วันพุธ, ตุลาคม 21, 2020

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) )ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) )ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นาย ไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับทีมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563 โดยมีการนำเสนอเอกสารผลงาน...

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ ณ บริเวณหน้ามุขโถงประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ...

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “การมัดย้อมลายฝ้ายทอไทลื้อ” ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยได้รับความเมตตาธรรมจาก พระโชคทวี ชยพโล จากวัดกล้วยหลวง พระวิทยากรให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมลายฝ้ายทอไทลื้อ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวต่อไป ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าไทลื้อชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา...

อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประมวลคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยได้รับความเมตตาจาก พระดนุพล มุนิวังโส วัดห้วยแหน ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและนำเสนอแผนงานการบริหาร การพัฒนาท้องถิ่นฯ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและนำเสนอแผนงานการบริหาร การพัฒนาท้องถิ่นฯ ต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทยา และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย...

นำเสนอผลงานด้านการจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายใหนางสุกานดา เอมะสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำเสนอผลการดำเนินงานของเมือง(เทศบาล) ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว (Key Indicators For Clean Land) เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือก เข้ารับรางวัลอาเชียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. 2564 (ASEAN...

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2564

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ที่สำคัญคือ...

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะทีมงาน ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจประเมิลผลการใช้การบริการจากโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service...