การมอบสวัสดิการกองทุนนักเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2564

0
25

รายละเอียดการมอบเงินสวัสดิการกองทุนนักเรียนผู้สูงอายุ

«การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 500 บาท ให้แก่»

1. ราย นายกฤติยา  วังกาวี ที่อยู่ 37 หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านบุญเกิด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

2. ราย นางคำปัน ปลอกปลูก ที่อยู่ 749/1 หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

     

«การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต จำนวนเงิน 1,000 บาท ให้แก่»

1. ราย นางนงเยาว์  ตราชู ที่อยู่ 514 หมู่ 5 ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 15 มีนาคม 2564

2. ราย นางศรี  พุ่มทอง ที่อยู่ 402 หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านบุญเกิด ตาบลพระบาท อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

     

3. ราย นางวันเพ็ญ  วังทิพย์ ที่อยู่ 308 หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564

     

4. ราย นายฟอง  ใจเชียงแสน ที่อยู่ 178 หมู่ 9 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 13 กันยายน 2564

     

Print Friendly, PDF & Email