วันศุกร์, กรกฎาคม 3, 2020

เลือกตั้งประธานชุมชนมงคลกาญจน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เเละนายศักดา กันหาเวียง รองปลัดเทศบาล พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนมงคลกาญจน์ หมู่ 8 ตำบลปงเเสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้ หมายเลข 1 นายบอุบล ...

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ ณ บริเวณหน้ามุขโถงประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ...

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายบุญส่ง ทิวงศ์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดการอบรมการทำแคบหมู ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563 โดยมี นางสาวพัชรินทร์ พรหมวงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำแคบหมู ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่...

โครงการป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานเปิดโครงโครงการป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้อบรมความรู้แก่ครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พร้อมคัดกรองและเฝ้าระวังเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ...

มอบเงินเยียวยาคนพิการฯ กรณีรับเงินสด

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พบปะดูแลและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) รายละ 1,000 บาท โดยใช้จ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้แก่ผู้พิการที่รับเงินสด ในเขตตำบลชมพู และภาคบ่ายเป็นผู้พิการในเขตตำบลพระบาท ณ ห้องประชุมชมพู...

มอบเงินเยียวยาคนพิการฯ กรณีรับเงินสด

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และนายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พบปะดูแลและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) รายละ 1,000 บาท โดยใช้จ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้แก่ผู้พิการที่รับเงินสด ในเขตตำบลปงแสนทอง จำนวน 224 ราย...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับจิตอาสาภาคประชาชน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดตามโครงการ Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน บริเวณเส้นทางถนนแยกเฮือนสายคำ...