การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

〈 ตำบลปงแสนทอง 〉

 

1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง

 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 การสำรวจ ประสานงาน ติดตามงาน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ

     

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชุมชนร่วมกิจกรรมด้านสังคมและมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วย กับหน่วยงานช่วยเหลือตำบลปงแสนทองคณะกรรมการชุมชนร่วมกิจกรรมด้านสังคมและมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วย กับหน่วยงานช่วยเหลือตำบลปงแสนทอง

 

 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชุมชน ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของชุมชน ให้สามารถใช้การได้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

2. ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมจัดเตรียมงานพิธีบวงสรวงถวายพระพุทธจักพรรดิเปิดโลกล้านนาสะหลีเขลางค์ ณ วัดศรีก้ำ

 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมงานพิธีสืบชะตาหลวงถวายพระพุทธจักพรรดิเปิดโลกล้านนาสะหลีเขลางค์  ณ วัดศรีก้ำ

3. ชุมชนบ้านหมอสม

 • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 การอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง

 

 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 การอำนวยความสะดวก การติดตามหนี้สินโครงการกู้เงินกองทุนสตรีแก่พัฒนาชุมชน

   

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 การสร้างถนนเชื่อมซอย 1 เชื่อมซอย 2 ชุมชนบ้านหมอสม

   

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกิจกรรมงานตานศาลาวัดบ้านต้า

 

 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมการประชุมสมาชิกชุมชนบ้านหมอสม

   

 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมการทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

  

4. ชุมชนบ้านวังแคว้ง

 • วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมาฆบูชา

    

 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมมาฆบูชาพากันทำบุญ

 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมครอบครัวยิ้มสู่ชุมชน

5. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 พัฒนาชุมชนตัดกิ่งไม้ใหญ่ตามที่สาธารณะ

   

 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ปรับภูมิทัศน์บริเวณลุ่มแม่น้ำวังภายในชุมชน

     

6. ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง

 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ทำบุญถวายผ้าป่า ไถชีวิต โค กระบือ

  

 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สร้างเกาะป้องกันอุบัติเสาไฟทางโค้ง Safety First

      

 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ซ่อมแซมไฟกิ่ง จำนวน 2 จุด

   

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ล้างทำคามสะอาดผิวถนนภายในชุมชน

  

 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นำดินถมหลุม และบ่อในโรงเรียน

  

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ชุมชนร่วมกิจกรรม Caregiver กับคณะผู้บริหารฯ

   

 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตัดกิ่งไม้ในภายในชุมชน

       

7. ชุมชนบ้านป่ากล้วย

 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชน

     

 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เปลี่ยนซับเมิร์สประปาชุมชน เนื่องจากอันเก่าชำรุด

    

8. ชุมชนบ้านหลวง

 • วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567

1. คณะกรรมการนำเสนอเรื่องการขอกู้และการรับสมัครสมาชิก กทบ.(สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน)

  

2. กิจกรรมการทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

  

3. กิจกรรมการประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชน

  

9. ชุมชนบ้านไร่นาน้อย

 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการพลังตื่นรู้สู้ภัยโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ชุมชนบ้านไร่นาน้อย

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชนบ้านไร่นาน้อย

   

 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

  

 

10. ชุมชนบ้านกาดใต้

 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมซ่อมท่อประปาบริเวณซอย ๑

     

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนทางลูกรังหินคลุกบริเวณซอย ๗

  

 • วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมสร้างห้องไว้เครื่องกระจายเสียงในชุมชนบ้านกาดใต้

 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมซ่อมแซมไฟถนนสาธารณะในชุมชนบ้านกาดใต้

     

 

11. ชุมชนบ้านกาดโป่ง

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ช่างดูแลประปาชุมชนบ้านกาดโป่ง และ ทำความสะอาดแผงโซล่าเชลล์

  

 

12. ชุมชนบ้านช้าง

 • วันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับพระภิกษุและสามเณร

  

 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการก่อสร้างฐานพระพุทธรูปประจำชุมชน

 

 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ทำความสะอาดแผงโซล่าเชลล์ระบบประปาชุมชน

 

 

13. ชุมชนบ้านสบตุ๋ย

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567กิจกรรมอบรม “ พลังตื่นรู้สู้ภัยโรคอุบัติใหม่”

     

 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 อบรมส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬา

     

 

14. ชุมชนมงคลกาญจน์

 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมทำความสะอาดภายในชุมชน

     

 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567ขุดทางระบายน้ำแก้ไขน้ำท่วมขังท้ายซอยร่มโพธิ์

  

 • วันที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างไฟกิ่งภายในชุมชน

  

 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์-มีนาคม  2567

1.สำรวจและวางแผนกระจกโค้ง

     

2.ขุดและวางท่อระบายน้ำจากปากซอยถึงกลางซอยร่วมเย็น

  

 

15. ชุมชนศรีสง่า

 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชน

  

 

16. ชุมชนบ้านแม่กืย

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ กองทุนหมู่บ้านสำเภา – แม่กืย

     

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชุมชนพัฒนาทางวัดเตรียมงานสรงน้ำพระธาตุ

     

 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกิจกรรมทำบุญประเพณีเดือน ๕ เป็ง สรงน้ำพระธาตุมหามงคล ณ วัดแม่กืย

   

 

17. ชุมชนบ้านสำเภา

 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนหมู่บ้าน

  

 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรม ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กับข้าวอร่อย

  

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 การซ่อมไฟกิ่งส่องสว่าง บริเวณซอย 4

  

 

18. ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก

 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในชุมชน

 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ซ่อมบำรุงโคมไฟสาธารณะ เปลี่ยนอะไหล่ รวมจำนวน 2 จุด

  

 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ขุดเจาะและดูดโคลนบ่อพัก – ท่อระบายน้ำ หน้าโรงงานเซรามิกซ์เครือวัลย์ จำนวน ๑ บ่อ

 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ตัดต้นไม้ ต้นมะกอกตายยืนต้น ข้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ใกล้ประปา

 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชน   ปี 2567

  

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมรับฟังชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลและการคัดกรอง “ครัวเรือนยากจน”

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการซ่อมบำรุงรักษาระบบน้ำประปาชุมชน

 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

19. ชุมชนบ้านไร่สันติสุข

 • วันที่ 20-29 กุมภาพันธ์ 2567 เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย

 

 

〈 ตำบลชมพู 〉

1. ชุมชนบ้านย่าเป้า

 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ประธานอสม.พร้อมกับเทศบาลฯ ร่วมกันพ่นยาป้องกันยุงลายในชุมชน ณ บ้านเลขที่ 235/1 และบริเวณใกล้เคียงร่วมกับหน่วยงานเทศบาล ฯ

    

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้มีประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและได้จ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกกองทุน

  

 

2. ชุมชนบ้านฟ่อน

 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ติดตามโครงการกำจัดขยะเปียกชุมชนบ้านฟ่อน

  

 

3. ชุมชนบ้านห้วยหล่อ

 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 วางท่อประปาภูมิภาค

 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมประชาคมแผนชุมชนและทบทวนแผนชุมชน ปี 2567

  

 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ช่างที่ อบจ.ลำปางเป่าบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านห้วยหล่อ

  

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ลาดยางแอสฟัลท์ติก ชุมชนบ้านห้วยหล่อ – ชุมชนบ้านศาลาดอน

  

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในชุมชน

     

 

4. ชุมชนบ้านศาลาดอน

 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการปรับขยายพื้นที่ถนนให้กว้างขึ้นเพื่อสามารถกลับรถได้ เนื่องจากเป็นถนนซอยตัน

 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ทำประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชนปี ๒๕๖๗

  

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการร่วมกับชาวบ้านช่วยกันพัฒนาบริเวณพื้นที่วัดสันปินไชย

     

 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเทศบาลฯได้มาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวถนนยางแอสฟัลท์ (ยางมะตอย)

  

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการร่วมกับกลุ่มสตรีชุมชนฯ ร่วมกันประชุมหารือการเตรียมการวางแผนงานต่างๆ
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการร่วมกับชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมกันช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ

  

 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการฯ ร่วมกับชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ลานหน้าวัดสันปินไชย

  

 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกันจัดกิจกรรม”ศาลาดอนบอล”

   

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกันจัดองค์ผ้าป่าเพื่อร่วมงานสมโภชน์ศาลาวัดบ้านต้า
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเทศบาลฯ ได้มาติดตามผลงานโครงการอาสาสมัครท้องถิ่น (อถล.)

