〈 ตำบลปงแสนทอง 〉

1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง

 • วันที่ 4 ธันวาคม 2566  กิจกรรมการคัดแยกขยะและเพิ่มช่องทางการหารายได้จากการคัดแยกขยะ

   

 • วันที่ 4 ธันวาคม 2566  ดำเนินการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค (ไฟกิ่ง) และประสานหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ

 

 

2. ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • วันที่ 17 ธันวาคม 2566 กิจกรรมการประชุมประจำปีของกลุ่มสตรี

  

 • วันที่ 17 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการชุมชนร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน

 

3. ชุมชนบ้านหมอสม

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการชุมชนและจิตอาสาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านหมอสม (เดิม ) เพื่อเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

 • วันที่ 6 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาชุมชนตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ลุกล้ำถนนเพื่อให้สัญจรสะดวก

 • วันที่ 7 ธันวาคม 2566 กิจกรรมตัดต้นตาล เพื่อติดตั้งแผงพลังงานไฟฟ้าโซล่าเชลเพื่อใช้สูบน้ำทำการเกษตร

 • วันที่ 10 ธันวาคม 2566 กิจกรรมตามรอยพ่อแบบพอเพียงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด

 • วันที่ 14 ธันวาคม 2566 การประชุมเตรียมงานวิ่ง เดินการกุศลชุมชนบ้านหมอสม

 • วันที่ 24 ธันวาคม 2566 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลชุมชนบ้านหมอสม

    

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 การซ่อมแซมไฟส่องสว่างในชุมชนร่วมกับทางหลวงชนบท และจัดทำป้ายที่ทำการชุมชนบ้านหมอสม

 

 • วันที่ 29 ธันวาคม 2566 รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากคลังปิโตรเลียมลำปาง

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี 2566  ณ วัดบ้านหมอสม

 

4. ชุมชนบ้านวังแคว้ง

 • วันที่ 15 ธันวาคม 2566 กิจกรรมถอดบทเรียนผู้สูงอายุเท่าทันการพนัน (หวย)

 • วันที่ 15 ธันวาคม 2566 กิจกรรมทำความสะอาดลานศาลพ่อปู่

    

 

5. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาในชุมชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

    

 • วันที่ 21 ธันวาคม 2566 กิจกรรมการทำฝายกั้นแม่น้ำวัง

    

 

6. ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว

      

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในชุมชน

   

 

7. ชุมชนบ้านป่ากล้วย

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

    

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 การซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน

 

8. ชุมชนบ้านหลวง

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาชุมชนบ้านหลวง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

    

 • วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสมาชิก กทบ.(กองทุนหมู่บ้าน)

 • วันที่ 10 ธันวาคม 2566 กิจกรรมโครงการกำจัดขยะ

       

 

9. ชุมชนบ้านไร่นาน้อย

 • วันที่ 20 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ

 

10. ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

 • วันที่ 26 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน

 

11. ชุมชนบ้านกาดใต้

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

   

 

12. ชุมชนบ้านช้าง

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาชุมชนเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9   วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

   

 • วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 กิจกรรมราตรีสานสัมพันธ์ “เราชาวช้าง”

    

 • วันที่ 21 ธันวาคม 2566 โครงการตำรวจพบประชาชน

    

 • วันที่ 30 ธันวาคม 2566 กิจกรรมทำบุญศาลาอเนกประสงค์ และพิธีประดิษฐานพระพุทธรูป

     

 

13. ชุมชนบ้านสบตุ๋ย

 • วันที่ 8 ธันวาคม 2566 กิจกรรม”หลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข”

    

 • วันที่ 14 ธันวาคม 2566  กิจกรรมซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ
 • วันที่ 25 ธันวาคม 2566  กิจกรรมซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว

    

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมซ่อมแซมเสียงตามสายภายในชุมชน

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566  กิจกรรมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

 

14. ชุมชนศรีสง่า

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมตัดหญ้าในชุมชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

    

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว

    

 

15. ชุมชนบ้านแม่กืย

 • วันที่ 3 และ 17  ธันวาคม 2566 กิจกรรมทำความสะอาดวัด

 • วันที่ 13 ธันวาคม 2566 กิจกรรมทำอาหารจำหน่ายเพื่อหารายได้และส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี

  

 • วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะภายในชุมชน

    

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

 

16. ชุมชนบ้านสำเภา

 • วันที่ 14 ธันวาคม 2566 กิจกรรมหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข

