ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี

 

»กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ«

                     

                   

                     

 

»กิจกรรมแแกกำลังกาย«

                     

                     

                     

 

»วิชาพระพุทธศาสนาและจริยธรรม«

                 

                 

                  

 

»วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ«

                      

                     

                     

 

»วิชาสังคมและวัฒนธรรม«
               
               
               
               

 

»กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านดนตรีล้านนา«

                  

                  

                 

 

»กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ ตำบลปงแสนทอง«

                 

                 

                 

                 

 

»กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ ตำบลชมพู«

                 

                 

                 

                 

 

»กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ ตำบลพระบาท«

                 

                 

                 

                 

 

»กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ ตำบลกล้วยแพะ«

                 

                 

                 

                 

 

»พิธีปิดโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม«