วันจันทร์, กันยายน 20, 2021

ขอเชิญชวนร่วมโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เทศบาลเมืองเขลางค์นครและวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ระหว่างวันที่ 7 -29 พฤศจิกายน 2558 ตามกำหนดการด้านล่างนี้

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพรายใหม่แล้ววันนี้

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กำหนดเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2558 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม) ชุมชนบ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และจะรับลงทะเบียนวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น....

“ล่องสะเปา จาวบ้านฟ่อน ประจำปี 2558”

เทศบาลเมืองเขลางค์นครสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานประเพณี “ล่องสะเปา จาวบ้านฟ่อน ประจำปี 2558” สืบสานงานประเพณีหลังออกพรรษา 1 วัน นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึงการสนับสนุนการจัดงานล่องสะเปา จาวบ้านฟ่อน ประจำปี 2558 ว่า เป็นประจำทุกปีที่ชุมชนบ้านฟ่อนและชุมชนใกล้เคียงจะจัดงานประเพณีล่องสะเปา จาวบ้านฟ่อนขึ้น ซึ่งจะจัดหลังวันออกพรรษา 1 วัน โดยประชาชนในชุมชนบ้านฟ่อนจะตกแต่งสะเปาและริ้วขบวนตามรูปแบบและความคิดของคนในชุมชนเป็นขบวนสะเปา แห่ไปตามถนนในชุมชนก่อนที่จะไปรวมตัวกันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาและแม่น้ำวัง ที่ไหลหล่อเลี้ยงชุมชนมายาวนาน และจะได้นำสะเปาล่องแม่น้ำวัง ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน “สะเปา” หมายถึงเรือสำเภาในภาษาพื้นเมือง โดยคำเรียกดังกล่าวได้ให้ชื่อตามเอกลักษณ์ของสะเปา ที่ชาวบ้านได้จัดทำขึ้นจากคติความเชื่อที่ว่า การล่องสะเปาคือการทำทานให้แก่ผู้ล่วงลับ การประดิษฐ์สะเปาของชาวล้านนา จะใช้กาบกล้วย...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แจ้งผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ มาแสดงตนยืนยันรับสิทธิ ในการรับเบี้ยยังชีพของปีงบประมาณ 2559

 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  โดยกองสวัสดิการสังคม  ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการแสดงตนเพื่อตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ  2559  ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่ต้องมาแสดงตนตามกำหนด ดังนี้ -  วันที่  21  กันยายน  2558  รับแสดงตนเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการ  ตามเวลาและสถานที่จุดจ่ายเบี้ยยังชีพในชุมชน  ซึ่งได้แจ้งประธานชุมชนทราบแล้ว หรือสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร www.kelangnakorn.go.th - วันที่  22 - 25  กันยายน 2558 รับแสดงตนเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการ เวลา 08.30 ? 16.30 น. ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2559  ณ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร...

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่  ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กอ่านรายละเอียด

เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน

วันจันทร์  เวลา 09.00 - 10.00 น. FM  103.25 MHz เมืองรถม้า ซ่าส์ FM   หมายเลขโทรศัพท์  054-222243  และ  เวลา  16.00 - 17.00  น. ออกอากาศ   FM  97.00 MHz สวท.ลำปาง  หมายเลขโทรศัพท์  054-224561 >>>คลิ๊กที่นี้เพื่อรับฟัง<<< วันอังคาร  เวลา 09.00 - 10.00 น. FM...

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครรายงานขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติกันเงิรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และเรื่องอื่นๆ คลิ๊กอ่านที่นี่

เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญชวนร่วมรับบริการเทศบาลเคลื่อนที่ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558

เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนประชาชนในเขตชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา  ชุมชนบ้านไร่นาน้อย  ชุมชนบ้านหลวง  ชุมชนบ้านหนองบัวและชุมชนใกล้เคียง   ร่วมรับบริการหน่วยงานเทศบาลเคลื่อนที่  ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน   ครั้งที่  7  ประจำปี  2558   ในวันอังคารที่  25  สิงหาคม  2558    ณ  บริเวณโรงเรียนปงแสนทองวิทยา   ชุมชนบ้านไร่นาน้อย   หมู่  5  ตำบลปงแสนทอง   อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกไปให้บริการสาธารณะ  ครอบคลุมภารกิจของเทศบาลนอกสถานที่  ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาล  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนอง...

ขอเชิญร่วมงานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญร่วมงานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ริมแม่น้ำวัง) ชุมชนบ้านฟ่อน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  ภายในงานมีรำวงย้อนยุค  มหรสพ การประกวดสะเปา และการประกวดโคมลอย  เริ่มงานตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทราบโดยทั่วกัน