    

 • วันที่ 24 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาสนามกีฬาในชุมชน

    

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กิจกรรมทำบุญตักบาตรและสืบชะตา

    

 

17. ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

 • วันที่ 4 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มผู้สูงอายุร่วมทำบุญจัดตั้งผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 • วันที่ 8 และ 23 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ

〈 ตำบลชมพู 〉

1. ชุมชนบ้านย่าเป้า

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาในชุมชนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

    

 

2. ชุมชนบ้านฟ่อน

 • วันที่ 2 ธันวาคม 2566 กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในชุมชน

 • วันที่ 17 ธันวาคม 2566 ประชุมปรึกษาหารืองานกิจกรรมของกลุ่มสตรีในชุมชน

 • วันที่ 17 ธันวาคม 2566 กิจกรรมส่งมอบรถเข็นให้ผู้พิการในชุมชน

 • วันที่ 21 ธันวาคม 2566 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 

3. ชุมชนบ้านห้วยหล่อ

 • วันที่ 3 ธันวาคม 2566 กิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชน

    

 • วันที่ 10 ธันวาคม 2566 กิจกรรมคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคความดันเบาหวาน

    

 • วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2566การวัดเส้นรอบวง ความสูง ของต้นไม้ในวัดห้วยหล่อ ชุมชนบ้านห้วยหล่อ ตามโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ในชุมชน ปีงบประมาณ 2567

      

 • วันที่ 29 ธันวาคม 2566 กิจกรรมแจกผ้าห่มกันหนาว

     

 

4. ชุมชนบ้านศาลาดอน

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการชุมชน ร่วมกันพัฒนาชุมชนเพื่อถวายจงรักภักดีในวันพ่อแห่งชาติ

    

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566  คณะกรรมการชุมชน ร่วมกันประธาน อสม. และประธานกลุ่มสตรี เยี่ยมให้กำลังใจมอบของผู้สูงอายุ

    

 • วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) ติดเสาไฟฟ้า

 • วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ประสานงานเเทศบาลฯ มาติดตั้งกระจกนูน

        

 • วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่รกทึบ

      

 • วันที่ 24 ธันวาคม 2566 มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

     

 

5. ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1

 • วันที่ 15 ธันวาคม 2566 โครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว

 

6. ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2

 • วันที่ 24 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มพัฒนาสตรีมอบของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ และผู้พิการ

 

7. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

    

 • วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ตรวจสอบมาตรฐาน และส่งมอบถนนคอนกรีต ในหมู่บ้านเวียงบัว

 

8. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก

 • วันที่ 6 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรี

    

 • วันที่ 18 ธันวาคม 2566 โครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข

    

 • วันที่ 24 ธันวาคม 2566 โครงการแบ่งปันผ้าห่มกันหนาว

    

 

9. ชุมชนบ้านศรีปงชัย

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 รับกระปุกออมสินพ่อสมทบกองทุนแม่ สถานที่อำเภอเมืองลำปาง

    

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดตั้งองค์ผ้าป่า เพื่อส่งเสริมโครงการออมวันพ่อสมทบวันแม่

    

 • วันที่ 19 ธันวาคม 2566 โครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 มอบผ้าห่มกันหนาว

 

10. ชุมชนบ้านชมพู

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาในชุมชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

    

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 รับมอบผ้าห่มกันหนาว

    

 • วันที่ 29 ธันวาคม 2566 มอบผ้าห่มกันหนาว

    

 • วันที่ 6 – 25 ธันวาคม 2566 กิจกรรมเยาวชนบ้านชมพู ประชาชนร่วมแข่งขันฟุตบอล “เขลางค์คัพ”ต้านยาเสพติด

    

 • วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566 กาดเจ๊า เก๊าศรี

    

 

11. ชุมชนบ้านจอมเมือง

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดในชุมชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

    

 

12. ชุมชนบ้านหนองยาง

 • วันที่ 10 ธันวาคม 2566 จัดระเบียบเต็นท์และอุปกรณ์ภายในวัดเข้าหมู่หนองยาง

 • วันที่ 12 ธันวาคม 2566 สำรวจถนนสาธารณะที่จะต้องปรับปรุง

 • วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ปรับพื้นที่สวนสาธารณะชุมชน (ป่าจ้าวบ้าน)

 • วันที่ 17 ธันวาคม 2566 ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน

 • วันที่ 20 ธันวาคม 2566 พัฒนาบริเวณรองศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดเข้าหมู่ (หนองยาง)

 • วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ร่วมงานสังสรรค์กิ๋นหอมต่อมม่วนของพี่น้อง อสม.

