วันจันทร์, เมษายน 6, 2020

เปิดศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลกล้วยแพะ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันต่อไป   

เลือกตั้งประธานชุมชนบ้านกล้วยกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายธาราเงินจันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ 5 ตำบลกล้วยเเพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง    มีดังนี้ หมายเลข 1 นางสายฝน โนปิง ได้ 392...

เลือกตั้งประธานชุมชนสันติภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายศักดา กันหาเวียง รองปลัดเทศบาล พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนสันติภาพ หมู่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้ หมายเลข 1 นายเลิศศักดิ์ ทองจันทร์ ได้ 151...

มอบเงินสวัสดิการด้านขึ้นบ้านใหม่(หลักแรก)ของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านขึ้นบ้านใหม่(หลักแรก)แก่สมาชิกกองทุน โดยมี นายเจริญ  ตายะสืบ  รองประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยระดับเทศบาล เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายบุญเรียบ  สุภาพ บ้านเลขที่ ๙ หมู่ ๓ ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท

การประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3/2563 และมอบเกียรติบัตรให้กับประธานชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งทั้ง 6 ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อเป็นการให้ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลฯ รวมทั้งพูดคุยปัญหาเพื่อหาทางเเก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ...

โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายบุญส่ง ทิวงศ์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ จินากุล เกษตรอำเภอเมืองลำปาง ร่วมพบปะพูดคุยแนวทางในการดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน โดย ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร...

จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกาดเมฆ

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุและมอบงบประมาณสนับสนุนร่วมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกาดเมฆ ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ตำบลชมพู เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป