วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 29, 2020

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะทีมงาน ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจประเมิลผลการใช้การบริการจากโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service...

ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความห่วงใย ย้ำเตือนประชาชนเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา จำนวน 44 ราย ในเขตเทศบาลมืองเขลางค์นคร ซึ่งเบื้องต้นเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ลงพื้นที่รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และแจกจ่ายทรายทีมีฟอส(กำจัดลูกน้ำ) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อกำจัดวงจรการแพร่ระบาดของยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ทั้งนี้ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือสถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน...

สอนวิชากฏหมาย

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร สอนหนังสือผู้สูงอายุชั้นปีที่ 3 รายวิชากฎหมายแพ่งที่เกี่ยวกับมรดก ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายบุญเรือน เครือวิยะ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12...

ภาพมอบเงินสวัสดิการด้านเสียชีวิตของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิต แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม  ยะชะระ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายวิรัตน์  เดี่ยวเจริญยิ่ง บ้านเลขที่ 156 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 4,500 บาท

เลือกตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายธาราเงินจันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ 6 ตำบลปงเเสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้ หมายเลข 1 นาภูมิสิทธิ์  อัครธรรมศิลป์ ได้ 377 คะแนน หมายเลข...