วันศุกร์, กรกฎาคม 3, 2020

คู่มือ 108 วิธี

http://https://www.thaihealth.or.th/content-healthier/49906-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20108%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5.html

ชีวิตวิถีใหม่

นับตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมที่เกิดขึ้น เห็นการปรับตัวการใช้ชีวิต และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม และนั่นคือ สิ่งที่เราเรียกกันว่า “ชีวิตวิถีใหม่” วิถีที่เราได้สร้างสุขอนามัย ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม วิถีที่เราได้เรียนรู้ว่าการมีภูมิคุ้มกันร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่จำเป็น วิถีที่เราได้พบว่าระบบการจัดการเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มีส่วนอย่างมากต่อการปรับตัวของคนในสังคม การเรียนรู้และปรับตัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่า หากเราทุกคนร่วมมือกัน เราจะผ่านทุกวิกฤติปัญหาไปได้ และวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เราได้ร่วมกันสร้างสุขอนามัยที่ดี และสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายจิตใจ ช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยจากโรคร้าย ช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขร่วมกัน การมีชีวิตวิถีใหม่ จึงเป็นเสมือนการเริ่มต้นใหม่ของเราทุกคน การเริ่มปรับตัวใช้ชีวิตบริบทในรูปแบบใหม่ให้เป็นนิสัย เพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขร่วมกัน

ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา

  นับตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมที่เกิดขึ้น เห็นการปรับตัวการใช้ชีวิต และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม และนั่นคือ สิ่งที่เราเรียกกันว่า “ชีวิตวิถีใหม่” วิถีที่เราได้สร้างสุขอนามัย ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม วิถีที่เราได้เรียนรู้ว่าการมีภูมิคุ้มกันร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่จำเป็น วิถีที่เราได้พบว่าระบบการจัดการเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มีส่วนอย่างมากต่อการปรับตัวของคนในสังคม การเรียนรู้และปรับตัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่า หากเราทุกคนร่วมมือกัน เราจะผ่านทุกวิกฤติปัญหาไปได้ และวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เราได้ร่วมกันสร้างสุขอนามัยที่ดี และสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายจิตใจ ช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยจากโรคร้าย ช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขร่วมกัน การมีชีวิตวิถีใหม่ จึงเป็นเสมือนการเริ่มต้นใหม่ของเราทุกคน การเริ่มปรับตัวใช้ชีวิตบริบทในรูปแบบใหม่ให้เป็นนิสัย เพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขร่วมกัน

ขอความร่วมมือการจัดการขยะประเภท กิ่งไม้ใบไม้

เข้าฤดูฝน จะมีลมมรสุม พัดกิ่งไม้ใบไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณอาคารบ้านเรือน มีการหลุดร่วงหักโค่น ก่อให้เกิดเป็นขยะเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องแยกกิ่งไม้ใบไม้ออกจากขยะทั่วไป โดยให้รวบรวมใส่ถุงขนาดใหญ่ ไม่ต้องมัดปากถุงหรือถ้าเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงได้ ให้ตัดทอน ให้มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมต่อการขนย้าย โดยมัดและกองรวมไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วนำไปวางบริเวณหน้าบ้าน เพื่อสะดวกต่อการเก็บขน เฉพาะวัน เวลา ที่ประกาศกำหนดจัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีรถบรรทุกแยกเก็บเฉพาะกิ่งไม้ใบไม้ ซึ่งไม่รวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป กิ่งไม้ใบไม้ที่จัดเก็บจะถูกนำไปบดย่อย แล้วหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 054-224168

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (นอกสถานที่)

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย จึงขอเชิญชวนผู้ที่รับบริการเก็บขยะของทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย มาชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ได้ตามวันและเวลา สถานที่ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 054-225967 ต่อ 125 * หมายเหตุ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระค่าธรรมเนียมฯ กรุณานำใบเสร็จรับเงินเดือนสุดท้ายที่ชำระแล้วมาด้วย *

เทศบาลเมืองเขลางค์นครแจ้งกำหนดการจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) รายละ 1,000 บาท ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ฯ ดังนี้ 1. คนพิการที่ได้รับเงินต้องมีชีวิตอยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 2. คนพิการที่มารับเงินด้วยตนเองให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ในการประกอบการกรอกใบสำคัญรับเงิน ***สำหรับผู้ดูแลคนพิการที่มีชื่อปรากฏในบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถรับเงินแทนคนพิการได้ โดยไม่ต้องมอบอำนาจ และให้เตรียมบัตรประจำตัวคนพิการ(ฉบับจริง) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแล(พร้อมบัตรฉบับจริง) มาประกอบการกรอกใบสำคัญรับเงิน 3. กรณีคนพิการที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ดูแลคนพิการตามบัตรประจำตัวคนพิการ ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวา) ทั้งของคนพิการ และผู้รับมอบอำนาจ คนละ...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญร่วมโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2563

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาด ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณถนนเส้นหมู่บ้านเฮือนสายคำ – มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่ผู้ที่สัญจรผ่านมาพบเห็น

รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19) และโรคไข้เลือดออก

27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19) และโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ตลาดกาดเมฆ ตลาดบ้านฟ่อน และตลาดเกษตรกรอำเภอเมืองลำปาง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19) โรคไข้เลือดออก และโรคอื่นๆที่มีการแพร่ระบาด และให้คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป ...

แบบแสดงความคิดเห็น การดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่าง (ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563)