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ «

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายจำเนียร  พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

     

     

   

   

   

» รับมอบเงินสนับสนุนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร «

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายจำเนียร  พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสนับสนุนให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีนางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้รับมอบ จำนวน 200,000 บาท

การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์

» ประจำปี 2565 «

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯ และนายธวัชชัย สุปินะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางเติง  เทพศิริ บ้านเลขที่ 45 ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายปอก  หมื่นภิรมย์ บ้านเลขที่ 387 ชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

 

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางน้อย  หล้าอิน บ้านเลขที่ 353 ชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางบัวผาย  เสริมสุข บ้านเลขที่ 132/2 ชุมชนบ้านแม่กืย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

 

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางน้อย  อาษากุล บ้านเลขที่ 141/1 ชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ คณะกรรมการกองทุนฯ และประธานผู้สูงอายุชุมชนบ้านบุญเกิด เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางนงนุช  ธรรมจินดา บ้านเลขที่ 214 ชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ คณะกรรมการกองทุนฯ และประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางเสนาะ  สมจันทร์ บ้านเลขที่ 44 ชุมชนบ้านย่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ คณะกรรมการกองทุนฯ และประธานผู้สูงอายุชุมชนบ้านฟ่อน เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายโต  แปงใจ บ้านเลขที่ 57 ชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ คณะกรรมการกองทุนฯ และผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางบุญ  ปะละน่าน บ้านเลขที่ 50 ชุมชนบ้านชมพู หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ คณะกรรมการกองทุนฯ  และประธานผู้สูงอายุชุมชนบ้านแพะดอนตัน เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางน้อย  คำป่าแลว บ้านเลขที่ 429 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางชุม  ถาแก้ว บ้านเลขที่ 137 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางศรีหมื่น  ศรียอด บ้านเลขที่ 120/2 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

     

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางทบ  ไชยวังเย็น บ้านเลขที่ 101 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายมอญ  ใจหงอก บ้านเลขที่ 412 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางป๋อง จิตหมั่น บ้านเลขที่ 200/1 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

     

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นายธนันชัย  ใจแก้วแดง บ้านเลขที่ 267 ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

      

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมีนางทองคำ ทิวงค์ทราย ประธานอสม. ชุมชนบ้านร้องเป็นผู้รับมอบแทน เนื่องจากนางเพ็ญนภา  ฝึกฝน ได้ติดเชื้อโควิด -19 ในวันที่คณะกรรมการกองทุนฯ ไปมอบสวัสดิการ บ้านเลขที่ 115 ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางสังเวียน  จันทร์วงค์ บ้านเลขที่ 76 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นายสุคำ  อุดใจ บ้านเลขที่ 144/2 ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางสาวกีรติกานต์  ก๋าทอง บ้านเลขที่ 147 ชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่13 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

     

การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์

» ประจำปี 2564 «

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ และนางวัลลีย์ สุวรรณรินทร์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์กองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางพรศรี  ก้านชมพู บ้านเลขที่ 477 ชุมชนบ้านป่าแลว2 หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ และนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายบุญแถม  พุฒใจกา บ้านเลขที่ 141 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางสาวหวัด  บุญประเสริฐ บ้านเลขที่ 96 ชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางสาวสมพร  ชุ่มแก้ว บ้านเลขที่ 171 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ และนางบุญเทียม  ยะชะระ  ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายอนุนัย  ค้าขาย บ้านเลขที่ 230 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นายสุ ใจน้อย บ้านเลขที่ 159 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายเกษม  เรือนคำ บ้านเลขที่ 115/1 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางนิด  หมื่นภิรมย์ บ้านเลขที่ 98/2 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นายจรัส  ไชยวังเย็น บ้านเลขที่ 75/1 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางทัศนา  ฟ้าคำตัน บ้านเลขที่ 441 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

(เดือนธันวาคม 2564)

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางบัวไหล  ทิลาวงค์ บ้านเลขที่ 13 ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่12 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางจันทร์สม  กุลพรหม บ้านเลขที่ 28 ชุมชนบ้านกลางทุ่ง หมู่ที่13 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางฟองนวล  คำป่าแลว บ้านเลขที่ 177 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน หมู่ที่9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางสาวฐิติยา  คำนนท์ บ้านเลขที่ 636 ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า1 หมู่ที่4 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางกาบจันทร์  ชัยเรือน บ้านเลขที่ 60 ชุมชนบ้านศรีปงชัย หมู่ที่6 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นายสถิตร์  ฟูวุฒิ บ้านเลขที่ 47 ชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางทองผ่าน  สุคำ บ้านเลขที่ 205 ชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางถ้อย  อินนันชัย บ้านเลขที่ 94 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นายคำ  อินสูงบ้านเลขที่ 85 ชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่14 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣ 

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นายแก้ว  ปานา บ้านเลขที่ 57 ชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่14 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

 

 

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า