การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมกราคม 2567

ตำบลปงแสนทอง

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง  ร่วมกันเตรียมกิจกรรมในชุมชน

          

– กลุ่มสตรีร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

          

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยในชุมชน

     

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด

              

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ  ร่วมทำโรงทานในงานบุญ

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์

           

– กลุ่มสตรีลงเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชน

             

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหมอสม  รวมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

            

– กลุ่มสตรีร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

     

   

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านวังแคว้ง  ช่วยกันทำความสะอาดวัด

               

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก  ประชุมแผนการดำเนินงานของกลุ่มสตรี

         

– กลุ่มสตรีรวมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

          

– กลุ่มสตรีร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

          

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์

         

– กลุ่มสตรีลงเยี่ยมผู้ป่วยและมารดาหลังคลอดในชุมชน

          

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย  ทำโรงทานในงานบุญ

           

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดโป่ง  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
       
8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านช้าง  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

        

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย  เตรียมสิ่งของมอบให้โรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

         

– กลุ่มสตรีทำอาหารเลี้ยงเด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติ

           

– กลุ่มสตรีทำอาหารจำหน่ายเพื่อหารายได้และสร้างอาชีพให้กลุ่มสตรี

         

– กลุ่มสตรีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

     

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก  ช่วยกันทำความสะอาดวัด

               

– กลุ่มสตรีร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

     

ตำบลชมพู

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านย่าเป้า  รวมกลุ่มเตรียมกิจกรรมในชุมชน

     

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์

               

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฟ่อน  ทำอาหารถวายพระสงฆ์และทำโรงทานในงานบุญ

          

       

– กลุ่มสตรีลงเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชน

          

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านห้วยหล่อ  รวมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

              

– กลุ่มสตรีร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

             

– กลุ่มสตรีทำโรงทานในงานบุญ

             

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน  ร่วมทำโรงทานในงานบุญ

             

– กลุ่มสตรีประชุมแผนการดำเนินงานของกลุ่มสตรี

           

– กลุ่มสตรีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

                 

– กลุ่มสตรีรวมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

              

         

– กลุ่มสตรีร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

            

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัด

           

– กลุ่มสตรีร่วมกับกลุ่มผู้สูงวัย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน

              

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า1  ลงเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน

     

– กลุ่มสตรีรวมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

       

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก  ทำอาหารเลี้ยงเด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติ

             

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก  รวมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

               

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีปงชัย  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู  รวมกลุ่มเตรียมกิจกรรมในชุมชน

          

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยในชุมชน

     

– กลุ่มสตรีรวมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

         

– กลุ่มสตรีทำอาหารเลี้ยงเด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติ

           

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองหัวหงอก  ช่วยกันทำความสะอาดวัด

             

11. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชน

           

– กลุ่มสตรีทำอาหารเลี้ยงเด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติ

     

– กลุ่มสตรีร่วมทำโรงทานในงานบุญ

         

12. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง  มอบเงินทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในชุมชน

     

ตำบลพระบาท

» ในนามคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลพระบาท «
◊ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการซ้ำซ้อน และกลุ่มเปราะบาง ณ ชุมชนบ้านผาลาด และชุมชนอิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด จำนวน 8 ราย

           

           

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าขาม  ทำอาหารเลี้ยงเด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติ

                

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัด

           

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านบุญเกิด  รวมกลุ่มเตรียมกิจกรรมในชุมชน

       

– กลุ่มสตรีร่วมทำโรงทานในงานบุญ

           

– กลุ่มสตรีทำอาหารเลี้ยงเด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติ

           

– กลุ่มสตรีซ้อมฟ้อนรำเพื่อแสดงในงานบุญ

           

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัด

     

3. กลุ่มสตรีชุมชนธนวรรณ  ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

           

4. กลุ่มสตรีชุมชนสันติภาพ  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน

     

– กลุ่มสตรีทำโรงทานในงานบุญ

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองปล้อง  รวมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

     

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

           

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี  รวมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

              

– กลุ่มสตรีร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

          

– กลุ่มสตรีลงเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

     

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัด

               

ตำบลกล้วยแพะ

» ในนามคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลกล้วยแพะ «
◊ ประชุมแผนการดำเนินงานของกลุ่มสตรี

        

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยหลวง  ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา  ประชุมปรึกษาหารือการทำงานของกลุ่มสตรี

     

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวฝาย  รวมกลุ่มเตรียมกิจกรรมในชุมชน

           

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง  ประชุมปรึกษาหารือการทำงานของกลุ่มสตรี ช่วยกันทำบัญชีครัวเรือนและประชุมช่วยเหลือครัวเรือนที่ยากจนในชุมชน

     

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า