การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมีนาคม 2567

ตำบลปงแสนทอง

1. ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมทำบุญจัดตั้งโรงทานงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชธรรมาลังกา ณ เมรุชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

             

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกันทำบายศรีถวายพระ ณ วัดศรีก้ำ

             

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกันทำอาหารเพื่อในไปทำบุญจัดตั้งโรงทาน และร่วมทำบุญงานบวงสรวงหอเสื้อวัด ณ วัดไชยสถานวังแค้วง

             

2. ชุมชนบ้านหมอสม

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหมอสม ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่หอคำหลวง จังหวัดเชียงใหม่

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหมอสม เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพการดูแลช่องปากและฟันผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสม วังแคว้ง จำกัด

               

3. ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมทำบุญงานสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดป่าเหียง

               

4. ชุมชนบ้านช้าง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านช้าง เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุป้องกันภาวะสมองเสื่อมชุมชนบ้านช้าง ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านช้าง

               

5. ชุมชนบ้านสำเภา

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมทำบุญงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชธรรมาลังกา ณ เมรุชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่หอคำหลวง จังหวัดเชียงใหม่

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านฟ่อน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา จัดเตรียมงานสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดสำเภา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมทำบุญงานสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดสำเภา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยประจำปี ครั้งที่ 2/2567 ตำบลปงแสนทอง ณ ชุมชนบ้านไร่นาน้อย

               

6.ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ร่วมเข้าแข่งขันตำส้มตำและลาบ งานสานสัมพันธ์ 100 ปี โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ร่วมทำบุญหล่อพระ ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญสาขาลำปาง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ร่วมช่วยกันทำความสะอาดท่อประปาหมู่บ้าน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ร่วมทำบุญจัดตั้งโรงทานงานสรงน้ำพระธาตุประจำปีและฉลองศาลาโดม ณ วัดป่ากล้วยใต้

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ร่วมกลุ่มกันออกกำลังกายตอนเย็น ณ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ร่วมทำบุญจัดตั้งโรงทานงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดกาดใต้

                 

7. ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดข่วงเปา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยตำบลปงแสนทอง ประจำปี ครั้งที่ 2/2567 ณ ชุมชนบ้านไร่นาน้อย

                 

 

ตำบลชมพู

1. ชุมชนบ้านศาลาดอน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศาลาดอน ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ

               

2. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก

               

3. ชุมชนบ้านศรีปงชัย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านศรีปงชัย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน ณ วัดศรีปงชัย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดศรีปงชัย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมประชุมหารือเรื่องงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านศรีปงชัย

               

4. ชุมชนบ้านชมพู ชุมชนบ้านจอมเมือง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู จอมเมือง ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบเงินช่วยเหลือ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู จอมเมือง ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน ณ วัดชมภูหลวง

               

5. ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมทำบุญงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชธรรมาลังกา ณ เมรุชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมทำบุญจัดตั้งโรงทานงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชธรรมาลังกา ณ เมรุชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมทำบุญงานสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก เข้าร่วมโครงการเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

               

6. ชุมชนบ้านต้า

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ณ วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า เข้าร่วมทำกิจกรรมอบรมทำขนมและน้ำปั่น ณ วัดบ้านต้า

                   

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านฟ่อน

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ในชุมชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมกับ อสม.ติดตามกระบวนการกำจัดขยะเปียกในชุมชนบ้านต้า

               

7. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชธรรมาลังกา ณ เมรุชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดวัดลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านฟ่อน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี งานสรงน้ำพระธาตุและฉลองศาลาโดม ณ วัดป่ากล้วยใต้

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก เข้าร่วมอบรมโครงการช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยไข้เลือดออก ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมงานพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรเจ้าอาวาสวัดลำปางกลางตะวันออก ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

8. ชุมชนบ้านร้อง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือชุมชนบ้านร้อง

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมกันเตรียมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำปีของชุมชน ณ วัดบ้านร้อง(ต้นธง)

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน ณ วัดบ้านร้อง(ต้นธง)

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้องร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2 รายณ วัดบ้านร้อง(ต้นธง)

               

 

ตำบลพระบาท

1. ชุมชนลำปางคูน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน เข้าร่วมอบรมต้านภัยยาเสพติด ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนลำปางคูน

                 

2. ชุมชนบ้านบุญเกิด

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านบุญเกิด ช่วยงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือในชุมชน

                 

3. ชุมชนธนวรรณ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนธนวรรณ เข้าร่วมอบรมโครงการชุมชนธนวรรณร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนธนวรรณ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนธนวรรณ รวมกลุ่มกันออกกำลังกายตอนเย็น ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนธนวรรณ

                 

4. ชุมชนบ้านหนองปล้อง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเตียงนอนให้กับผู้ป่วยในชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองปล้อง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ร่วมเก็บเงินสมาชิกรายปีของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองปล้อง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ร่วมทำพิธีส่งเคราะห์หมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองปล้อง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน ณ วัดพระบาท

               

5. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมช่วยกันปรับปรุงทัศนวิสัยทางเข้าหมู่บ้านเพื่อความสะอาดเรียบร้อย ณ ชุมชนบ้านกอกชุม

             

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเคียงคู่สุขบัญญัติ 10 ประการ  จากศูนย์บริการสุขภาพบ้านโทกหัวช้างและนิมนต์พระใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวัณโณ จากอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายธรรมให้ชาวบ้านในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมรับฟัง ณ ชุมชนบ้านกอกชุม

                 

6. ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ร่วมงานฌาปนกิจศพ มอบเงินช่วยเหลือและช่วยเหลือจัดงาน ณ ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือในชุมชน

                 

 

ตำบลกล้วยแพะ

1. ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง เข้าร่วมอบรมการติดตั้งไฟฟ้าเบื้องต้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

                 

2. ชุมชนบ้านประสบสุข

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข เข้าร่วมนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ ณ คริสตจักรประสบสุข

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมทำพิธีศีลมหาสนิทในคืนสุขประเสริฐ(พิธีทางศาสนาคริสต์) ณ สุสานบ้านประสบสุข

             

3. ชุมชนบ้านหัวฝาย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย รวมกลุ่มคัดแยกขยะ  และซื้อ – ขาย ขยะ ณ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการผู้สูงวัย สุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหัวฝาย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี งานสรงน้ำพระธาตุและฉลองศาลาโดม ณ วัดป่ากล้วยใต้

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดถ้ำพระสบาย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมทำบุญจัดตั้งโรงทานงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุและสมโภชศาลาหลังใหม่ ณ วัดพระเจ้านั่งแท่น

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมงานรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ เจ้าคณะตำบลกล้วยแพะ ณ วัดหัวฝาย

               

4. ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการผู้สูงวัย สุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ วัดพระแท่น

                 

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า