การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน «
◊ ร่วมเดินขบวนอัญเชิญเครื่องครัวตานสักการะ หลวงพ่อเกษม เขมโก และมณฑปสรงน้ำพระเจ้าแก้ว ในงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 25666
                     
       
ร่วมงานประเพณีลอยกระทงและของดีเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2566 ณ บริเวณวัดปงแสนทอง ชุมชนบ้านปงแสนทอง ตำบลปงแสนทอง 
          
     

ตำบลปงแสนทอง

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง รวมกลุ่มเตรียมงานกิจกรรมในชุมชน
              
       
– กลุ่มสตรีทำโรงทานในงานบุญ
     
– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัด
           
           
2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชน

               

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำในงานบุญ

          

     

– กลุ่มสตรีร่วมทำโรงทานในงานบุญ

          

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัด
                 
3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหมอสม รวมกลุ่มจัดเตรียมกิจกรรมในชุมชน

– กลุ่มสตรีทำโรงทานในงานบุญ

                   

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านวังแคว้ง ทำโรงทานในงานบุญ

               

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก รวมกลุ่มจัดเตรียมกิจกรรมในชุมชน

           

           

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัด

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุและมารดาหลังคลอด
              
       
6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่น่าน้อย รวมกลุ่มเตรียมงานกิจกรรมในชุมชน
– กลุ่มสตรีร่วมเดินขบวนในงานประเพณีลอยกระทง ณ ชุมชนบ้านปงแสนทอง

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองบัว ฟ้อนรำเพื่อแสดงในงานบุญ

             

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านสบตุ๋ย รวมกลุ่มเตรียมงานกิจกรรมในชุมชน
               
9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย ทำอาหารจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพและหารายได้เข้ากลุ่มสตรี
      
– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัด
           
           
– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยในชุมชน

       

– กลุ่มสตรีรวมกลุ่มเตรียมงานกิจกรรมในชุมชน

       

10.  กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ทำโรงทานในงานบุญ
   

ตำบลชมพู

1.  กลุ่มสตรีชุมชนบ้านย่าเป้า ช่วยกันทำความสะอาดวัด

                 

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฟ่อน รวมกลุ่มเตรียมกิจกรรมในชุมชน

             

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

       

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด

                

– กลุ่มสตรีทำโรงทานในงานบุญ

       

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน ช่วยกันทำความสะอาดวัด

           

– กลุ่มสตรีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

           

– กลุ่มสตรีรวมกลุ่มจัดเตรียมงานในชุมชน

               

– กลุ่มสตรีทำโรงทานในงานบุญ

              

       

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านบ้านศรีหมวดเกล้า1 ทำความสะอาดวัด
       
5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ทำโรงทานในงานบุญ

– กลุ่มสตรีร่วมกันพัฒนาชุมชน

     

– กลุ่มสตรีรวมกลุ่มจัดกิจกรรมการกุศลในชุมชน

       

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางในชุมชน

             

       

– กลุ่มสตรีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

– กลุ่มสตรีรวมกลุ่มเตรียมงานกิจกรรมในชุมชน

       

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัดและศาลาอเนกประสงค์

             

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำในงานบุญ

           

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจอมเมือง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางในชุมชน

     

– กลุ่มสตรีรวมกลุ่มเตรียมงานกิจกรรมในชุมชน

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ช่วยกันทำความสะอาดวัด

     

– กลุ่มสตรีรวมกลุ่มเตรียมงานกิจกรรมในชุมชน

     

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำในงานบุญ

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ทำโรงทานในงานบุญ

             

– กลุ่มสตรีรวมกลุ่มเตรียมงานกิจกรรมในชุมชน

               

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยในชุมชน

       

– กลุ่มสตรีร่วมเดินขบวนในงานประเพณีแห่โคมไฟครัวตาน

           

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำในงานบุญ

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง มอบสวัสดิการให้กับผู้ป่วยในชุมชน

– กลุ่มสตรีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

     

– กลุ่มสตรีทำโรงทานในงานบุญ

       

ตำบลพระบาท

» ในนามคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลพระบาท «
◊ ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง และคณะกรรมการพัฒนาสตรีสตรีตำบลพระบาทหลังจากออกโรงพยาบาล

        

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าขาม ทำอาหารเลี้ยงจิตอาสาที่ร่วมกันพัฒนาวัด
– กลุ่มสตรีรวมกลุ่มทำกิจกรรมการกุศลในชุมชน
2.  กลุ่มสตรีชุมชนบ้านบุญเกิด ช่วยกันทำความสะอาดวัด

         

3.  กลุ่มสตรีชุมชนธนวรรณ ร่วมกันพัฒนาชุมชน

           

– กลุ่มสตรีทำโรงทานในงานบุญ

               

       

4. กลุ่มสตรีชุมชนสันติภาพ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุ

           

– กลุ่มสตรีรวมกลุ่มทำกิจกรรมในชุมชน

     

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ทำความสะอาดวัด

             

– กลุ่มสตรีรวมกลุ่มทำกิจกรรมในชุมชน

6. กลุ่มสตรีชุมชนศรีพูนทรัพย์ ทำโรงทานในงานบุญ

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองปล้อง จัดเตรียมทำโรงทานเพื่อแจกในงานบุญ

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม จัดเตรียมทำโรงทานเพื่อแจกในงานบุญ

               

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยในชุมชน

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางและมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน

               

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัดและโรงเก็บของ

       

– กลุ่มสตรีร่วมกันพัฒนาชุมชน

       

ตำบลกล้วยแพะ

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวฝาย จัดเตรียมทำโรงทานเพื่อแจกในงานบุญ
         
– กลุ่มสตรีรวมกลุ่มทำกิจกรรมในชุมชน

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมฟ้อนรำในงานบุญ

       

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า