 

 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการ ร่วมกันหมุนเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

  

 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการได้จัดทำคอกเพื่อใส่เศษใบไม้ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ วัดสันปินไชย
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการได้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามคันคลองชลประทาน

 

5. ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1

 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมส่งเสริมสาธิตการทำขนมร่วมกับกลุ่มแปรรูปการเกษตรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

  

 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมงานทำบุญของชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1

 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมงานเลี้ยงเจ้า (ฟ้อนผี)

  

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะภายในชุมชน

  

6. ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมแจกผ้าห่มกันหนาว (ครั้งที่ 2)

  

 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมทำความสะอาดวัดศรีหมวดเกล้า

  

 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน ปี 2569

   

7. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก

 • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำอาหารว่าง

  

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมพื้นที่จังหวัดลำปาง

  

 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯ ของคณะกรรมการชุมชนฯ

   

 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการค่ายอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานสรงน้ำพระธาตุวัดกาศเมฆ ประจำปี 2567

  

8. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก

 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้มีภาวะพึ่งพิง

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการอันตรายจากสารไซยาไนด์

9. ชุมชนบ้านศรีปงชัย

 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมตรวจคุณภาพน้ำวัง

 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมซ่อมแซมแสงสว่าง(ไฟกิ่ง) และติดตั้งลำโพง ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย

   

10. ชุมชนบ้านชมพู

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 จัดเตรียมสถานที่จัดประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชน

 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชน

   

 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุม อสม. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกิจกรรมประเมินสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมงานตามศาลาอเนกประสงค์ชุมชนวัดบ้านต้า

 • วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 จิตอาสาตัดผมผู้ป่วย พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

 • วันที่ 1-29 (ตลอดปี) กุมภาพันธ์ 2567 พัฒนาในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุรับรางวัลดำเนินกิจกรรมดีเด่น กลุ่มผู้สูงอายุบ้านชมพู

  

 • วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 เยาวชนบ้านชมพู ร่วมกีฬาเยาวชนจังหวัดลำปาง

 • วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 กาดเจ๊า  เก๊าศรี

  

 

11. ชุมชนบ้านจอมเมือง

 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 การทำถนนลูกรังให้กับพี่น้องเกษตรบ้านจอมเมืองและบ้านลำปางกลางตะวันออก

     

 

12. ชุมชนบ้านหนองยาง

 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสรุปรายงานผู้ที่ได้รับเป็นเจ้าภาพการบูรณะโบสถ์วัดเข้าหมู่บ้านหนองยาง

 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สำรวจถนนในชุมชนที่ชำรุด น้ำท่วมขัง และเป็นจุดเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

  

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 การร่วมฟังการจัดเก็บข้อมูลและการคัดกรองครัวเรือน

  

 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   

 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

  

 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำรวจพื้นที่ขุดวางท่อระบายน้ำซอยบ้านเลขที่ 167

  

 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนบ้านหนองยาง ร่วมกับหมอประจำ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า และอสม.

     

 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 การย้ายเสาไฟฟ้าและรื้อถอนซุ้มหน้าปากทางเข้าหมู่บ้าน

     

 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 การสร้างเต้นท์ถาวรไว้ใช้ในเข้าหมู่ (หนองยาง)

  

 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 การทำถังขยะแยกขวดน้ำพลาสติก

  

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 การสำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV

    

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 การดูความคืบหน้าในการบูรณะซ่อมแซมโบสถ์

  

 • วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 การรื้อซุ้มประตูเพื่อขยายถนน

  

 

13. ชุมชนบ้านแพะดอนตัน

 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ติดตั้งและซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟชำรุด จำนวน 2-3 จุด

  

 • วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชุมชนแพะดอนตันช่วยกันร่วมงานศพภายในชุมชน

  

 

14. ชุมชนบ้านต้า

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านต้า

 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมร่วมแรง ร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวังในชุมชน

 

15. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 การติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรบริเวณแยกในชุมชน

  

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมของชุมชนฯ

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 แห่ครัวตานไปวัดบ้านต้า

  

