วันจันทร์, มกราคม 27, 2020

เปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดหรืออบายมุขซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐบาลในการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ...

การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านต้า ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เเละนายบุญเรือน เครือวิยะ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านต้า หมู่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้ หมายเลข 1 นายสุทัศน์...

การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านเเพะดอนตัน ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายบุญส่ง ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เเละสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลาค์นคร พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านแพะดอนตัน หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้ หมายเลข 1 นายสวั่น คำอินบุตร ได้ 39 คะแนน หมายเลข...

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง ตำบลชมพู โดยมีคณะผู้บริหาร นายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล...

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบุญเกิด

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบุญเกิด วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายนายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ โดยเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านบุญเกิด พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดบุญเกิด ชุมชนบ้านบุยเกิด ตำบลพระบาท อำเภอเมือง...

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดห้วยหล่อ

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดห้วยหล่อ วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดห้วยหล่อ ชุมชนบ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู  โดยเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านห้วยหล่อ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดห้วยหล่อ ชุมชนบ้านห้วยหล่อ...

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ...

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครเป็นประธานในการเปิดการอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากผ้า(กระเป๋าใส่เหรียญและรองเท้าใส่ในบ้าน) ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวพัชรินทร์ พรหมวงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการกระเป๋าใส่เหรียญและรองเท้าใส่ในบ้าน โดยมีระยะเวลาอบรม 2 วัน ณ...