วันเสาร์, พฤศจิกายน 23, 2019

เปิดรับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชน

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องมีคุณสมบัติของดังนี้ 1. เด็กและเยาวชน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 2. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะมีการประชุมคัดเลือกในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญเขลางค์ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ 054-324195

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุมชนบ้านฟ่อน และชุมชนบ้านชมพู)

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ ชุมชนบ้านฟ่อนและชุมชนบ้านชมพูกำหนดจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุมชนบ้านฟ่อน และ ชุมชนบ้านชมพู) ในวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ณ  บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (ริมแม่น้ำวัง)  ชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ และ บริเวณวัดชมภูหลวง  ชุมชนบ้านชมพู หมู่ที่ ๗  ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  กำหนดดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกลไก ระบบงาน กระบวนการทำงาน  สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา และเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อให้กลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามสถานะที่เป็นอยู่และเพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน