วันพุธ, ตุลาคม 21, 2020
หน้าแรก ข่าวต่าง ๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนประชาชนร่วม โครงการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจรักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เชิญชวนประชาชนร่วม “โครงการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจรักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)” เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาธารณะในเขตพื้นที่ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลฯ นั้นได้ดำเนินการโดยบุคลากรของเทศบาลฯ เป็นส่วนใหญ่ จึงอยากให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย และสืบเนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก อีกทั้งจังหวัดลำปางยังเป็นเมืองที่ต้องห้ามพลาด 1 ใน 12จังหวัดของประเทศไทย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กำหนดให้เป็น “นครลำปาง นครแห่งความสุข” นั้น เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้เล็งเห็นความสำคัญ และอยากที่จะให้ถนนสาธารณะในเขตพื้นที่มีแต่ความสวยงาม ปราศจากความสกปรก จึงได้มีการจัดทำโครงการ รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม...

คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ด้วยจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5 สำหรับหน่วยงานผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฎิบัติ จึงขอส่งคู่มือดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์ https://1th.me/luOQ1 หรือ ตามลิ้งค์ด้านล่าง https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/guideline_red_covid19.pdf  

ยาอิทิโซแลม (Etizolam)

"ยาอีทิโซแลม" มีสูตรโครงสร้างทางเคมีและการออกฤทธิ์คล้ายกับยานอนหลับในกลุ่มเบนโซไดอาซีปีนส์ ซึ่งดูดซึมได้ดีผ่านระบบทางเดินอาหาร มีฤทธิ์ทำให้ง่วงมากกว่ายานอนหลับไดอาซีแพม (Diazepam) ถึง 10 เท่า ให้ระดับยาในเลือดสูงสุดภายในเวลา 0.5-2 ชั่วโมง และออกฤทธิ์ได้นาน 6-8 ชั่วโมง เป็นยากลุ่มกดประสาทที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางมีฤทธิ์ทำให้ง่วงซึม ในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อิตาลี และ อินเดีย อนุญาตให้ใช้เป็นยาในรูปแบบยาเม็ดขนาดความแรงต่างๆกันสำหรับรักษาโรควิตกกังวลที่มีภาวะซึมเศร้าและอาการนอนไม่หลับ แต่มีอาการไม่พึงประสงค์และอาการข้างเคียง เช่น ทำให้ง่วงซึมระหว่างวัน กล้ามเนื้ออ่อนแรง พูดจาเลอะเลือน เดินเซ ง่วงนอน อาจมีอาการกล้ามเนื้อรอบดวงตาหดเกร็งตัวใน และทำให้ลืมสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้ป่วยที่ใช้ยามากกว่า 1 เดือนจะกดระบบหายใจทำให้เสียชีวิตได้...

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี           ทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา...

ปปช. ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

1. ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คลิกที่นี่ -> https://itas.nacc.go.th/go/eit/yk0h1c หรือสแกน QR-Code  2. ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คลิกที่นี่ -> https://itas.nacc.go.th/go/iit/yk0h1c  

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

เร่งแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน                         นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  เปิดเผยถึงการดำเนินงานศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการรับเรื่องราวปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาแจ้งปัญหาความต้องการบริการสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญ และเพื่อให้การบริหารราชการดำเนินไปด้วยความถูกต้อง สามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยประชาชนสามารถร้องทุกข์ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้น 1 (อาคารบริษัท ทีโอที จำกัด) ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 054-223701 ร้องทุกข์ทางเว็ปไซต์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร kelangnakorn.go.th ร้องทุกข์ทางเฟสบุ๊คเทศบาลเมืองเขลางค์นคร www.facebook.com/kelangnakornlampang ร้องทุกข์สายตรงนายกทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ 081-9519125 ร้องทุกข์ในรายการวิทยุ...

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรณรงค์และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมโครงการรณรงค์และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึง การจัดโครงการรณรงค์และจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทำให้เกิด การบูรณาการของสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2559 โดยกำหนดวันตัดสินการประกวดในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และประกาศผล ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2559...

ขอเชิญร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยการนำของนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ส่วนผืนผ้าธงตราสัญลักษณ์เป็นสีเหลืองนวล โดยขอความร่วมมือประดับตามอาคาร หน่วยงานและบ้านเรือน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน