〈 ตำบลปงแสนทอง 〉

 

1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง

 • วันที่ 15 ตุลาคม 2566 กิจกรรมเตรียมจัดงานกฐินสามัคคี
 • วันที่ 18 ตุลาคม 2566 กิจกรรมปรับถนนในซอยที่ปรับท่อระบายน้ำ
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2566 กิจกรรมปรับถนนในส่วนที่ชำรุด
 • วันที่ 20 ตุลาคม 2566 กิจกรรมดำเนินงานปรับถนนยางมะตอย  ในซอยที่ปรับท่อระบายน้ำ
 • วันที่ 26 ตุลาคม 2566 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณริมถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 • วันที่ 26 ตุลาคม 2566 กิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำในชุมชนบริเวณทางหลวงหลังวัดปงแสนทองไปถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย

 

2. ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • วันที่ 21 ตุลาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วย ในชุมชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือ

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ร่วมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

 

3. ชุมชนบ้านวังแคว้ง

 • วันที่ 4 ตุลาคม 2566 กิจกรรมปรับปรุงถนนสายหลัก

   

 • วันที่ 6 ตุลาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาป่าช้า

   

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2566 กิจกรรมทำบุญตานเปรตพลี

4. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

 • วันที่ 13 ตุลาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาชุมชน

 

 • วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ตัดต้นไม้ใหญ่ในชุมชน

   

5. ชุมชนบ้านป่ากล้วย

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา และร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

6. ชุมชนบ้านหลวง

 • วันที่ 8 ตุลาคม 2566 จัดทำชั้นวางเครื่องกระจายเสียงตามสายภายในชุมชน

  

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

 

7. ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา และทำวัตรเย็น

    

 

8. ชุมชนบ้านกาดใต้

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

 

9. ชุมชนบ้านช้าง

 • วันที่ 8 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการชุมชนร่วมกับ อสม. บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ

 • วันที่ 23 ตุลาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในวันปิยมหาราช

 • วันที่ 23 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

 

10. ชุมชนบ้านสบตุ๋ย

 • วันที่ 13 ตุลาคม 2566 กลุ่มสตรีชุมชนฯ ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือตำบลปงแสนทองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

 • วันที่ 14 ตุลาคม 2566 กิจกรรมกลุ่ม อสม. นำเจ้าที่ อสม.ในชุมชนพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยง และตรวจเช็คแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใส่ทรายอะเบทเพื่อทำลายลูกน้ำยุงลาย

  

 

11. ชุมชนศรีสง่า

 • วันที่ 15 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการชุมชนร่วมกันกันขุดท่อระบายน้ำในชุมชน

 

12. ชุมชนบ้านแม่กืย

 • วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ซ่อมเครื่องเสียงตามสายในชุมชน

 • วันที่ 28 ตุลาคม 2566 พัฒนาความสะอาดบริเวณหลังวัด

 • วันที่ 28 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

 • วันที่ 28 ตุลาคม 2566 กิจกรรมประเพณีล่องสะเปา

 

13. ชุมชนบ้านสำเภา

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2566 กิจกรรมประเพณีล่องสะเปาร่วมกับชุมชนบ้านฟ่อน

 

14. ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

 

15. ชุมชนบ้านไร่สันติสุข

 • วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาสำนักสงฆ์บ้านไร่สันติสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 ตำบลชมพู 〉

 

1. ชุมชนบ้านย่าเป้า

 • วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ติดป้ายชื่อต้นไม้ใหญ่ในชุมชน

    

 • วันที่ 8 ตุลาคม 2566  กลุ่ม อสม.จัดกิจกรรมคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคไขมันในเส้นเลือด

 

2. ชุมชนบ้านฟ่อน

 • วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ประเพณีตานเปรตพลีในชุมชน

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ประเพณีล่องสะเปาในชุมชนบ้านฟ่อน

    

 

3. ชุมชนบ้านห้วยหล่อ

 • วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ประเพณีตานเปรตพลีในชุมชน

 • วันที่ 24 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการชุมชนร่วมกับจิตอาสาร่วมกัน  ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ชุมชน

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2566กิจกรรมประเพณีล่องสะเปาร่วมกับชุมชนบ้านฟ่อน

 

4. ชุมชนบ้านศาลาดอน

 • วันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2566 การช่วยเหลือชุมชนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติอุทกภัย

    

 • วันที่ 8 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

 • วันที่ 22 ตุลาคม 2566 การร่วมฟังโครงการธรรมมะสัญจร ครั้งที่ 3 ชุมชนบ้านศรีปงชัย

 • วันที่ 24 ตุลาคม 2566 โครงการปรับปรุงการวางท่อระบายน้ำ

 

5. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก

 • วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ประเพณีล่องสะเปาในชุมชนบ้านฟ่อน

    

 

6. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก

 • วันที่ 15 ตุลาคม 2566 ร่วมกิจกรรมคณะกรรมการชุมชน และ กลุ่ม อสม.ทำความสะอาดศูนย์ ศสมช.

 • วันที่ 25 ตุลาคม 2566  กิจกรรมพัฒนาล้างท่อประปาหมู่บ้าน

    

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

    

 

7. ชุมชนบ้านศรีปงชัย

 • วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ติดป้ายชื่อต้นไม้ใหญ่ในชุมชน

 • วันที่ 22 ตุลาคม 2566 โครงการธรรมสัญจรเคลื่อนที่

 

8. ชุมชนบ้านชมพู

 • วันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 ซ่อมไฟส่องสว่างริมท่าน้ำ

    

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2566 กิจกรรมล่อสะเปา จาวจุมปู

 • วันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 กาดเจ๊า เก๊าศรี

         

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2566 กิจกรรม เยาวชนชมพู แข่งขันประดิษฐ์ สะเปาลอยน้ำ สะเปาเล็ก และการแสดง

 

9. ชุมชนบ้านจอมเมือง

 • วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2/2566

     

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการชุมชนร่วมกับจิตอาสาทำการวางท่อ

    

 

10. ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

 • กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

 

11. ชุมชนบ้านแพะดอนตัน

 • วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยภายในชุมชน

 • วันที่ 14 ตุลาคม 2566 กิจกรรมดำเนินการติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำในศาลาอเนกประสงค์

 

12. ชุมชนบ้านต้า

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2566 กิจกรรมประเพณีล่องสะเปาร่วมกับชุมชนบ้านฟ่อน

 

13. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

 • วันที่ 15 ตุลาคม 2566 กิจกรรมตัดหญ้าตามถนนในชุมชน

 • วันที่ 17 ตุลาคม 2566 กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ที่หักลงพาดกับสายไฟฟ้าซอยข้างโรงเรียนเก่า

 • วันที่ 22 ตุลาคม 2566 การเลือกตั้งประธานพัฒนาสตรีและผู้สูงอายุ

 • วันที่ 24 ตุลาคม 2566 กิจกรรมการรื้อถอนและเปลี่ยนซุ้มหลังคาและติดตั้งป้ายชุมชน

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2566 กิจกรรมการเปลี่ยนหลอดไฟกิ่ง จำนวน 6 จุด

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2566 กิจกรรมประเพณีล่องสะเปา

 

14. ชุมชนบ้านร้อง

 • วันที่ 10 ตุลาคม 2566 กิจกรรมขุดลอกร่องระบายน้ำ

     

 • วันที่ 13 ตุลาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เส้นทางเข้า – ออก ชุมชนบ้านร้อง

         

 • วันที่ 15 ตุลาคม 2566 อสม. เปิดบริการเจาะปลายนิ้ว เพื่อวัดค่าน้ำตาลในเลือดให้กับประชาชน

 • วันที่ 17-20 ตุลาคม 2566 เข้าร่วมสัมมนาผู้นำชุมชน สนับสนุนพื้นที่คลังปิโตรเลียมลำปาง ณ คลังจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

 

15. ชุมชนบ้านกลางทุ่ง

 • วันที่ 22 ตุลาคม 2566 กิจกรรมโครงการพ่นยากันยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

 • วันที่ 5 ตุลาคม 2566 โครงการซ่อมท่อปั๊มน้ำประปา

 

16. ชุมชนบ้านหนองเจริญ

 • วันที่ 22 ตุลาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาภายในชุมชน

         

〈 ตำบลพระบาท 〉

1. ชุมชนลำปางคูน

 • วันที่ 6 ตุลาคม 2566 กิจกรรมต้อนรับคณะรำวงย้อนยุคนครลำปางสัญจร ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนลำปางคูน

 • วันที่ 14 ตุลาคม 2566 กิจกรรมร่วมงาน Train Friend Market ณ สถานีรถไฟนครลำปาง

 

2. ชุมชนธรวรรณ

 • วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เข้าร่วมประชุมสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดำเนินการประชุมจัดทำแผนและคัดเลือกโครงการ        ปี 2568

 • วันที่ 19 ตุลาคม 2566 กิจกรรมร่วมงาน Train Friend Market ณ สถานีรถไฟนครลำปาง

 

3. ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง

 • วันที่ 7- 8 ตุลาคม 2566 พัฒนาชุมชนตัดกิ่งไม้และทำความสะอาดถนนภายในชุมชน

    

 • วันที่ 22 ตุลาคม 2566 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในท้องถิ่น

    

 

4. ชุมชนบ้านหนองปล้อง

 • วันที่ 2 ตุลาคม 2566 กิจกรรมเปลี่ยนวาวล์น้ำประปาหมู่บ้าน

    

 • วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ช่วยเหลือประชาชนโดยนำเครื่องสูบน้ำมาระบายน้ำท่วมภายในชุมชน

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ทำความสะอาด และนับจำนวนของใช้ภายในชุมชนศาลาอเนกประสงค์

    

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ซ่อมไฟกิ่งในชุมชน

 

5. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษาและสวดมนต์ทำวัตรเย็น

    

 

6. ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1

 • วันที่ 8 ตุลาคม 2566 พัฒนาชุมชนโดยตัดหญ้า และกิ่งไม้ภายในชุมชน

    

 • วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ดูแลความเรียบร้อยก่อสร้างบ่อพัก

     

 • วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ซ่อมไฟกิ่ง

 • วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ติดตั้งไฟโซล่าเชลล์ภายในศาลาอเนกประสงค์ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1

    

 

7. ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

 • วันที่ 17 ตุลาคม 2566 สำรวจครุภัณฑ์หอกระจายข่าว

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมตานเปรตพลีในชุมชน

 

8. ชุมชนบ้านป่าแลว 2

 • วันที่ 13 ตุลาคม 2566 กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทำบุญตักบาตร และพัฒนาชุมชน

 • วันที่ 15 ตุลาคม 2566 กิจกรรมการพัฒนาชุมชน

 

9. ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า

 • วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ทำความสะอาดในศาลาอเนกประสงค์ และนับจำนวนของใช้ภายในชุมชน

    

 • วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ตัดกิ่งไม้ข้างทางในซอยชุมชน

    

 

10. ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

 • วันที่ 15 ตุลาคม 2566 กิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบสิ่งของช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

〈 ตำบลกล้วยแพะ 〉

1. ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • วันที่ 1 ตุลาคม 2566 กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

 • วันที่ 5 ตุลาคม 2566 กิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟกิ่งภายในชุมชน

 • วันที่ 22 ตุลาคม 2566 กิจกรรมทำบุญตานสลากภัตต์

 • วันที่ 24 ตุลาคม 2566 กิจกรรมการปิดฝาบ่อน้ำสาธารณะกันเด็กและประชาชนตก

 • วันที่ 26 ตุลาคม 2566 กิจกรรมเปลี่ยนระบบนาฬิกาจากระบบใช้แบตเตอรี่ (ถ่าน) เป็นระบบดิจิตอล

 

2. ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา

 • วันที่ 15 ตุลาคม 2566 กิจกรรมพ่นยากำจัดยุงลายให้กับกลุ่มเสี่ยงในชุมชนกล้วยหลวงพัฒนา

    

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

 

3. ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

 • วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ซ่อมแซมหลอดไฟกิ่งภายในชุมชน

    

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

    

 

4. ชุมชนบ้านกล้วยม่วง

 • วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง จำนวน 25 ดั๊ม

 • วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ซ่อมไฟกิ่งภายในชุมชน

 • วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ซ่อมและย้ายเครื่องเสียงภายในชุมชน

 • วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้ร่วมกับสโมสรไลอ้อนลำปาง

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

 

5. ชุมชนบ้านหัวฝาย

 • วันที่ 12 ตุลาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

    

 • วันที่ 12 ตุลาคม 2566 กิจกรรมต่อเติมหลังคาสุสานชุมชนบ้านหัวฝาย

         

 

6. ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า