วันพุธ, ตุลาคม 21, 2020

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพรายใหม่

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  เปิดเผยว่า   ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กำหนดเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2561  ระหว่างวันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  2559  ณ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม)  ชุมชนบ้านแพะดอนตัน  ตำบลชมพู  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และจะรับลงทะเบียนวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00...

ดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าอยู่หัว ร.10 (ภาพพระราชทาน)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ภาพพระราชทาน) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/hilight/news_popup.asp?nid=1413 หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ความละเอียดสูงผ่านทาง 3 ช่องทาง คือ Google Drive ที่ goo.gl/2RNF4Z OneDrive ที่ goo.gl/HJy6H6 Dropbox ที่ goo.gl/CEswYc

รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วม “โครงการธงฟ้าประชารัฐ”และได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้ว ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วม "โครงการธงฟ้าประชารัฐ"และได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้ว ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ลองไปดูความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติด พร้อมคําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดกัน ด้วย สภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนมาก ทำให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกัน เพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" นั่นเอง เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด และในประเทศไทยนั้น ก็มิได้ละเลยถึงปัญหายาเสพติด เพราะรู้ว่าเรื่องนี้สร้างความเดือดร้อนแก่ตัวประชาชนเอง...

เทศบาลเมืองเขลางค์นครฝากย้ำเตือนประชาชนในเขตพื้นที่ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึง การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสแดงกี่ มียุงลายเป็นพาหะ สามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และผู้ที่เคยป่วยแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อซ้ำได้ ถ้าได้รับเชื้อต่างชนิดกัน ซึ่งขณะนี้พอจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 7 แห่งว่า ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 25 ธันวาคม 2558 พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 30 คน จึงยังคงต้องเฝ้าระวังโรคนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดมากขึ้นกว่านี้ ฝากย้ำประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ลักษณะอาการของคนเป็นโรคไข้เลือดออกได้ มีดังนี้ อาการของโรคไข้เลือดออก - ไข้สูงลอย 39-40 องศา ประมาณ...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  รณรงค์งดการเผาป่า  พืชผลทางการเกษตร  และวัชพืชอื่นใด ขานรับนโยบายจังหวัด ภายใต้ แนวคิด “คนลำปางร่วมใจไม่เผาป่า ลดปัญหาหมอกควัน”

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  เปิดเผยว่า  เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีความแห้งแล้งสูง  ซึ่งอาจเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้  โดยปัญหาไฟป่าและ   หมอกควันเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว   โดยมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน  ของทุกปี  สาเหตุมาจากอากาศปิด  การเผาป่า  เผาหญ้าข้างถนน  เผาขยะหรือสิ่งเหลือใช้ในชุมชน  ตลอดจนการเผาวัสดุทางการเกษตร  ทั้งนี้  จังหวัดลำปางได้เริ่มรณรงค์ การป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง โดยให้มีการรณรงค์งดการเผาทุกชนิด  อีกทั้งในปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง  โดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย  หากผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการเผาป่า  หรือพืชผลทางเกษตร  มีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งได้มีการออกมาตรการ จากเดิมให้มีการควบคุมการเผา เป็นห้ามเผาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นวัชพืชในพื้นที่การเกษตร ขยะมูลฝอยทุกชนิด รวมทั้งห้ามมีการเผาป่า...

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรณรงค์และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมโครงการรณรงค์และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึง การจัดโครงการรณรงค์และจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทำให้เกิด การบูรณาการของสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2559 โดยกำหนดวันตัดสินการประกวดในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และประกาศผล ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2559...

ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสานสัมพันธ์สมาชิก TO BE NUMBER ONE

     ด้วย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะจัดทำโครงการสานสัมพันธ์สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมการแสดงออกต่างๆ ของสมาชิกชมรม TO BE...