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 บดอัดถนนดินลูกรังบริเวณทางเข้าไปคลองส่งน้ำแม่ปูน

  

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 บดอัดถนนหินคลุกบริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านลำปางกลาง (เดิม)

  

 • วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567การเปลี่ยนหลอดไฟกิ่งภายในชุมชน

 

 

16. ชุมชนบ้านร้อง

 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาดำเนินการตัดต้นไม่ที่ล่วงล้ำถนนเลียบคลองชลประทาน

  

 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน

  

 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ถนนเส้นหลักภายในชุมชนให้ทันสมัยและมีความสว่างมากยิ่งขึ้น

  

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทางในซอยที่เกิดการชำรุด

  

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมประชุมการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรอง “ครัวเรือนยากจน”

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชุมชนร่วมกับ พระอิการสมคิด  สุเมโธ เจ้าอาวสารวัดบ้านร้อง ร่วมอาระนาสรีระสังขาร ออกเมรุพระราชทางเพลิงศพพระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญโญ)

  

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชุมชนได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาติและพิธีเปิดป้ายและลอง “ศาลาประชาสังสรรค์”

 

 

17. ชุมชนบ้านกลางทุ่ง

 • วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมการเต้นแอโรบิคไร้พุง

 

 

18. ชุมชนบ้านป่าแลว 1

 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมประชาคมชุมชนบ้านป่าแลว๑ ตามโครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลฯ

  

 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 การตัดแต่งกิ่งไม้ที่รุกล้ำแนวถนนภายในชุมชน

  

 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 การซ่อมบำรุงรักษาระบบเสียงตามสายภายในชุมชน

  

 

19. ชุมชนบ้านหนองเจริญ

 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

1.การเตรียมความพร้อมในการจัดงาน”ชุมชนหนองเจริญบอล”

   

2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองเจริญ

  

 

〈 ตำบลพระบาท 〉

 

1. ชุมชนบ้านป่าชาม

 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชุมชนร่วมกับทหารและเทศบาลพัฒนาบริเวณหน้าวัดม่อนจำศีล

  

 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 1.จัดทำอาหารเพื่อไปทำโรงทาน  2.นำต้นกล้าที่เพาะไว้ไปลงปลูกในแปลง

  

 • วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 การอบรมทำไม้กวาดทางมะพร้าวจากเทศบาล

  

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชนปี 2569

 

2. ชุมชนลำปางคูน

 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลและคัดกรอง”ครัวเรือนยากจน”

 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชุมชนได้เข้าร่วมประชุมโครงการพระราชดำริที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ประธานชุมชนกับกองช่างสำรวจวัดระยะทางของสายไฟเบอร์ออฟติกของระบบกล้องวงจรปิด CCTV ในชุมชน

 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เปลี่ยนหลอดไฟกิ่งชำรุด ซอย 9 และ 10

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชุมชนร่วมทำ 5 ส บริเวณศาลาอเนกประสงค์ชุมชน

 

3. ชุมชนสันติภาพ

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัทล์ติกภายในชุมชน

4. ชุมชนธนวรรณ

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 การจัดเวทีประชุมประชาคมตามโครงการจัดทำแผนชุมชน

 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมเครื่อข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ภายใต้โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

 

5. ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง

 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ซ่อมแซมเสียงตามสายภายในชุมชน

   

 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชน

  

 

6. ชุมชนหนองปล้อง

 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชน

  

 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมล้างแผงโซล่าเชลล์ประปาหมู่บ้านและช่วยกันคัดแยกขยะอันตรายภายในชุมชน

  

 

7. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • วันที่ 12,29 กุมภาพันธ์ 2567 เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบสิ่งของช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย ณ ชุมชนบ้านกอกชุม

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมประชุมหารือเตรียมงาน  โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเคียงคู่สุขบัญญัติ 10 ประการสำหรับผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ณ ศาลาประชาร่วมใจวัดกอกชุม

 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดกอกชุม

 

8. ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1

 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ กับบริษัท Internet มาออกสำรวจกล้องวงจรปิดของชุมชนเพื่อเชื่อมกับระบบเทศบาล

 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะบริเวณถนนสายเม้นท์หลักของชุมชน

 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 การลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมของกลุ่มอาชีพชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1

 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการตัดหญ้าสองข้างทางซอย 8

 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 การซ่อมแซมไฟสาธารณะซอยเจ้ากู่ ,สายเม้นท์

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการซ่อมแซมและเปลี่ยนจุดติดตั้งไฟโซล่าเชลล์ของชุมชน

 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชุมชนพัฒนาปรับภูมิทัศน์หน้าป้ายชุมชน

 

9. ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 การเป็นเจ้าภาพฌาปนกิจศพแม่จันทร์ทิพย์ เตจะวงศ์

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน

  

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมการจัดการบ้านพอเพียง

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
  • 1.เข้าเยี่ยมกลุ่มเปาะบางในชุมชน จำนวน ๒ ราย

  • 2.ดำเนินการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 333

 

  • 3.ดำเนินการซ่อมท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 286

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมรับฟังการชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลและการคัดกรอง “ครัวเรือนยากจน”

 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ

 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินโครงการ ให้กับสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นโลก ประจำปี 2567

10. ชุมชนบ้านป่าแลว ๒

 • วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจงานรักษาความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ลงพื้นที่สำรวจหรือหาพิกัดที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV

     

 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชุมชนและประชาชนร่วมกับวัดหนองห้าตะวันออกร่วมทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

   

 

11. ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า

 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 การจัดเวทีประชุมประชาคมตามโครงการจัดทำแผนชุมชน

   

 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชุมชนมอบเงินช่วยเหลือทำศพให้ผู้สูงอายุในชุมชน

 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ “สุขภาพจิตดี ตามวิถีชุมชน” บ้านนองวัวเฒ่า

   

 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชุมชนร่วมกับจิตอาสาในชุมชนและจิตอาสานอกชุมชนร่วมกับซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน

 

 

12. ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ทุบศาลาบ้านสันป่าติบง

   

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตำบลพระบาท

  

 

〈 ตำบลกล้วยแพะ 〉

 

1. ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างวัด และสุสานวัดกล้วยหลวง

    

 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 การดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตภายในชุมชน

      

 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และบดอัดถนนดินบริเวณสุสานบ้านกล้วยหลวง

   

 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ขุดเจาะและวางท่อบำบัดน้ำเสียสุสานในชุมชน

    

 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ปรับภูมิทัศน์ทางเข้าชุมชน

   

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ซ่อมแซมหลอดไฟส่องทางบนทางสัญจรในเขตชุมชน

     

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ฉีดล้างทำความสะอาดสุสานในชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 

2. ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา

 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

  

 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ซ่อมแซมหลอดไฟกิ่ง จำนวน 2 จุด

     

 

3. ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 การประชาคมแผนชุมชน

  

 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ซ่อมแซมไฟส่องสว่างในชุมชน จำนวน 5 จุด

   

 

4. ชุมชนบ้านกล้วยม่วง

 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ซ่อมไฟกิ่งที่ชำรุดบริเวณ  ซอย 2,3,8,9 รวม 9 จุด

  

 • วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ซอย 1 โดยรถแบคโฮ

  

 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการปรับปรุงพื้นที่ตลาด(ลานกว้างหน้าศูนย์บริการด้านสาธารณสุข)

    

 • วันที่ 17-18  กุมภาพันธ์ 2567 ทำนุบำรุงศาสนสถานด้วยการทาสีพระธาตุ และกำแพงวัดพระเจ้านั่งแท่น

 

5. ชุมชนบ้านหัวฝาย

 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมจัดคอนเสิร์ตสานสัมพันธ์ชุมชนบ้านหัวฝาย

  

 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมดับไฟไหม้บริเวณโรงงานธนบดี

  

 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายภายในชุมชน

  

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 1.กิจกรรมสร้างโรงจอดรถบริเวณสุสาน 2.กิจกรรมดับไฟป่าบริเวณเขตห้วยน้ำขาว

 

 

6. ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

 • วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชุมชนร่วมกับผู้สูงอายุร่วมกันเตรียมงานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระแท่น ประเพณีสรงน้ำพระธาตุและสมโภชกำแพงแก้ว ณ วัดพระแท่น

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า