วันจันทร์, กันยายน 20, 2021
หน้าแรก ข่าวต่าง ๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง

ขอบคุณข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #โควิด19

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดลำปาง แจ้งเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ให้เน้นย้ำช่วงวันที่ 1-31 ธ.ค.2563 อย่างเคร่งครัด โดยขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 1.เฝ้าตรวจ/เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดนผิดกฎหมายในพื้นที่ตอนใน 2.ให้ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค ทุกระดับกำกับดูแลกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ปฎิบัติตามมาตรการ 3.ให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค (ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า, หมั่นล้างมือ, เว้นระยะห่าง, ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ) 4.หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของรัฐที่มีความจำเป็นต้องกลับภูมิลำเนา ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 5.ให้ส่วนราชการทำความเข้าใจผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด 6.ให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบในงานจัดประเพณีหรืองานประจำปี ปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 7.ให้ อปท.แจ้งผู้นำชุมชน, อสม. ช่วยกันสอดส่องดูแล ติดตาม, เฝ้าระวัง ผู้ที่เดินทางเข้ามาในชุมชน และบุคคลที่กลับจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อติดตามให้คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด-19 หากพบว่าป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  กำหนดดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกลไก ระบบงาน กระบวนการทำงาน  สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา และเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อให้กลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามสถานะที่เป็นอยู่และเพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน

มาตรการป้องกันโควิด-19 ในระดับองค์กรและระดับบุคคล

มาตรการป้องกันโควิด-19 ในระดับองค์กรและระดับบุคคล

26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ลองไปดูความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติด พร้อมคําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดกัน ด้วย สภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนมาก ทำให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกัน เพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" นั่นเอง เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด และในประเทศไทยนั้น ก็มิได้ละเลยถึงปัญหายาเสพติด เพราะรู้ว่าเรื่องนี้สร้างความเดือดร้อนแก่ตัวประชาชนเอง...

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล เพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดระยะเวลา 2 เดือน

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งประธานชุมชน

ตามที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  โดยกองสวัสดิการสังคม  ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งประธานชุมชน  จำนวน  1  ชุมชน  ณ   กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  บัดนี้ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ผลการรับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งประธานชุมชน ดังนี้ ชุมชนสันติภาพ   หมู่  2  ตำบลพระบาท ผู้สมัครหมายเลข  1  นางพิทยาภรณ์        วงศ์ระกา ผู้สมัครหมายเลข  2  นายสุรัตน์             ขัตติยากุล กำหนดให้มีการเลือกตั้งใน  วันอาทิตย์ที่  24  มกราคม  2559  เวลา  08.00 – 15.00 น.             ณ  ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสันติภาพ  หมู่  2 ...

ตารางเก็บเฉพาะกิ่งไม้ใบไม้

       เข้าฤดูฝน จะมีลมมรสุม พัดกิ่งไม้ใบไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณอาคารบ้านเรือน มีการหลุดร่วงหักโค่น ก่อให้เกิดเป็นขยะเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องแยกกิ่งไม้ใบไม้ออกจากขยะทั่วไป โดยให้รวบรวมใส่ถุงขนาดใหญ่ ไม่ต้องมัดปากถุงหรือถ้าเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงได้ ให้ตัดทอน ให้มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมต่อการขนย้าย โดยมัดและกองรวมไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วนำไปวางบริเวณหน้าบ้าน เพื่อสะดวกต่อการเก็บขน เฉพาะวัน เวลา ที่ประกาศกำหนดจัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีรถบรรทุกแยกเก็บเฉพาะกิ่งไม้ใบไม้ ซึ่งไม่รวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป กิ่งไม้ใบไม้ที่จัดเก็บจะถูกนำไปบดย่อย แล้วหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 054-224168  

ยาอิทิโซแลม (Etizolam)

"ยาอีทิโซแลม" มีสูตรโครงสร้างทางเคมีและการออกฤทธิ์คล้ายกับยานอนหลับในกลุ่มเบนโซไดอาซีปีนส์ ซึ่งดูดซึมได้ดีผ่านระบบทางเดินอาหาร มีฤทธิ์ทำให้ง่วงมากกว่ายานอนหลับไดอาซีแพม (Diazepam) ถึง 10 เท่า ให้ระดับยาในเลือดสูงสุดภายในเวลา 0.5-2 ชั่วโมง และออกฤทธิ์ได้นาน 6-8 ชั่วโมง เป็นยากลุ่มกดประสาทที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางมีฤทธิ์ทำให้ง่วงซึม ในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อิตาลี และ อินเดีย อนุญาตให้ใช้เป็นยาในรูปแบบยาเม็ดขนาดความแรงต่างๆกันสำหรับรักษาโรควิตกกังวลที่มีภาวะซึมเศร้าและอาการนอนไม่หลับ แต่มีอาการไม่พึงประสงค์และอาการข้างเคียง เช่น ทำให้ง่วงซึมระหว่างวัน กล้ามเนื้ออ่อนแรง พูดจาเลอะเลือน เดินเซ ง่วงนอน อาจมีอาการกล้ามเนื้อรอบดวงตาหดเกร็งตัวใน และทำให้ลืมสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้ป่วยที่ใช้ยามากกว่า 1 เดือนจะกดระบบหายใจทำให้เสียชีวิตได้...