วันจันทร์, กันยายน 20, 2021

รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วม “โครงการธงฟ้าประชารัฐ”และได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้ว ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วม "โครงการธงฟ้าประชารัฐ"และได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้ว ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

ล้างมือ 7 ขั้นตอน ป้องกันโรค

การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดถูกวิธีมี 7 ขั้นตอน ฝ่ามือถูกัน ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบฝ่ามือ ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ ถูรอบข้อมือ

1 ธันวาคม 2558 วันเอดส์โลก World AIDS Day “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”

     ในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญร่วมกัน 3 ประการ คือไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี พ.ศ.2573 และเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2558 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอร่วมเชิญชวนประชาชนที่ประเมินว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีเข้ามารับบริการปรึกษาและตรวจเอชไอวีได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง (ตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง) เพื่อรู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง หากรู้ว่าติดเชื้อเอชไอวีจะได้เข้ารับการรักษาทันที ทำให้วางแผนดูแลสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการป้องกันและลดโอกาสการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปยังคู่อีกด้วย ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค...

ประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องประชาชนชาวลำปาง

ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ โปรดหลีกเลี่ยงนำรถส่วนตัวเดินทางมายังสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทางจังหวัดจัดรถบริการรับ-ส่งตลอดงาน Cr. FB  สกาวเดือน  เกตุแก้ว

26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ลองไปดูความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติด พร้อมคําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดกัน ด้วย สภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนมาก ทำให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกัน เพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" นั่นเอง เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด และในประเทศไทยนั้น ก็มิได้ละเลยถึงปัญหายาเสพติด เพราะรู้ว่าเรื่องนี้สร้างความเดือดร้อนแก่ตัวประชาชนเอง...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพรายใหม่

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  เปิดเผยว่า   ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กำหนดเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2561  ระหว่างวันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  2559  ณ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม)  ชุมชนบ้านแพะดอนตัน  ตำบลชมพู  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และจะรับลงทะเบียนวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00...

เทศบาลเมืองเขลางค์นครฝากย้ำเตือนประชาชนในเขตพื้นที่ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึง การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสแดงกี่ มียุงลายเป็นพาหะ สามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และผู้ที่เคยป่วยแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อซ้ำได้ ถ้าได้รับเชื้อต่างชนิดกัน ซึ่งขณะนี้พอจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 7 แห่งว่า ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 25 ธันวาคม 2558 พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 30 คน จึงยังคงต้องเฝ้าระวังโรคนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดมากขึ้นกว่านี้ ฝากย้ำประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ลักษณะอาการของคนเป็นโรคไข้เลือดออกได้ มีดังนี้ อาการของโรคไข้เลือดออก - ไข้สูงลอย 39-40 องศา ประมาณ...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  รณรงค์งดการเผาป่า  พืชผลทางการเกษตร  และวัชพืชอื่นใด ขานรับนโยบายจังหวัด ภายใต้ แนวคิด “คนลำปางร่วมใจไม่เผาป่า ลดปัญหาหมอกควัน”

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  เปิดเผยว่า  เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีความแห้งแล้งสูง  ซึ่งอาจเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้  โดยปัญหาไฟป่าและ   หมอกควันเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว   โดยมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน  ของทุกปี  สาเหตุมาจากอากาศปิด  การเผาป่า  เผาหญ้าข้างถนน  เผาขยะหรือสิ่งเหลือใช้ในชุมชน  ตลอดจนการเผาวัสดุทางการเกษตร  ทั้งนี้  จังหวัดลำปางได้เริ่มรณรงค์ การป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง โดยให้มีการรณรงค์งดการเผาทุกชนิด  อีกทั้งในปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง  โดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย  หากผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการเผาป่า  หรือพืชผลทางเกษตร  มีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งได้มีการออกมาตรการ จากเดิมให้มีการควบคุมการเผา เป็นห้ามเผาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นวัชพืชในพื้นที่การเกษตร ขยะมูลฝอยทุกชนิด รวมทั้งห้ามมีการเผาป่า...