การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือน มกราคม 2567

 〈 ตำบลปงแสนทอง 〉

 

1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

  

 • วันที่ 26 มกราคม 2567 การประชุมทำความเข้าใจผู้เลี้ยงวัวในชุมชนมิให้สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

 • วันที่ 28 มกราคม 2567 ประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชนและทบทวนแผนชุมชน ปี 2567

  

 • วันที่ 30 มกราคม 2567 คณะกรรมการชุมชนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด

     

2. ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • วันที่ 25 มกราคม 2567 กิจกรรมทำบุญประเพณีตานข้าวจี่ข้าวหลาม (ตานข้าวใหม่)

  

3. ชุมชนบ้านหมอสม

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และทำบุญสืบชะตาวันขึ้นปีใหม่

     

 • วันที่ 1 – 15 มกราคม 2567 ปรับปรุงที่ทำการชุมชนบ้านหมอสม

     

 • วันที่ 1 – 15 มกราคม 2567 การติดตั้งป้ายชุมชนบ้านหมอสม

  

 • วันที่ 12 มกราคม 2567 การเตรียมงานวันเด็ก ร่วมกับสตรี และกองทุนแม่ของแผ่นดิน

  

  

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  

  

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 การปรับถนนที่มีน้ำขังเวลาฝนตก

  

 • วันที่ 21 มกราคม 2567 การประชาคมทบทวนแผนชุมชนในชุมชน

  

 • วันที่ 28 มกราคม 2567 อำนวยความสะดวกการซ่อมเสาไฟฟ้า ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง

  

 

4. ชุมชนบ้านวังแคว้ง

 • วันที่ 12 – 14 มกราคม 2567 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดต้อนรับปี 2567

  

 • วันที่ 25 มกราคม 2567 ประเพณีตานข้าวใหม่ ข้าวหลาม ข้าวจี่

  

 

5. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

 • วันที่ 2 มกราคม 2567 การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

  

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  

  

 

6. ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

  

 • วันที่ 12 มกราคม 2567 ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดบริเวณแยกร้านฮักกาแฟ

     

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 บิณฑบาตสัญจร จากนิสิต – บัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์

  

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนทางโค้งต้นโพธิ์  หน้าวัดป่าตันกุมเมือง

    

 

7. ชุมชนบ้านป่ากล้วย

 • วันที่ 12 มกราคม 2567 การซ่อมบำรุงประปาหมู่บ้าน เนื่องจากการรั่วของน้ำลายจุด

  

 • วันที่ 28 มกราคม 2567 ประชุมหารือแนวทางการจัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

  

 

8. ชุมชนบ้านหลวง

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 กิจกรรมการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

  

 • วันที่ 6 มกราคม 2567 กิจกรรมการมอบเครื่องกันหนาวให้กับผู้ที่ยากไร้ ลำบาก และขาดแคลนภายในชุมชน

  

 

9. ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

 • วันที่ 17 มกราคม 2567 กลุ่มผู้สูงอายุร่วมแห่งครัวตานทำบุญงานฉลองสมโภชพระธาตุ “ภควันทนะเจดีย์ ณ วัดหนองห้าตะวันตก

 

10. ชุมชนบ้านกาดใต้

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 กิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

 

11. ชุมชนบ้านกาดโป่ง

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  

 

12. ชุมชนบ้านช้าง

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

 • วันที่ 14 มกราคม 2567 การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน

  

 • วันที่ 22- 23 มกราคม 2567 การอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

  

 

13. ชุมชนบ้านสุบตุ๋ย

 • วันที่ 7 มกราคม 2567 อบรมส่งเสริมความเข้มแข็ง / เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว

   

 • วันที่ 21 มกราคม 2567 อบรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอด

 • วันที่ 25 มกราคม 2567 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน

 • วันที่ 25 มกราคม 2567 ประเพณีปิ้งข้าวจี่ เผาข้าวหลาม เล่าตำนาน บ้านสบตุ๋ย

 

14. ชุมชนมงคลกาญจน์

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  

 • วันที่ 24 มกราคม 2567 เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง

 • วันที่ 24 มกราคม 2567 สำรวจและวางแผนทำท่อระบายน้ำและแผนการตัดตกแต่งกิ่งต้นโพธิ์

 

15. ชุมชนศรีสง่า

 • วันที่ 12 มกราคม 2567 ปรับปรุงนำหินคลุกมาลงตามซอยต่าง ๆ ในชุมชน

 

16. ชุมชนบ้านแม่กืย

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดแม่กืย

  

 • วันที่ 15 มกราคม 2567 ตรวจรับงานก่อสร้างรั้วและเทลานคอนกรีตสนามกีฬา

  

 • วันที่ 24 มกราคม 2567 โครงการหลักประกันสุขภาพให้กับ อสม.

  

 

17. ชุมชนบ้านสำเภา

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

     

 • วันที่ 21 มกราคม 2567 ประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชน ปี 2567

  

 

18. ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

  

 • วันที่ 16 – 18 มกราคม 2567 กิจกรรมงานทำบุญเฉลิมฉลองสมโภช  “ภควันทนะเจดีย์”

  

 • วันที่ 22 มกราคม 2567 กิจกรรมรณรงค์ลดการเผา (จัดทำเสวียนรักษ์โลกเพื่อกำจัดเศษกิ่งไม้ – ใบไม้)

 

19. ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 ร่วมทำบุญตักบาตรและจัดตั้งผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดไร่ข่วงเปา

 • วันที่ 25 มกราคม 2567 ร่วมทำบุญประเพณีตานข้าวจี่ข้าวหลาม (ตานข้าวใหม่) ณ วัดไร่ข่วงเปา

 

20. ชุมชนบ้านไร่สันติสุข

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  ณ สำนักสงฆ์ไร่สันติสุข

 • วันที่ 7 มกราคม 2567 เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบสิ่งของช่วยเหลือ

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กในชุมชน ณ ชุมชนบ้านไร่สันติสุข

 

 • วันที่ 25 มกราคม 2567 กิจกรรมทำบุญประเพณีตานข้าวจี่ข้าวหลาม (ตานข้าวใหม่) ณ สำนักสงฆ์ไร่สันติสุข

 

 

〈 ตำบลชมพู 〉

 

1. ชุมชนบ้านย่าเป้า

 • วันที่ 15 มกราคม 2567 กิจกรรมตรวจคุณภาพน้ำจากแม่น้ำวัง

  

 • วันที่ 20 มกราคม 2567 คณะกรรมการชุมชนทำความสะอาดลานวัดเพื่อเตรียมงานสมโภชน์พระประธานในพระอุโบสถ

  

 

2. ชุมชนบ้านฟ่อน

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 ทำบุญตักบาตราข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2567

 

3. ชุมชนบ้านห้วยหล่อ

 • วันที่ 8 มกราคม 2567 โครงการเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้ามาจัดเก็บค่าบริการขยะมูลฝอยนอกสถานที่

  

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มอบทุนการศึกษา แจกของเล่น ขนม และเครื่องเขียน

  

 • วันที่ 25 มกราคม 2567 การจัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

  

 

4. ชุมชนบ้านศาลาดอน

 • วันที่ 10 มกราคม 2567 กิจกรรมทำความสะอาดวัดสันปินไชย

      

 • วันที่ 11 มกราคม 2567 การติดตั้งกระจกนูนเพิ่มในชุมชน

  

 • วันที่ 12 มกราคม 2567 กลุ่มผู้สูงอายุถวายผ้าป่าวัดสันปินไชย

  

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

     

 • วันที่ 16 มกราคม 2567 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟกิ่งตามเส้นทางภายในชุมชนที่ชำรุด

 • วันที่ 22 มกราคม 2567 การช่วยเหลือบงานฌาปนกิจศพอนาถาของครอบครัวผู้ยากไร้

  

 • วันที่ 25 มกราคม 2567 การทำบุญตานข้าวใหม่

  

 

5. ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 กิจกรรมสืบชะตาเป็นประเพณีเสริมบารมี สะเดาะเคราะห์

 • วันที่ 9 มกราคม 2567 กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

  

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในชุมชน

  

 • วันที่ 14 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  

 

6. ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567

 • วันที่ 1 – 31 มกราคม 2567 กิจกรรมแจกผ้าห่มกันหนาว

 • วันที่ 12 มกราคม 2567 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

 • วันที่ 1 ธันวาคม –  31 มกราคม 2567 โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยหลังศูนย์สาธารณสุขบ้านศรีหมวดเกล้า 2

 

7. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

 • วันที่ 21 มกราคม 2567 โครงการชุมชนบ้านกาดเมฆรู้ทันป้องกันมะเร็งเต้านม

 • วันที่ 28 มกราคม 2567 ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน ปี 2567

  

 • วันที่ 29 มกราคม 2567 ประชุมคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านกาศเมฆ

 

8. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก

 • วันที่ 8 มกราคม 2567 กิจกรรมซ่อมไฟส่องสว่างภายในชุมชน

  

 • วันที่ 1 – 30 มกราคม 2567 กิจกรรมกองช่างเทศบาลเมืองเขลางค์นครมาวัดพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ชุมชน

  

 • วันที่ 20 มกราคม 2567 การประชุมประชาคมจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ปี 2568 – 2569

  

 

9. ชุมชนบ้านศรีปงชัย

 • วันที่ 22 – 23 มกราคม 2567  กิจกรรมอบรม และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย

 • วันที่ 29 มกราคม 2567 โครงการตรวจร้านขายของชำ ร้ายขายอาหารสด ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร งานคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง รวมทั้งอาหารเสริมในร้านชำ

 • วันที่ 31 มกราคม 2567 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ไตรมาสที่ 2)  ได้รับเกียรติจาก คุณปุณยนุช กรมขุนทด ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง พร้อมทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

10. ชุมชนบ้านชมพู

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2567

 • วันที่ 7 มกราคม 2567 กิจกรรมบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง

  

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 ชุมชนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  

 • วันที่ 19 มกราคม 2567 กิจกรรมรับรางวัลโครงการสนับสนุนกิจกรรมก๊าซเรือนกระจก

 • วันที่ 1 – 31 มกราคม 2567 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุและเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุ
 • วันที่ 19 มกราคม 2567 กิจกรรมตานข้าวใหม่ ข้าวหลาม ข้าวจี๋
 • วันที่ 20 มกราคม 2567 ร่วมกิจกรรมการประกวดการทำแกงฮังเลต้นตำรับพม่าไทยใหญ่

  

 • วันที่ 1 – 31 มกราคม 2567 ซ่อมไฟฟ้า ล้างท่อระบายน้ำ

  

 • วันที่ 1 – 31 มกราคม 2567 กิจกรรมอสม. สำรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ำวัง
 • วันที่ 30 มกราคม 2567 กิจกรรมร่วมโครงการสร้างอาชีพ การทำแหนมเห็ด โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • วันที่ 1 – 31 มกราคม 2567 กิจกรรมกาดเจ๊า เก๊าศรี

     

 

11. ชุมชนบ้านจอมเมือง

 • วันที่ 28 มกราคม 2567 คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนร่วมประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชน

  

 

12. ชุมชนบ้านหนองยาง

 • วันที่ 3 มกราคม 2567 กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

  

 • วันที่ 5 มกราคม 2567 กิจกรรมร่วมงานสวัสดีปีใหม่ 2567 ของกลุ่มสตรีตำบลชมพู

  

 • วันที่ 7 มกราคม 2567 กิจกรรมนำน้ำอุปโภคให้ประชาชนในชุมชน

  

 • วันที่ 7 มกราคม 2567 กิจกรรมการทำแบบสอบถาม Thai QM

  

 • วันที่ 9 มกราคม 2567 กิจกรรมการกำจัดเห็บหมัดหมา

  

 • วันที่ 10 มกราคม 2567 กิจกรรมปรับปรุงถนนที่ชำรุดในชุมชน

  

 • วันที่ 12 มกราคม 2567 ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันสำรวจต้นไม้ที่ปกคลุมสายไฟฟ้าตามเส้นทางถนนสาธารณะและต้นไม้ปกคลุมหลังคาโรงครัววัดเข้าหมู่ (หนองยาง)

    

 • วันที่ 14 มกราคม 2567 การประชุมประชาคมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ปี 2567

  

 • วันที่ 15 มกราคม 2567 คณะกรรมการชุมชนร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจถนนที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงในพื้นที่ของชุมชนบ้านหนองยาง

  

 • วันที่ 16 มกราคม 2567 เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทศบาลเมือง         เขลางค์นคร

  

 • วันที่ 17 มกราคม 2567 คณะกรรมการชุมชนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่

  

 • วันที่ 17 มกราคม 2567 คณะกรรมการร่วมกับเทศบาลฯ สำรวจต้นไม้ที่ปกคลุมอาคารภายในวัดเข้าหมู่ (หนองยาง)

  

 • วันที่ 22 – 23 มกราคม 2567 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จังหวัดเชียงราย

  

 • วันที่ 23 มกราคม 2567 ซ่อมบำรุงระบบเสียงตามสายภายในชุมชน

  

 • วันที่ 24 มกราคม 2567 ทำความสะอาดบริเวณโบสถ์ภายในวัด

  

 • วันที่ 25 มกราคม 2567 ร่วมประเพณีทำบุญตานข้าวเปลือกข้าวสารข้าวใหม่

  

 • วันที่ 26 มกราคม 2567จัดงานทำบุญบวงสรวงตานส้านตานแตนเพื่อจะเริ่มบูรณะโบสถ์ที่วัดเข้าหมู่ (หนองยาง)

  

 • วันที่ 30 มกราคม 2567 สำรวจจุดติดตั้งกระจกมองโค้งภายในชุมชน

  

 • วันที่ 31 มกราคม 2567  คณะกรรมการชุมชนร่วมประชุมการจัดทำแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักเพื่อแก้ปัญหาจราจรและยกระดับความปลอดภัย กับกรมทางหลวง ที่ขอให้ที่กลับรถเข้าชุมชนบ้านหนองยางบนทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงระหว่างปากทางเข้าหมู่บ้านถึงแยกกิโลเมตรยักษ์

  

 

12. ชุมชนบ้านแพะดอนตัน

 • วันที่ 18 มกราคม 2567 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

  

 

13. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2567

  

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุในชุมชน

  

 • วันที่ 4 มกราคม 2567 การเปลี่ยนหลอดไฟกิ่งบริเวณภายในชุมชน

  

 • วันที่ 21 มกราคม 2567 กิจกรรมการทำแผนชุมชนและทบทวนแผนชุมชน ปี 2567

  

 • วันที่ 24 มกราคม 2567 ปรับปรุงถนนบริเวณปากทางเข้าโรงเรียนลำปางกลางตะวันออก (เดิม)

  

 

14. ชุมชนบ้านร้อง

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567

  

 • วันที่ 7 มกราคม 2567 การจัดประชุมประชาคม เพื่อร่วมพิจารณาวางแผนการพัฒนาชุมชน

  

 • วันที่ 10 มกราคม 2567 ซ่อมแซมปรับปรุง ฝาท่อระบายน้ำ ซึ่งชำรุดให้อยู่ในสภาพปกติ

  

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

  

 • วันที่ 19 มกราคม 2567 กิจกรรมทางพระพุทะศาสนา มีพระภิกษุสามเณรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ออกบิณฑบาต ในชุมชน

  

 • วันที่ 22 มกราคม 2567 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ

  

 • วันที่ 22 มกราคม 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย

  

 • วันที่ 24 มกราคม 2567 โครงการจัดเก็บค่ะรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำปี 2567

  

 • วันที่ 25 มกราคม 2567 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีโบราณ “ตานข้าวเปลือกข้าวสาร ข้าวจี่ข้าวหลาม”

  

 

15. ชุมชนบ้านกลางทุ่ง

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

 

16. ชุมชนบ้านป่าแลว 1

 • วันที่ 5 – 7 มกราคม 2567 การซ่อมปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดของชุมชน

 • วันที่ 5 – 7 มกราคม 2567 การจัดประชุมสมาชิกกลุ่มกองทุนชุมชน

  

 • วันที่ 5 – 7 มกราคม 2567 การล้างทำความสะอาดถังกรองน้ำประปาชุมชน

  

 

17. ชุมชนบ้านหนองเจริญ

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

     

 

 

〈 ตำบลพระบาท 〉

 

1. ชุมชนบ้านป่าขาม

 • วันที่ 10 มกราคม 2567 ปรับปรุงและบดถนนบ้านอุ่นไอรัก

  

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  

 • วันที่ 16  มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2567 รับมอบเพาะเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเตรียมปลูกร่วมกับทหาร

  

 

2. ชุมชนลำปางคูน

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567

  

 • วันที่ 8 มกราคม 2567เปลี่ยนหลอดไฟกิ่ง ซอย 11,12 และ13

     

 • วันที่ 10 มกราคม 2567 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาว

  

 • วันที่ 14 มกราคม 2567 คณะกรรมการชุมชนร่วมกันทำ 5 ส ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชน

  

 • วันที่ 24 – 25 มกราคม 2567 คณะกรรมการชุมชนร่วมกันเปลี่ยนท่อประปาซอย 5

     

 • วันที่ 28 มกราคม 2567 ประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชน  ปี 2567

  

 

3. ชุมชนธนวรรณ

 • วันที่ 16 มกราคม 2567 ร่วมโครงการอบรมและดูงานแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

  

 

4. ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง

 • วันที่ 6 มกราคม 2567 กิจกรรมจัดงานหารายได้พัฒนาในชุมชน

 

5. ชุมชนบ้านหนองปล้อง

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดพระบาท

  

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

  

 • วันที่ 24 มกราคม 2567 ซ่อมแซมระบบแท็งก์น้ำประปาหมู่บ้าน

  

 

6. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 กลุ่มผู้สูงอายุร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดกอกชุม

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และมอบของขวัญให้เด็กในชุมชน ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านกอกชุม

 • วันที่ 17 มกราคม 2567 ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบสิ่งของช่วยเหลือ

 

7. ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1

 • วันที่ 5 มกราคม 2567 ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในชุมชน

 • วันที่ 11 มกราคม 2567 ซ่อมแซมซักโครกอาคารศาลาอเนกประสงค์

 • วันที่ 11 มกราคม 2567 การดูแลและตกแต่งบริเวณป้ายชุมชนให้สวยงาม

 • วันที่ 14 มกราคม 2567 คณะกรรมการและจิตอาสาทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1

 • วันที่ 14 มกราคม 2567 การจัดเวทีทบทวนและจัดทำแผนชุมชนปี 2568 – 2569

 • วันที่ 22 มกราคม 2567 ตรวจเช็คความเรียบร้อยของกล้อง CCTV ซ่อมแซมกล้องตัวที่ชำรุด

 

8. ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

  

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

 

9. ชุมชนบ้านป่าแลว 2

 • วันที่ 9 – 10 มกราคม 2567 คณะกรรมการร่วมกับ อสม.ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยระบบ Thai QM

  

 • วันที่ 21 มกราคม 2567 เปลี่ยนหินกรอง ทรายกรอง ระบบน้ำประปาชุมชน

  

 

10. ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า

 • วันที่ 2 มกราคม 2567 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งภายในชุมชน

 • วันที่ 8 มกราคม 2567 ปูกระเบื้องพื้นอาคาร ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า

 • วันที่ 13 มกราคม 2567 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

 • วันที่ 19 มกราคม 2567 การศึกษาการทำแหนมหมูใบตองเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน

 • วันที่ 24 มกราคม 2567 การจัดประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชน ปี 2567

 

11. ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

 • วันที่ 4 มกราคม 2567 คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรีตำบลพระบาทมองสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ

  

 • วันที่ 24 มกราคม 2567 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

  

 • วันที่ 26 มกราคม 2567 ซ่อมแซมแผงตะแกรงท่อระบายน้ำภายในชุมชน

  

 • วันที่ 28 มกราคม 2567 ประชุมและอบรมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

  

 

 

〈 ตำบลกล้วยแพะ 〉

 

1. ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • วันที่ 3 มกราคม 2567 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

  

 • วันที่ 9 มกราคม 2567 แจกผ้าห่มกันหนาว

   

 • วันที่ 11 มกราคม 2567 เปลี่ยนหลอดไฟส่องทางบนทางสัญจรภายในเขตชุมชน

  

 • วันที่ 14 มกราคม 2567 การประชาคมและทบทวนแผนชุมชน  ปี 2567

  

 

2. ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา

 • ประเพณีตานผีหัวศาลของชาวไทลื้อ

  

 • การซ่อมไฟส่องสว่างในชุมชน

  

 • กิจกรรมแจกผ้าห่มกันหนาว

     

 • กิจกรรมทำบุญศาลาอเนกประสงค์

  

 • การทำประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชน ปี 2567

  

 

3. ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

  

 • วันที่ 18 มกราคม 2567 ซ่อมไฟส่องสว่างในชุมชน

     

 • วันที่ 25 มกราคม 2567 ร่วมทำบุญประเพณีตานข้าวจี่ข้าวหลาม ณ วัดหัวฝาย

  

 

4. ชุมชนบ้านกล้วยม่วง

 • วันที่ 8 มกราคม 2567 โครงการซ่อมไฟกิ่งที่ชำรุดบริเวณซอย 3 และซอย 4

  

 • วันที่ 17 มกราคม 2567 โครงการซ่อมแซมลำโพงกระจายเสียงตามสายในชุมชน

  

 • วันที่ 23 มกราคม 2567 โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณป่าชุมชนด้วยรถแบคโฮ

  

 

5. ชุมชนบ้านหัวฝาย

 • วันที่ 1 มกราคม 2567 ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันชขึ้นปีใหม่ 2567

  

 • วันที่ 4 มกราคม 2567 กิจกรรมกวนขนมปาด เนื่องในวันกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2567

  

 • วันที่ 9 มกราคม 2567 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวโดยบริษัท ปตท. / OR

  

 • วันที่ 15 มกราคม 2567 กิจกรรมประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2567

  

 • วันที่ 22 – 23 มกราคม 2567 กิจกรรมประเพณีไว้ผีหัวศาล ประจำปี 2567

 

6. ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

 • วันที่ 19 มกราคม 2567 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวโดยบริษัท ปตท. / OR

 • วันที่ 25 มกราคม 2567 ร่วมทำบุญประเพณีตานข้าวจี่ ข้าวหลาม ณ วัดพระแท่น

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า