วันอาทิตย์, สิงหาคม 1, 2021

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ

     ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 3/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.2561 -...

มอบเงินกองทุนสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้กับครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ตำบลปงแสนทอง และชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ และมอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน รายละ 3,000 บาท จากกองทุนสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและใช้ในการดำรงชีพต่อไป

กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ตำบลปงแสนทอง และมอบเครื่องอุปโภคให้ผู้ป่วยและครอบครัว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและนำไปใช้ในการดำรงชีพต่อไป  

พิธีบวงสรวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลำปาง ประจำปี 2564

ร่วมพิธีบวงสรวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลำปาง ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมพิธีบวงสรวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลำปาง ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หลักเมืองลำปาง เพื่อสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บวงสรวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลำปางเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองประชาชน และเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม...

ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางสาวประคอง  พริบไหว     ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายทรงชัย  มงคลสักวานนท์ บ้านเลขที่ 192 หมู่ 4ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายฟอง  ใจเชียงแสน ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่บุตรนายวงค์  ถาวงค์ บ้านเลขที่ 74 หมู่ 9 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท ...

ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม  ยะชะระ          ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางมาลัย  รัตนาวิสุทธิพงษ์ บ้านเลขที่ 361 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน...

ภาพมอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางอรวรรณ  ปันยศ  ประธานชุมชนบ้านหนองเจริญ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนางบัวผัด  ศรีใจตัน บ้านเลขที่ 80 หมู่ 14 ชุมชนบ้านหนองเจริญ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,000 บาท

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ ต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วย นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ ต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom meeting...