วันพฤหัสบดี, มกราคม 21, 2021

การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2564

จังหวัดลำปาง แจ้งเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยจังหวัดลำปาง ขอให้ส่วนราชการ และหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ให้ความสำคัญกับการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในการที่มีการจัดกิจกรรมมีการรวมตัวของคนหมู่มาก เช่น กิจกรรมเคาท์ดาวน์, กิจกรรมทางศาสนา, กิจกรรมตามประเพณี และในกรณีจัดคอนเสิร์ต ให้ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0307.3/ว6119 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ให้ศูนย์ปฎิบัติการแต่ละระดับ เพิ่มความถี่ในการออกตรวจตรา เพื่อป้องกันปราบปรามให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ให้ถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบุญเกิดและวัดห้วยหล่อ

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ วัดบุญเกิด ชุมชนบ้านบุญเกิด ตำบลพระบาท และวัดห้วยหล่อ ชุมชนบ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบุญเกิด และวัดห้วยหล่อ ในวันที่ ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.จังหวัดลำปาง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.จังหวัดลำปาง สามารถยื่นคำร้องแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนและหลังการเลือกตั้งได้ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โทร 054-225967 ต่อ 132

กำหนดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ. ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น.

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดลำปาง แจ้งเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ให้เน้นย้ำช่วงวันที่ 1-31 ธ.ค.2563 อย่างเคร่งครัด โดยขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 1.เฝ้าตรวจ/เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดนผิดกฎหมายในพื้นที่ตอนใน 2.ให้ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค ทุกระดับกำกับดูแลกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ปฎิบัติตามมาตรการ 3.ให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค (ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า, หมั่นล้างมือ, เว้นระยะห่าง, ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ) 4.หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของรัฐที่มีความจำเป็นต้องกลับภูมิลำเนา ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 5.ให้ส่วนราชการทำความเข้าใจผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด 6.ให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบในงานจัดประเพณีหรืองานประจำปี ปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 7.ให้ อปท.แจ้งผู้นำชุมชน, อสม. ช่วยกันสอดส่องดูแล ติดตาม, เฝ้าระวัง ผู้ที่เดินทางเข้ามาในชุมชน และบุคคลที่กลับจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อติดตามให้คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด-19 หากพบว่าป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8 )

ด้วย นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ 1.ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 2.ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้บังคับ โดยให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน...

ขอเชิญร่วมโครงการ Big Cleaning Day

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญร่วมโครงการ Big Cleaning Day นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรมเก็บขยะไหล่ทางสาธารณะ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย เวลา 09.00 น. ณ บริเวณไหล่ทางสาธารณะถนนลำปาง – แม่ทะ ตำบลกล้วยแพะ เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่ผู้ที่สัญจรผ่านมาพบเห็น (จุดนัดพบบริเวณจุดจอดรถบรรทุกแก๊ส สามแยกชุมชนกล้วยม่วง-แม่ทะ )

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านต้า

เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านต้า ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดบ้านต้า ชุมชนบ้านต้า ตำบลชมพู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านต้า ในวันที่  30  พฤศจิกายน  2563  ณ  วัดบ้านต้า ชุมชนบ้านต้า ตำบลชมพู ซึ่งจะมีการสวดมนต์ทำวัตรเย็น เวลา  18.00 น.  และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยประธานในพิธี เวลา 19.30...