วันจันทร์, เมษายน 6, 2020

ขอเชิญร่วมงานสรงน้ำพระธาตุ

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้ง สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา วัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้ - วัดพระเจ้านั่งแท่น ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ - วัดบ้านร้องต้นธง ชุมชนบ้านร้อง ตำบลชมพู - วัดสำเภา ชุมชนบ้านสำเภา ตำบลปงแสนทอง - สำนักสงฆ์บ้านหนองหัวหงอก ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ตำบลชมพู

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 12 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2563

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับการดูแลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยได้เปิดเผยถึงนโยบายการส่งเสริมการศึกษาของเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ว่า ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 4 ตำบล มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระจายอยู่ 12 แห่ง และทุกแห่งมีผู้ปกครองในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครส่งบุตร หลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งมีครู และผู้ดูแลเด็ก ที่มีความรู้ ความสามารถ จบการศึกษาสาขาด้านปฐมวัยโดยตรง ทำให้เด็กเล็กได้มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่ายกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สมวัย ซึ่งในปี 2563 นี้ ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครจะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครไว้ ดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1...

งานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ” “สืบฮีตสานฮอย ผญาปัญญาไทลื้อลำปาง 225 ปี แห่งวิถีชีวิตไทลื้อ ” เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับสมาคมไทลื้อลำปาง และพี่น้องชาวไทลื้อ ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ” เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทลื้อ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ * ภาคเช้า ตั้งแต่ 08.30 น. -...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี  2563

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  เชิญชวนประชาชนชาว          เขลางค์นคร ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี  2563 โดยงานผลประโยชน์ กองคลัง  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ได้กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี  2563    ดังนี้ 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แจ้งประเมิน ภายในเดือน มิถุนายน 2563  ชำระภาษี ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ภาษีป้าย    ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม  2563   นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  กล่าวว่า  ภาษีทุกบาทจะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานผลประโยชน์  กองคลัง  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ...

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2563 ณ  บริเวณวัดพระแท่น ชุมชนบ้านกล้วยกลาง ตำบลกล้วยแพะ ,วัดบ้านหัวทุ่ง ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท และ วัดแม่กืย ชุมชนบ้านแม่กืย ตำบลปงแสนทอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้ง สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา วัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุตามรายละเอียด  ดังนี้ 07.30 น. ณ  บริเวณวัดพระแท่น ชุมชนบ้านกล้วยกลาง ตำบลกล้วยแพะ ...

แจ้งการเข้า-ออก สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เลขที่ 999 หมู่ 12 ชุมชนบ้านร้อง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นสถานที่การปฏิบัติราชการและให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อีกทั้งยังมีทรัพย์สินที่เป็นครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาสูง รวมถึงเอกสารทางราชการเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการป้องการเสียหายและสูญหายของทรัพย์สินที่อยู่ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงจำเป็นต้องวางระบบรักษาความปลอดภัย โดยได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำทางเข้า-ออก ทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป นั้น ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเข้า – ออก สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้ 1. เวลาเข้า...

“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราโชวาทฯ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ความว่า “ความรู้ และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่าง เด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษา อบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ และคุณ ธรรม เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและสังคมส่วนรวม” -ขอทรงพระเจริญ-

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านห้วยหล่อ และชุมชนบ้านบุยเกิด  ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุวัดห้วยหล่อ ชุมชนบ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู และ วัดบุญเกิด  ชุมชนบ้านบุญเกิด ตำบลพระบาท ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงาม   ของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ รับทราบ  รวมทั้งสร้าง  ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรม อันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการนั้น จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๓  ณ  วัดห้วยหล่อ ชุมชนบ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู...

การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย 6-10 มกราคม 2563

   เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการออกจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย จึงขอเชิญชวนผู้ที่รับบริการเก็บขยะของทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย มาชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 ได้ตามวันและเวลา สถานที่ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 054-225052 *** หมายเหตุ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระค่าธรรมเนียมฯ กรุณานำใบเสร็จรับเงินเดือนสุดท้ายที่ชำระแล้วมาด้วย ***