วันเสาร์, เมษายน 24, 2021

ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 5 เมษายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายฟอง  ใจเชียงแสน  ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางบัวจ๋าว  คำป่าแลว บ้านเลขที่ 102 หมู่ 9 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท ...

ภาพมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 2 เมษายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิต แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางอรวรรณ  ปันยศ  ประธานชุมชน      บ้านหนองเจริญ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายรัตน์  สุทธิเรืองวงศ์ บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ 14 ชุมชนบ้านหนองเจริญ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง...

ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายศรีวงค์  จิตตรง  เหรัญญิกกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายองอาจ  เมฆสกุล บ้านเลขที่ 57 หมู่ 3 ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ ณ บริเวณหน้ามุขโถงประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ...

ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายศรีวงค์  จิตตรง  เหรัญญิกกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางอำไพ  เขียวบุญ บ้านเลขที่ 89 หมู่ 3 ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของกองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายศรีนวน  วงค์สุวรรณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของกองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายอมร  ทัดทูน บ้านเลขที่ 363 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร โดยได้รับเกียรติจาก นายสวัสดิ์ จันทะวงศ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ...