วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 29, 2020

จังหวัดลำปาง กำหนดมาตรการเฝ้าระวังสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร-ระยอง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รายใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง เห็นควรกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคในพื้นที่จังหวัดลำปาง อาศัยอำนาจตามความในมาตรการ 22 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 52/1 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง...

กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563

กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 มีรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้ มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. คลายล๊อกเฟส 5 ทำความเข้าใจข้อกำหนดฉบับที่ 11 2. พม. พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 3. กรมการขนส่งทางบก แนะ 6 มาตรการรถรับ - ส่ง นักเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 4. รัฐหนุนท่องเที่ยวผ่านโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ออกให้ 40% ลงทะเบียน 15 ก.ค. นี้ 5. เด็กเล็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร

ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดกฎหมายดังกล่าว ได้ที่เว็ปไซต์ ด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดคำแนะนำด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องได้ที่ เว็ปไซต์กรมอนามัย http://www.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index ดาวน์โหลดคู่มือ สื่อองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ที่ เว็ปไซต์ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฎิบัติศาสนกิจละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดและการทำกิจกรรมบางอย่าง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฎิบัติศาสนกิจละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดและการทำกิจกรรมบางอย่าง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญ “กิน ชิม ช๊อป ของดีเมืองเขลางค์นคร” ประจำปี 2563

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ในทุกกิจกรรมนั้น ซึ่งกิจกรรม การจำหน่ายของดีเมืองเขลางค์นครก็ได้งดการดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 เป็นต้นมา โดยขณะนี้ได้มีการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่6) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ค.ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด ซึ่งเป็นมาตรการการผ่อนคลาย ระยะที่ 2 ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระราคา ประกาศ ณ...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ ให้แก่ที่อ่านหนังสือในชุมชน 12 แห่ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนประชาชนบริจาคหนังสือให้แก่ที่อ่านหนังสือในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีพฤติกรรมรักการอ่านรวมถึงต้องการสร้างโอกาสการเข้าถึงหนังสือให้กับประชาชน เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐตามแผนแม่บท ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย สนใจร่วมบริจาคหนังสือ ได้ดังนี้1. กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 2. ที่อ่านหนังสือในชุมชนทั้ 12 แห่ง ดังนี้ ตำบลปงแสนทอง - ชุมชนบ้านกาดใต้ ณ ศาลาประชาคม - ชุมชนบ้านแม่กืย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหน้าวัดแม่กืย - ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ณ กองทุนหมู่บ้านติดกับที่ทำการผู้สูงอายุ ตำบลชมพู - ชุมชนบ้านฟ่อน ณ ศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้านติดตลาดบ้านฟ่อน - ชุมชนบ้านชมพู ณ ที่ทำการประธานชุมชน - ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ณ...

คู่มือ 8 เรื่องใกล้ตัว

https://www.thaihealth.or.th/content-healthier/49909-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%208%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7.html

คู่มือ 108 วิธี

http://https://www.thaihealth.or.th/content-healthier/49906-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20108%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5.html

ชีวิตวิถีใหม่

นับตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมที่เกิดขึ้น เห็นการปรับตัวการใช้ชีวิต และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม และนั่นคือ สิ่งที่เราเรียกกันว่า “ชีวิตวิถีใหม่” วิถีที่เราได้สร้างสุขอนามัย ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม วิถีที่เราได้เรียนรู้ว่าการมีภูมิคุ้มกันร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่จำเป็น วิถีที่เราได้พบว่าระบบการจัดการเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มีส่วนอย่างมากต่อการปรับตัวของคนในสังคม การเรียนรู้และปรับตัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่า หากเราทุกคนร่วมมือกัน เราจะผ่านทุกวิกฤติปัญหาไปได้ และวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เราได้ร่วมกันสร้างสุขอนามัยที่ดี และสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายจิตใจ ช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยจากโรคร้าย ช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขร่วมกัน การมีชีวิตวิถีใหม่ จึงเป็นเสมือนการเริ่มต้นใหม่ของเราทุกคน การเริ่มปรับตัวใช้ชีวิตบริบทในรูปแบบใหม่ให้เป็นนิสัย เพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขร่วมกัน