 • วันที่ 28 ธันวาคม 2566 กิจกรรมแจกผ้าห่มกันหนาว สนับสนุนโดย ปตท.

 • วันที่ 28 ธันวาคม 2566 กิจกรรมทำความสะอาดถนน เพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน

 • วันที่ 30 ธันวาคม 2566 จัดผ้าป่าครอบครัว เพื่อร่วมทำบุญสมทบบูรณะโบสถ์วัดเข้าหมู่ (หนองยาง)

 

13. ชุมชนบ้านแพะดอนตัน

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาบริเวณศาลาอเนกประสงค์   เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

        

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว

    

 

14. ชุมชนบ้านต้า

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว

 

15. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

 • วันที่ 20 ธันวาคม 2566 โครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข

 • วันที่ 24 ธันวาคม 2566 กิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 • วันที่ 24 ธันวาคม 2566 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว

 • วันที่ 29 ธันวาคม 2566 กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีใหม่เก่าบริเวณปากทางเข้าชุมชน ฯ

 

16. ชุมชนบ้านร้อง

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการชุมชนร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดตั้งองค์ผ้าป่า เพื่อส่งเสริมโครงการออมวันพ่อสมทบวันแม่

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

    

 • วันที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “เขลางค์นครคัพ” ต้านยาเสพติด

 • วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ติดตั้งกระจกโค้งในชุมชน (ซอย ๗, 17 และ 18)

     

 • วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ให้การต้อนรับ คณะครู และสมาชิกลูกเสือโรงเรียนพินิจวิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกล ฯ

    

 • วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน มอบผ้าห่มกันหนาว

    

 • วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน  “เขลางค์นครคัพ”

    

 

17. ชุมชนบ้านกลางทุ่ง

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาความสะอาดภายในชุมชน   เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

    

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ผู้สูงอายุ

    

 

18. ชุมชนบ้านป่าแลว 1

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566  จิตอาสาพัฒนาชุมชนในชุมชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

    

 • วันที่ 15 ธันวาคม 2566  คณะกรรมการชุมชนร่วมกับ อสม. ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566  มอบผ้าห่มกันหนาว

 

19. ชุมชนบ้านหนองเจริญ

 • วันที่ 15 ธันวาคม 2566 กิจกรรมการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคความดัน เบาหวาน

    

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว

    

〈 ตำบลพระบาท 〉

1. ชุมชนบ้านป่าขาม

 • วันที่ 13 ธันวาคม 2566 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นและบันไดขึ้นวัดม่อนจำศีล

    

 • วันที่ 17 – 31 ธันวาคม 2566 การร่วมบริจาคเงินและร่วมกันทำบันไดขึ้นวัดม่อนจำศีล
 • วันที่ 21 ธันวาคม 2566 กิจกรรมอบรมหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข

 

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพิธีเปิดบันไดทางขึ้นวัดม่อนจำศีล

    

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กิจกรรมทำบุญสืบชะตาและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

    

 

2.ชุมชนลำปางคูน

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการชุมชนเก็บขยะบริเวณลานออกกำลังกาย ซอย 3

 • วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2566 จิตอาสาในชุมชนร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส และประดับตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ

 • วันที่ 6 ธันวาคม 2566 กิจกรรมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำที่ชำรุด ซอย 3

 • วันที่ 21 ธันวาคม 2566 โครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข

 • วันที่ 28 ธันวาคม 2566 กิจกรรมมอบผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาว

 • วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส และติดตั้งผ้าสแลนเพื่อป้องกันแสงแดด ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์

 

3. ชุมชนธนวรรณ

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมเลี้ยงอาหารจิตอาสาที่ร่วมกันพัฒนาชุมชน

 • วันที่ 6 ธันวาคม 2566 การปรับแรงดันน้ำให้สูงขึ้นและซ่อมแซมที่ชำรุด
 • วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการชุมชนร่วมเป็นเจ้าภาพงานฌาปนกิจในชุมชน

    

 

 • วันที่ 22 ธันวาคม 2566 กิจกรรมอบรมโครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข

 

