〈 ตำบลปงแสนทอง 〉

1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง

 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมกฐินสามัคคี

     

 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมติดตามโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และเตรียมสถานที่จัดงาน ลอยกระทง

          

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ร่วมจัดงานลอยกระทงกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

    

2. ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 จัดเตรียมประเพณีทอดกฐินสามัคคี

 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 จัดเตรียมงานประเพณีลอยกระทง ณ วัดศรีก้ำ

 

3. ชุมชนบ้านหมอสม

 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมการตักบาตรเทโว

 • วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมสมโภชองค์กฐินสามัคคีในชุมชน

 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมปรับพื้นที่สนามกีฬาบ้านหมอสม และปรับพื้นที่ใต้สะพานบ้านหมอสม

    

 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรม อสม.การปลูกพืชสมุนไพรและกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก

    

 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมเตรียมสถานที่ล่องสะเปา ณ แม่น้ำวังสะพานหมอสม

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  กิจกรรมล่องสะเปาลอยกระทง

    

4. ชุมชนบ้านวังแคว้ง

 • วันที่ 25 – 26  พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมพัฒนาชุมชนเตรียมงานล่องสะเปา

 

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมประเพณีล่องสะเปา

 • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมสำรวจข้อมูลเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 20 ปี เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของครอบครัวที่มีปัญหาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

5. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมการล่องสะเปาลอยน้ำ

 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมการจัดงานกฐินสามัคคีในชุมชน

 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ประเพณีแห่โคมไฟครัวตาน

 

6. ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง

 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมการจัดงานกฐินสามัคคีในชุมชน

 

7. ชุมชนบ้านป่ากล้วย

 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่ากล้วย

 

8. ชุมชนบ้านไร่นาน้อย

 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนาน้อย

 

9. ชุมชนบ้านหลวง

 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก

    

 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมการทอดกฐินสามัคคี

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปี 2566 ณ วัดนาน้อย

 

10. ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งกู่ด้าย

 

11. ชุมชนบ้านกาดใต้

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมจุดบูชาผางประทีป เนื่องในวัน  ลอยกระทง ณ วัดกาดใต้

 

12. ชุมชนบ้านกาดโป่ง

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกาดโป่ง

 

13. ชุมชนบ้านช้าง

 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ซ่อมแซมลำเหมืองขาดในชุมชน

 • วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญกฐินสามัคคีชุมชนใกล้เคียง

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงและของดีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

    

 

14. ชุมชนบ้านสบตุ๋ย

 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมงานกฐินสามัคคีในชุมชน

 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ซ่อมแซมไฟกิ่งที่ชำรุด

 • วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2566 ปรับพื้นที่คลองน้ำเพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง

    

 • วันที่ 27  พฤศจิกายน 2566 ประเพณีลอยกระทงภายในชุมชน

    

 • วันที่ 30  พฤศจิกายน 2566 อสม. สำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

    

 • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมในถนนในชุมชน

    

 

15. ชุมชนศรีสง่า

 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคีชุมชนบ้านสบตุ๋ย

 

16. ชุมชนบ้านแม่กืย

 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแม่กืย

 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด ณ วัดแม่กืย

 

17. ชุมชนบ้านสำเภา

 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด ณ วัดสำเภา

    

 • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสำเภา

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมประเพณีวันล่องสะเปา

         

 

18. ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไร่ข่วงเปา

 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดตัดต้นไม้ สองข้างทางเข้าหมู่บ้าน ณ ชุมชนบ้าน ไร่ข่วงเปา

 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าโพธิญาณรังสี

 

19. ชุมชนบ้านไร่สันติสุข

 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมการทอดกฐินสามัคคีในชุมชน

〈 ตำบลชมพู 〉

1. ชุมชนบ้านย่าเป้า

 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 การปรับสภาพพื้นที่สาธารณะในชุมชน

 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 การปรับสภาพพื้นที่ท่าน้ำแม่วังเพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทงในชุมชน

 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ซ่อมสายไฟฟ้าที่ชำรุด

 

2. ชุมชนบ้านฟ่อน

 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีในชุมชน

 

3. ชุมชนบ้านห้วยหล่อ

 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีในชุมชน

 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 การซ่อมไฟกิ่งในชุมชน

    

 

4. ชุมชนบ้านศาลาดอน

 • วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมเข้าช่วยเหลือการขุดลอกคลองชลประทาน เพื่อเตรียมงานลอยกระทง

    

 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายภายในชุมชน

    

 • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ปรับปรุงตระแกรงระบายน้ำ

    

 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

    

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมจัดงานประเพณีลอยกระทง

    

 

5. ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2

 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีวัดศรีหมวดเกล้า

 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า

 

6. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก

 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 การเทถนนคอนกรีต

    

 • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำสะเปาก่อนงานลอยกระทง

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมประเพณีงานลอยกระทงชุมชน บ้านกาดเมฆตะวันออก

    

 

7. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก

 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 การซ่อมแซมแทงค์น้ำประปาชุมชน

    

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมงานบุญกฐินวัดกาดเมฆ

    

 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เนื่องในงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษมเขมโก

 

8. ชุมชนบ้านศรีปงชัย

 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีในชุมชน และยกฉัตรพระธาตุศรีปงชัย

    

 

9. ชุมชนบ้านชมพู

 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 การซ่อมไฟกิ่งภายในชุมชน

 • วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมจัดตกแต่งสถานที่ และล้างทำความสะอาดภายในบริเวณวัด เพื่อจัดเตรียมงามกฐิน

    

 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมงานบุญกฐินสามัคคี

 • วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566 กาดเจ๊า เก๊าศรี

 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่โคมไฟครัวตานชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

    

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ วัดปงแสนทอง

 

10. ชุมชนบ้านจอมเมือง

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมการทำความสะอาดท่าน้ำและการทำสะเปาของชุมชน

    

 

11. ชุมชนบ้านหนองยาง

 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมสำรวจไฟโซล่าบนเทส้นทางคันคลองชลประทาน

    

 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำความสะอาดทางเข้าชุมชน

    

 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ชุมชนจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับงานกฐินที่วัดเข้าหมู่ (หนองยาง)

    

 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ประเพณีกฐินสามัคคีวัดเข้าหมู่ (หนองยาง)

    

 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมถวายตันเงินพร้อมโรงทานงานกฐินวัดสันปินไชย (ศาลาดอน)

    

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงและของดีเมืองเขลางค์นคร 2566 ณ วัดปงแสนทอง

    

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำบุญตักบาตรและร่วมสวดมนต์เนื่องในวันลอยกระทง

 

12. ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมเตรียมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

 

13. ชุมชนบ้านแพะดอนตัน

 • วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีวัดกาดเมฆ

 • วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ วัดปงแสนทอง

 

14. ชุมชนบ้านต้า

 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านต้า

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมประเพณีลอยกระทงภายในชุมชน

 

15. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566  กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบป่าช้าของชุมชน

 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566  กิจกรรมเปลี่ยนป้ายบอกชื่อ

 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566  กิจกรรมเปลี่ยนสายไฟเมนใหม่

 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566  กิจกรรมร่วมกฐินวัดชมภูหลวงและวัดจอมเมือง

 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566  เข้าร่วมประเพณีแห่โคมไฟครัวตานกับชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

 

16. ชุมชนบ้านร้อง

 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 7

 • วันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2566 จัดทำป้ายเข้า – ออก ชุมชนบ้านร้อง ด้านถนนเลี่ยงเมือง ซึ่งป้ายเดิมถูกต้นไม้บดบัง

   

 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมตรวจวัดน้ำตาลในเลือดให้กับประชาชนในชุมชน โดย อสม.

    

 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมงานทอดกฐินสามัคคี

    

 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (โดม) วัดบ้านร้องต้นธง

 

17. ชุมชนบ้านกลางทุ่ง

 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โครงการพ่นยากันยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

18. ชุมชนบ้านหนองเจริญ

 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองเจริญ

 • วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมเตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง

    

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

    

〈 ตำบลพระบาท 〉

 

1. ชุมชนบ้านป่าขาม

 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ริมคลองชลประทาน

 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำอาหารและพัฒนาวัดร่วมกับทหาร มทบ.32

    

 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 การซ่อมแซมไฟกิ่งภายในชุมชน

    

 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำอาหารเพื่อตั้งโรงทานงานกฐิน วัดจองคำ

    

 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

    

 

2. ชุมชนลำปางคูน

 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำป้ายเสาไฟฟ้าที่ต้องการเปลี่ยนหลอดโคมไฟกิ่ง

 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการชุมชนร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ชุมชน

 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการชุมชนมอบแพมเพิสให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง และซ่อมผาร่องระบายน้ำซอย 3

 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทาสีเครื่องออกกำลังกาย

 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 การซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดโคมไฟกิ่งในซอยที่หลอดไฟชำรุด

    

 • วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566 งานก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10

     

 

3. ชุมชนธนวรรณ

 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมกฐิน ณ วัดพระบาท

    

 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมหารือร่วมกับแขวงทางหลวงลำปาง ที่ 1 และกิจกรรมตัดแต่งลิดรอนต้นไม้หน้าชุมชน

    

 

4. ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง

 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำความสะอาดล้างวัดเพื่อจัดเตรียมงานกฐินสามัคคี

    

 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 งานกฐินสามัคคีในชุมชน

    

 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 การเทถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

    

5. ชุมชนบ้านหนองปล้อง

 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมงานกฐินวัดพระบาท

    

 • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์รอบสนามฟุตบอล

    

 • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ซ่อมไฟกิ่งที่ชำรุด

    

 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อวรวงค์

    

 

6. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของชุมชนและร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดกอกชุม

 

7. ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1

 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 การซ่อมแซมโคมไฟสาธาณะภายในชุมชน

 • วันที่14 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมตัดหญ้าสองฝั่งข้างทางซอย 8

    

 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 การซ่อมแซมถนนเชื่อมทางโค้งสายจิตต์อารีฯ – เฮือนสายคำ

    

 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 การซ่อมท่อประปาหน้าศาลาฮ่วมใจที่รั่วซึม

    

 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมตัดกิ่งไม้ติดกับสายไฟฟ้าในซอย 7

    

 

8. ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมงานทอดกฐินสามัคคี

    

 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

    

 

9. ชุมชนบ้านป่าแลว 2

 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมงานทอดกฐินสามัคคีวัดหนองห้าตะวันออก

 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมการล้างท่อระบายน้ำประปาของชุมชน

 

10. ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า

 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 การขนย้ายหม้อไฟศาลาชุมชนไว้อีกจุดหนึ่ง

    

 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำโรงทานกฐิน ณ วัดกอกชุม

    

 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงและสมทบทุนเงินบริจาค

 • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมมอบข้าวสาร อาหารแห้งไปบริจาคให้ประชาชนและทหารที่อำเภอเชียงดาว

    

 

11. ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมพัฒนาชุมชน

 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีในชุมชน

〈 ตำบลกล้วยแพะ 〉

 

1. ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 การซ่อมแซมปรับปรุงเสียงตามสายภายในชุมชน

    

 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 การเปลี่ยนหลอดไฟส่องทางบนทางสัญจรในเขตชุมชนบ้านกล้วยหลวง

    

 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมปรับปรุงสถานที่รกร้าง และความรกรุงรังของต้นไม้และวัชพืช

    

 • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่งานกฐินสามัคคี

      

 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมงานกฐินสามัคคีในชุมชน

    

 

2. ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา

 • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่งานกฐินสามัคคีวัดกล้วยหลวง

 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 การจัดงานกฐินสามัคคีวัดกล้วยหลวง

    

 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมซ่อมแซมท่อน้ำประปาในชุมชน

 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมซ่อมไฟกิ่ง

 

3. ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมคัดกรองโรคไม่ติดต่อ

    

 • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมซ่อมไฟส่องสว่างในชุมชน บริเวณซอย 16 และซอย 13 จำนวน 4 จุด

    

 

4. ชุมชนบ้านกล้วยม่วง

 • วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ ลานอเนกประสงค์ริมคลอง

    

 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดล้อม

    

 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยรถ เกรดเดอร์และรถบดถนนบริเวณริมคลองชลประทานและถนนซอยห้วยน้ำงาม

   

 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โครงการเทลาดถนนด้วยแอสฟัลท์ติก บริเวณซอย 1 และ ซอยข้างบ้านเลขที่ 8/1 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง

    

 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

                             

 

5. ชุมชนบ้านหัวฝาย

 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมซ่อมไฟกิ่งในชุมชน

    

 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า

    

 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมสำรวจป่าชุมชนห้วยน้ำขาว

    

 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมลาดยางแอสฟัลท์ติก

    

 • วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมงานทอดกฐินวัดหัวฝาย

    

    

6. ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมร่วมกันเตรียมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระแท่น

 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระแท่น

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า