การรับสมัครการประกวดภาพถ่าย ตามโครงการประกวดภาพถ่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินโครงการประกวดภาพถ่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและเห็นถึงความสำคัญของการมีกิจกรรมภายในครอบครัว โดยผู้สนใจสามารถส่งภาพผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สถานที่ขอรับใบสมัคร

๑) งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

2) ประธานชุมชน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน ประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยชุมชน ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนทั้ง 4 ตำบล

3) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.kelangnakorn.go.th

สถานที่ยื่นใบสมัคร

งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หรือส่งไฟล์ภาพทางอีเมล์มา kelangphoto@gmail.com

 

การรับสมัครประกวดภาพถ่าย

ใบสมัคร  หนังสือรับรอง  ชื่อและคำอธิบาย