4. บ้านโทกหัวช้าง

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว

    

 

5. ชุมชนศรีพูนทรัพย์

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว

 

6. ชุมชนบ้านหนองปล้อง

 • วันที่ 5 20 และ 29 ธันวาคม 2566 กิจกรรมซ่อมท่อประปาหมู่บ้านแตกในชุมชน

    

    

 • 29 ธันวาคม 2566 กิจกรรมซ่อมไฟกิ่งภายในชุมชน

        

 

7. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566  กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว

 

8. ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1

 • วันที่ 2 ธันวาคม 2566 กิจกรรมขุดวางถังขยะเปียกลดโลกร้อน บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ ฯ

    

 • วันที่ 4 ธันวาคม 2566 จิตอาสาร่วมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายเฉลิมพระเกียติเทศบาล 7

    

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ร่วมกันพัฒนาชุมชนวันพ่อแห่งชาติ

   

 

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมตรวจเช็คความเรียบร้อยของกล้อง CCTV ภายในชุมชนและซ่อมกล้องตัวที่ชำรุด

 • วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ซ่อมแซมซักโครกและท่อระบายน้ำภายในอาคารอเนกประสงค์ชุมชนฯ

    

 • วันที่ 12 ธันวาคม 2566 การซ่อมแซมโคมไฟสาธารณภายในชุมชน  ซอย 8/6

    

 

9. ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

 • วันที่ 12 ธันวาคม 2566 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในชุมชน

 

10. ชุมชนบ้านป่าแลว 2

 • วันที่ 19 ธันวาคม 2566  คณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันตัดต้นไม้ที่สูง บริเวณถนนริมทางรถไฟ

    

 • วันที่ 21 ธันวาคม 2566  คณะกรรมการชุมชนได้ปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขลางค์นคร เพื่อหาแนวทางการบำบัดทุกข์ – บำรุงสุข ให้ปลอดจากเหตุอาชญากรรมและยาเสพติด

    

 

11. ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาชุมโดยเปลี่ยนธงใหม่แทนธงเก่า และพัฒนาตัดหญ้าทำความสะอาดภายในชุมชน

        

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง

   

 

12. ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

 • วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างห้องน้ำศาลาโดม และระบบไฟฟ้า

    

〈 ตำบลกล้วยแพะ 〉

1. ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

    

 • วันที่ 22 ธันวาคม 2566 กิจกรรมซ่อมแซมเสียงตามสาย

      

 • วันที่ 26 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาสถานที่รกร้างภายในชุมชน

     

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟกิ่งภายในชุมชน

        

 

2. ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

    

 • วันที่ 25 ธันวาคม 2566 อบรมกลุ่มสตรีทอผ้าไทลื้อ

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กิจกรรมทำความสะอาดศาลาเก็บของเพื่อเตรียมทำบุญ

    

 

3. ชุมชนบ้านประสบสุข

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาชุมชนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

    

 

4. ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    

 • วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมการซ่อมไฟส่องสว่างในชุมชน

    

 

5. ชุมชนบ้านกล้วยม่วง

 • วันที่ 6 –  8 ธันวาคม 2566 โครงการเททับปรับปรุงดผิวถนนด้วยแอสพัลท์ติกบริเวณ ซอย 4,5 และ 9

    

 • วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2566 โครงการติดตั้งเครื่องวัดมาตรฐานอากาศ และกลิ่นบริเวณสะพานขาวชุมชนบ้านกล้วยม่วง

 • วันที่ 25 ธันวาคม 2566 กิจกรรมการเปลี่ยนธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ บริเวณสะพานขาว

    

 • วันที่ 26  ธันวาคม 2566  กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งที่ชำรุด

    

 

6. ชุมชนบ้านหัวฝาย

 • วันที่ 1-2  ธันวาคม 2566 กิจกรรมเกรด อัด บนถนน

    

 • วันที่ 2  ธันวาคม 2566 กิจกรรมซ่อมไหล่ทางสายออกวงเวียน

    

 • วันที่ 7  ธันวาคม 2566 กิจกรรมทำฝายห้วยน้ำขาว

    

 • วันที่ 27  ธันวาคม 2566 – 3  มกราคม 2567 กิจกรรมรุกขมูลวัดหัวฝาย

    

 

7. ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

 • วันที่ 26  ธันวาคม 2566 ร่วมโครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข ณ วัดพระแท่น

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า