ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี

»กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ«

»กิจกรรมออกกำลังกาย«

»วิชาพระพุทธศาสนาและจริยธรรม«

»วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ«

»วิชาสังคมและวัฒนธรรม«

»กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านดนตรีล้านนา«

»กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ ตำบลปงแสนทอง«

»กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ ตำบลชมพู«

»กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ ตำบลพระบาท«

»กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ ตำบลกล้วยแพะ«

»โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี«

»พิธีปิดโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม«