วันพฤหัสบดี, มกราคม 30, 2020

ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท และหน้าที่ของเด็กต่อสังคมและประเทศ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กและเยาวชนได้แสดงออกตามความสามารถของตน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ได้เรียนรู้ตามความสนใจและแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ตระหนักถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ตรงกับคำขวัญที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในงานมีกิจกรรมต่างๆ...

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล เพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดระยะเวลา 2 เดือน

ขอให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของป้ายมารับแบบพิมพ์รายการเสียภาษีป้าย กรอกรายการ แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มารับแบบพิมพ์รายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) และกรอกรายการโดยละเอียดในแบบพิมพ์ แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กองคลัง (ชั้น1) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

***ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร***   องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ เผย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระบาดทั่วเอเชีย โดยมี “เวียดนามและฟิลิปปินส์” แพร่รุนแรงที่สุด   องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศหรือโอไออี (World Organisation for Animal Health) ระบุ แม้ว่าเชื้อนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่ก็ทำให้หมูจำนวนมากตายภายใน 2-3 วันได้ อัตราการรอดชีวิตของหมูเกือบเป็นศูนย์   “ไวรัสชนิดนี้มีความทนทานมาก และสามารถอยู่รอดโดยไม่ต้องมีพาหะนาน 7 วัน และอาจอยู่ในผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่มาจากหมูได้นานหลายเดือน”     ***เพิ่มเติมคลิกลิงค์*** http://www.dld.go.th/th/images/stories/hotissue/asf/ContingencyPlanAndCPG2.pdf

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านต้า  ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านต้า ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562  ณ วัดบ้านต้า ชุมชนบ้านต้า ตำบลชมพู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงาม   ของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ รับทราบ  รวมทั้งสร้าง  ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรม อันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านต้า ในวันที่  11  ธันวาคม  2562  ณ  วัดบ้านต้า ตำบลชมพู ซึ่งจะมีการสวดมนต์ทำวัตรเย็น เวลา  18.00...