วันจันทร์, กันยายน 20, 2021

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจออนไลน์ “อนามัยโพล”

จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตอบแบบสำรวจออนไลน์ "อนามัยโพล" เรื่องการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมินติดตามผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมการป้องกันโรค รายละเอียดตามลิ้งค์ http://gg.gg/opv4q และ QR Code นี้

3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ...ทรงพระเจริญ... ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายงานคณะผู้บริหารร่วมรับผิดชอบ

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายงานคณะผู้บริหารร่วมรับผิดชอบ   โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร หลังจากเข้าปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารร่วมทีมบริหารงาน มีการกระจายอำนาจการบริหารมอบหมายให้รองนายกฯ รับผิดชอบงาน ประกอบด้วย 1.นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร   ดูแล - สำนักปลัดเทศบาล - กองคลัง - กองสวัสดิการสังคม 2. นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรี    ได้รับมอบหมายให้ดูแล - กองช่าง - สำนักปลัดเทศบาล (เฉพาะงานกฎหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) - กองวิชาการและแผนงาน (เฉพาะงานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์) 2. นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายให้ดูแล - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - กองคลัง (เฉพาะฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) 3....

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายที่เกิดจากบุหรี่และยาสูบ รวมไปถึงการรับควันบุหรี่มือสอง และสามเข้าสู่ร่างกาย องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมปีนี้คือ Commit to quit หรือ มุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้กำหนดเป็นคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2564 ไว้ว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” การเลิกสูบบุหรี่นั้นจะช่วยรักษาชีวิต และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรงเมื่อติดโควิด-19

กำหนดลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว วันที่ 25 พ.ค. 64

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ทุกวันที่ปฏิบัติงานนอกจากจะบริการที่จุดนัดหมายแล้วทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกการให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านให้สุนัขและแมวที่บ้าน หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่สามารถเอามารับบริการฉีดวัคซีนที่จุดนัดหมายได้ #ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า #อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยมาตวยเน้อ

ประชาชนที่โดยสารรถตู้งาว-ลำปาง ในวันที่ 14 พ.ค. 2564 รอบ 14.00 น. ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประชาชนที่โดยสารรถตู้งาว-ลำปาง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รอบ 14.00 น. ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยจังหวัดลำปางได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและเพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนงานควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลัตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

ช่องทางการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง

ขอบคุณข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #โควิด19