รายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

1 นายเจริญ  ตายะสืบ ประธาน
2 นายจรัส  ศรีจันทร์ รองประธานคนที่ 1
3 นายสุนทร  เกริ่นกระโทก รองประธานคนที่ 2
4 นายพเยาว์  ใจรักษ์ รองประธานคนที่ 3
5 นางบุญเทียม  ปัญญาศิริกุล เลขานุการ
6 นางศรีจันทร์  ฉกรรจ์แดง เหรัญญิก
7 นายหมวก  ชมภูชัยเกิด ประชาสัมพันธ์
8 นายศรีทอน  แก้วบุญปัน นายทะเบียน
9 นางวนิดา  สัตยานุรักษ์ ปฏิคม
10 นายเจริญ   ตากาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ
11 นายรส  สายวงค์ปัญญา ผู้ช่วยเหรัญญิก
12 นายสุพงษ์  ปัญญสุโกสิงห์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
13 นายประดิษฐ์  สรรพช่าง ที่ปรึกษา
14 นายสุรจิต  ปัญญาศิริกุล ที่ปรึกษา