วันพุธ, ธันวาคม 2, 2020

ประชุมสภาเทศบาลฯ

วันนี้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตันเดิม) โดยมีนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครแทนตำแหน่งที่ว่างลง...

เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้วยมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558...