วันอังคาร, กันยายน 29, 2020

ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 5)

ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 1.ประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 2.ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฯยังคงมีผลใช้บังคับโดยให้การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลใช้บังคับจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 3.ให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ยังคงมีผลใช้บังคับจนกว่า คณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น จังหวัดลำปางจึงขอให้ทุกภาคส่วนรับทราบและถือปฎิบัติ ตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แจ้งขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

  ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563 #กรณีที่ท่านไม่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ท่านอาจเป็นผู้ที่อยู่ในข่ายที่ไม้ต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2563  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง โทร 054-225967 ต่อ 125

12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 💙 วันแม่แห่งชาติ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า "รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษารดความรัก พรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน" ...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน... ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เทศบาลเมืองเมืองเขลางค์นคร กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 เงินภาษีทุกบาทที่ท่านชำระ จะนำมาพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อไป

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญร่วมโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2563

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดไหล่ทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. บริเวณปากทางเข้าชุมชนบ้านหัวฝาย (ฝั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด) ตำบลกล้วยแพะ เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่ผู้ที่สัญจรผ่านมาพบเห็น