วันอังคาร, กันยายน 29, 2020

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดลำปาง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองห้า กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ตอนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกหัวช้าง ที่ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และรวบรวมข้อมูลการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามโครงการศึกษา และจัดเก็บข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดลำปาง

ปิดโครงการ D.A.R.E

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด “โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)” โดยมี พ.ต.ท.วรเชษฐ สกิจกัน รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเขลางค์นครเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญชัย...

ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม ชะยะระ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายสมพล  กองใจ บ้านเลขที่ 133 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม ชะยะระ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางบุญสงค์  มณีแสง บ้านเลขที่ 398 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) )ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) )ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นาย ไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับทีมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563 โดยมีการนำเสนอเอกสารผลงาน...

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ ณ บริเวณหน้ามุขโถงประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ...