วันพุธ, ตุลาคม 21, 2020

ปปช. ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

1. ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คลิกที่นี่ -> https://itas.nacc.go.th/go/eit/yk0h1c หรือสแกน QR-Code  2. ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คลิกที่นี่ -> https://itas.nacc.go.th/go/iit/yk0h1c  

อบรมทำไม้กวาดดอกหญ้า

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายบุญส่ง ทิวงศ์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครเป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม “การทำไม้กวาดดอกหญ้า” ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านป่าแลว 1...

ประชุมพนักงานมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานจากคณะผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมชมพู สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ...

บรรยากาศงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดม่อนธาตุ,วัดนาน้อย,วัดจอมเมืองและวัดพระบาท

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดม่อนธาตุ ชุมชนกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้มอบหมายให้...

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พิชิตอ้วน ลดพุง ลดโรค และ การประกวดการออกกำลังกาย แกว่งแขนพิชิตอ้วน ลดพุงลดโรค

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ พิชิตอ้วน ลดพุง ลดโรค ตามโครงการอบรมเครือข่ายสุขภาพในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการออกกำลังกายในการควบคุมภาวะน้ำหนักเกินที่ถูกต้อง และเพื่อให้เครือข่ายช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมออกกำลังกายให้ครอบคลุมทุกชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือเครือข่ายสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครกว่า 500 คน...

ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความห่วงใย ย้ำเตือนประชาชนเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา จำนวน 44 ราย ในเขตเทศบาลมืองเขลางค์นคร ซึ่งเบื้องต้นเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ลงพื้นที่รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และแจกจ่ายทรายทีมีฟอส(กำจัดลูกน้ำ) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อกำจัดวงจรการแพร่ระบาดของยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ทั้งนี้ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือสถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับจิตอาสาภาคประชาชน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดตามโครงการ Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน บริเวณเส้นทางถนนแยกเฮือนสายคำ...