วันจันทร์, มกราคม 18, 2021

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการ                ด้านสาธารณประโยชน์ โดยมีนางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายประจักร์  ทองทิพย์ บ้านเลข 66...

ภาพมอบสวัสดิการด้านขึ้นบ้านใหม่กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านขึ้นบ้านใหม่แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายสมบูรณ์  หอมแก่นจันทร์ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท ...

ภาพมอบเงินสวัสดิการด้านเสียชีวิตของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิต แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายสถิตย์  ขจรไชยเดช  รองประธานกองทุนฯ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางแม่ม  เขียวรูจี บ้านเลขที่ 72 หมู่ 3 ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 4,500 บาท  

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดห้วยหล่อ

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้มอบหมายให้นายบุญเรือน เครือวิริยะ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุชุมชนวัดห้วยหล่อ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นพร้อมทั้งสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี    นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางสิงห์  ทะปะละ บ้านเลข 52 หมู่ที่ 2         ...

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี    นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางจีน  ดวงน่าน บ้านเลข 104 หมู่ที่ 2         ...

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนฯ และนางสาวประคอง  พริบไหว ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางศรีเมือง  พรมยะดวง บ้านเลข 26 หมู่ที่ 4      ชุมชนบ้านผาลาด...

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี นายเจริญ ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางสอน  หอมแก่นจันทร์ บ้านเลข 32 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500...

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

ในวันศุกร์ที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวถูกต้อง ตรงตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ และเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ...

บรรยากาศการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

บรรยากาศการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 21-27 ตำบลพระบาท และหน่วยเลือกตั้งที่ 28-41 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร) ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร...