การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมกราคม 2567

ตำบลปงแสนทอง

1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดปงแสนทอง

                  

2.ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในพระ ณ วัดศรีก้ำ

             

 •  กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันพระ ณ วัดศรีก้ำ

             

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมทำบุญประเพณีตานข้าวจี่ข้าวหลาม (ตานข้าวใหม่) ณ วัดศรีก้ำ

               

3. ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและสนับสนุนของรางวัลให้แก่เด็กในชุมชน ณ ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง

 

4.ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมแห่งครัวตานทำบุญงานฉลองสมโภชพระธาตุ “ภควันทนะเจดีย์” ณ วัดหนองห้าตะวันตก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมนำอาหารไปร่วมจัดตั้งโรงทานพิธีทำบุญงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสาทรพิพัฒนกิจ ณ วัดบ่อแฮ้ว

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดทุ่งกู่ด้าย

               

5.ชุมชนบ้านกาดใต้

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดใต้ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่ออกมารับบิณฑบาต ณ ชุมชนบ้านกาดใต้

             

6.ชุมชนบ้านสำเภา

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมกันร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านสำเภาเพื่อจัดงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านสำเภา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 30 รูป จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ณ ชุมชนบ้านสำเภา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมกิจกรรมอบรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ณ ชุมชนบ้านป่ากล้วย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยประจำปี ครั้งที่ 1/67 ต.ปงแสนทอง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหมอสม

               

7.ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดหนองห้าตะวันตก

     

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ร่วมทำบุญงานฉลองสมโภชพระธาตุ “ภควันทนะเจดีย์” ณ วัดหนองห้าตะวันตก

               

8.ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมทำบุญตักบาตรและจัดตั้งผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดไร่ข่วงเปา

   

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมทำบุญประเพณีตานข้าวจี่ข้าวหลาม (ตานข้าวใหม่) ณ วัดไร่ข่วงเปา

               

9.ชุมชนบ้านไร่สันติสุข

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่สันติสุข ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักสงฆ์ไร่สันติสุข

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่สันติสุข ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ สำนักสงฆ์ไร่สันติสุข

   

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่สันติสุข ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือ

     

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่สันติสุข ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กในชุมชน ณ ชุมชนบ้านไร่สันติสุข

   

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่สันติสุข ร่วมนำอาหารไปร่วมจัดตั้งโรงทานพิธีทำบุญงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสาทรพิพัฒนกิจ ณ วัดบ่อแฮ้ว

             

 

ตำบลชมพู

1.ชุมชนบ้านย่าเป้า

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า ร่วมทำบุญงานสมโภชพระเจ้า ณ วัดย่าเป้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า ร่วมทำบุญประเพณีตานข้าวจี่ข้าวหลาม ณ วัดย่าเป้า

               

2. ชุมชนบ้านห้วยหล่อ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านห้วยหล่อ ร่วมทำบุญงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำปีของชุมชน ณ วัดห้วยหล่อ

               

3.ชุมชนบ้านศาลาดอน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสันปินไชย (ศาลาดอน)

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศาลาดอน ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านศาลาดอน

               

4. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดกาดเมฆ

               

5. ชุมชนบ้านศรีปงชัย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดปงแสนทอง

           

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน ณ วัดศรีปงชัย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านศรีปงชัย

               

6. ชุมชนบ้านชมพู/บ้านจอมเมือง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดชมภูหลวง

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านชมพู/บ้านจอมเมือง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมทำบุญประเพณีตานข้าวจี่ข้าวหลาม ณ วัดชมภูหลวง

               

7. ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ลืม ไม่ล้ม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

                   

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมทำบุญประเพณีตานข้าวจี่ข้าวหลาม ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

                 

8. ชุมชนบ้านต้า

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน ณ  วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมกันออกกำลังกายตอนเย็น ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมกับ อสม.ทำกิจกรรมตรวจค่า PH. และค่า DO ในน้ำแม่วัง ณ ชุมชนบ้านต้า

             

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมงานสวัสดีปีใหม่ผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

               

9. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กในชุมชน ณ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

             

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญประเพณีตานข้าวจี่ข้าวหลาม ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

             

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศฯ พระครูโกวิทรัตนคุณ ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

             

10. ชุมชนบ้านร้อง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ชุมชนบ้านร้อง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ออกกำลังกายตอนเย็นทุกวัน ณ ชุมชนบ้านร้อง

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม ณ วัดบ้านร้องต้นธง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กในชุมชน ณ วัดบ้านร้องต้นธง

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน ณ วัดบ้านร้องต้นธง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้สูงอายุในตำบลชมพู

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมทำบุญประเพณีตานข้าวจี่ข้าวหลาม ณ วัดบ้านร้องต้นธง

               

11. ชุมชนบ้านกลางทุ่ง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกลางทุ่ง ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดกาดเมฆ

               

12.ชุมชนบ้านหนองเจริญ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองเจริญ ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดหนองเจริญ

   

 

ตำบลพระบาท

1. ชุมชนลำปางคูน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนลำปางคูน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยในชุมชน ณ ชุมชนลำปางคูน

               

2. ชุมชนบ้านบุญเกิด

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านบุญเกิด ร่วมทำบุญงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำปีของชุมชน ณ วัดบุญเกิด

             

3. ชุมชนธนวรรณ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนธนวรรณ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน ณ ชุมชนธนวรรณ

               

4.ชุมชนบ้านหนองปล้อง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดพระบาท

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้เด็กในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองปล้อง

               

5. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดกอกชุม

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและมอบของขวัญให้เด็กในชุมชน ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านกอกชุม

                   

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบสิ่งของช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านกอกชุม

               

6. ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ วัดหนองห้า

               

7.ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

               

 

ตำบลกล้วยแพะ

1. ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกิจกรรมอบรมทำไข่เค็ม ณ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

               

2.ชุมชนบ้านประสบสุข

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบสิ่งของช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านประสบสุข

               

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า