วันเสาร์, เมษายน 24, 2021

ลิ้งค์แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์

ด่วน!!! ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ *ระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูลในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564* โดยมีข้อมูลที่จะต้องกรอก ดังนี้้ 1.เลขบัตรประจำตัวประชาชน 2.รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน 3.ชื่อภาษาไทย (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) 4.นามสกุลภาษาไทย 5.วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อำเภอเมืองลำปาง โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งสรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมโดย จังหวัดลำปางอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง สามารถดำเนินการให้เปิดสถานที่ โดยเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคในสถานที่ ดังนี้ 1.ร้านอาหาร เปิดบริการได้ตามปกติ 2.สถานบันเทิง ผับ บาร์ เปิดบริการได้ตามปกติ 3.ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติ(จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย) 4.สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา ให้เรียนแบบปกติหรือแบบผสมผสาน 5.สถานที่ออกกำลังกาย กลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส ให้เปิดบริการปกติ(แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม)

รณรงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สวมชุดผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์

เทศบาลเมืองเขลางค์ โดยการนำของนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ส่งเสริมนโยบายจังหวัดลำปาง รณรงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สวมชุดผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และผ้าพื้นถิ่นต่อไป

กำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (นอกสถานที่)

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย จึงขอเชิญชวนผู้ที่รับบริการเก็บขยะของทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย มาชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในชุมชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 054-225967 ต่อ 125

สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดลำปาง แจ้งเรื่องประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่เฝ้าระวังและเน้นย้ำมาตรการ DMHTT, ชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ให้ภาครัฐ เอกชน พิจารณา Work From Home หากบุคคลใดไปพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดให้กักตัวเอง 14 วัน ให้ลงทะเบียน แอปพลิเคชั่น ลำปางชนะ,หมอชนะ

 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอความร่วมมืองดการเผาโดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 30 เมษายน 2564

    เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีความแห้งแล้งสูง ซึ่งอาจเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้ โดยปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว โดยมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี สาเหตุมาจากอากาศปิด  การเผาป่า เผาหญ้าข้างถนน เผาขยะหรือสิ่งเหลือใช้ในชุมชน ตลอดจนการเผาวัสดุทางการเกษตร ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้กำหนดช่วงระยะเวลาในการควบคุมการเผาดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยให้มีการรณรงค์งดการเผาทุกชนิด อีกทั้งในปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง โดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการเผาป่า หรือพืชผลทางเกษตร มีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งได้มีการออกมาตรการ จากเดิมให้มีการควบคุมการเผา...

ภาษีป้ายปี 2564

อัตราภาษีป้ายปี 2564 ปรับเพิ่มขึ้น !! เจ้าของป้ายรายใหม่ มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายใน15วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย เจ้าของป้ายรายเก่า มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายในเดือนมีนาคมของปี ภาษีป้ายเสียเป็นรายปี ขั้นต่ำ 200 บาท ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งปีแรก เสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้งจนถึงงวดสุดท้ายของปี ดังนี้ มกราคม-มีนาคม คิด100% เมษายน-มิถุนายน คิด75% กรกฎาคม-กันยายน คิด50% ตุลาคม-ธันวาคม คิด25%   >>    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/098/T_0018.PDF?fbclid=IwAR3Uv2rCBAFzKhIJz8jt1mPt7wb_4sOVev1gTgVb4tqDFROzyQ2MMYSLUCE

ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 3

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3

ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2