วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 1, 2020

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2559

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตันเดิม) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวาระที่...